« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Oznámení o zahájení společného řízení-komunikace Osek nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha oznámení o zahájení společného řízení-komunikace Osek nad Bečvou.pdf
Trvale dotčené parcely 50 102
<br> 704/23
<br> \ 770/8 770/30
<br> o
<br> "N <.>
<br> „()/3!
<br> Katastrální území Parcelní číslo Výměra Číslo LV Druh pozemku Vlastník - jméno
<br> Osek nad Bečvou 703/1 621 10001 ostatní komunikace: ostatní plocha Obec Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou 1284/2 1586 10001 ostatní komunikace: ostatní plocha Obec Osek nad Bečvou Trvale dotčené parcely 50 103
<br> Katastrální území Parcelní číslo Výměra Číslo LV Druh pozemku Vlastník - jméno
<br> Osek nad Bečvou 705/4 32 10001 ostatní komunikace: ostatní plocha Obec Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou 705/5 37 10001 ostatní komunikace: ostatní plocha Obec Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou 710/2 111 10001 ostatní komunikace: ostatní plocha Obec Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou 710/3 199 10001 ostatní komunikace: ostatní plocha Obec Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou 1326 526 10001 ostatní komunikace: ostatní plocha Obec Osek nad Bečvou
<br> TIG/9
<br> 80 103 - Místní komunikace - Chabmv
<br> LEGENDA :
<br> OBEC OSEK NAD BEČVOU
<br> NÁVRH
<br> TRVALE DOTČENÉ PARCELY
<br> )$%/10:44 024/954/ 1.5“ $NE—
<br> Laý,042.7 <,>
<br> m'a/; S? 79 tag/WPQ/szz /'2279
<br> vÝŠkovÝ SYsTÉM= pr soumomcovv SYSTEM: S-JTSK
<br> Vyplacoval Zodpov.pmlemm Hl.m.pmjaklu Vedoucí slfodlslm Fraitová,Ing.Feltl.Ph.D.ň/Í lng.Skácel Ill/: Ing.VawIInmPhD.FPL/MáM - ' nás,Mloloslavby k.ú.OseknadBečvou mg Olomoudtý nm ObecOseknad Bečvou Mme-onen Osek n.B.- Podélná parkovací stání,mm 2956 místní a účelová komunikace mmm 2956 Pflbha Měřítko GMW KATASTRÁLNÍSlTUACE 80 102,80 103 1 :1000 0.2.2
<br> U
<br> llUllllly
<br> 403/r4 __
<br> „__QsekíÍÍnd'dU'E-šečvou
<br> Trvale dotčené parcely 50 101
<br> Katastrální území Parcelní
<br> číslo Výměra
<br> Číslo LV Druh pozemku
<br> Vlastník - jméno
<br> ostatní komunikace: ostatní
<br> Osek nad Bečvou st.136/1 932 10001 plocha zastavěná plocha a nádvoří Obec Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou 278/2 4536 10001 zahrada Obec Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou 1512 36 10001 jiná plocha: ostatní plocha Obec...
Oznámení o zahájení společného řízení-komunikace Osek nad Bečvou.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/10597/2022/2240
<br> Naše čj.: MU/14222/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 5
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 2
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 2
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.13/A 20
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 29.06.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Obec Osek nad Bečvou,IČO 003 01 680,Osek nad Bečvou 65,751 22 Osek nad Bečvou
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 16.05.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br>
„Osek n.B.– Podélná parkovací stání,místní a účelová komunikace“
<br> SO 101 – Účelová komunikace
na pozemcích parc.č.st.136/1,278/2-zahrada a 1512-ost.pl <.>
<br> SO 102 – Podélná parkovací stání
<br> na pozemcích parc.č.703/1-ost.pl.a 1284/2-ost.pl <.>
<br> SO 103 – Místní komunikace Chabrov
<br> na pozemcích parc.č.705/4-ost.pl <.>,705/5-ost.pl <.>,710/2-ost.pl.<,>
710/3-ost.pl.a 1326-ost.pl <.>
<br> v katastrálním území Osek nad Bečvou <.>
<br>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br> Popis záměru
<br> Stavba řeší výstavbu účelové komunikace v intravilánu obce Osek nad Bečvou,hned
za obecním úřadem,podélná parkovací stání u domu čp.202 a místní komunikaci v místní části
Chabrov.Účelem stavby je zlepšení dopravní obslužnosti daných lokalit <.>
<br> SO 101 – Účelová komunikace
<br> Stavební objekt SO 101 řeší problematiku přístupnosti vozidel do sběrného místa pro bioodpad
v obci Osek nad Bečvou.Jedná se o návrh účelové komunikace délky 131 m.Účelová
komunikace začíná napojením na parkoviště u obecního úřadu a pokračuje směrem za úřad
až ke stávající místní kom...

Načteno

edesky.cz/d/5485264

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz