« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Klokočná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
1
<br> evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1736/OŽP/2021
<br>
<br> Dodatek č.1
<br> k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu
<br> 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
<br> ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
<br> v rámci Tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty
<br> uzavřené dne 29.4.2021
<br>
<br>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br>
<br> Středočeský kraj
<br> se sídlem Zborovská 11,PSČ 150 21 Praha 5
<br> zastoupený Mgr.Janou Skopalíkovou,radní pro oblast životního prostředí a zemědělství
<br> IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
<br> bankovní spojení: PPF banka a.s <.>,č.ú.: 4440009090/6000
<br> (dále jen „Poskytovatel“)
<br>
<br> a
<br> Obec Klokočná
<br> se sídlem Klokočná 61,PSČ 251 64,Klokočná
<br> zastoupená Ing.Miloslavem Rovným,starostou
<br> IČ: 00472034
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,č.ú.: 8021201/0100
<br> (dále jen „Příjemce“)
<br>
<br> uzavírají tento Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2020
<br> pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního
<br> prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty
<br> uzavřené dne 29.4.2021:
<br>
<br> 1.Obě Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1,kterým se mění Smlouva S-1736/OŽP/2021
<br> následovně:
<br> V Čl.3.ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN se mění termín ukončení realizace Projektu
<br> z 29.4.2022 na 31.8.2022 <.>
<br>
<br> 2
<br> 2.Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti <.>
<br> 3.Se změnou termínu ukončení realizace Projektu vyslovila souhlas Rada Středočeského kraje
<br> usnesením č.034-21/2022/RK ze dne 26.5.2022 a v případě tohoto právního jednání
<br> Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č.129/2000 Sb.nezbytné
<br> k jeho platnosti <.>
<br> 4.Tento Dodatek č.1 bude podepsán oběma smluvními stranami elektronicky <.>
<br> 5.Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpis...

Načteno

edesky.cz/d/5486493


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz