« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Ústecká, Lovošská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Ústecká, Lovošská
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 23826/2022
<br> Č.j.: ODSH 81855/2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel/fax.:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 29.června 2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
<br> znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a III.tříd,místních a veřejně přístupných
<br> účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích spočívající v
<br>
<br> umístění svislých dopravních značek:
<br>
<br> „B20a – Nejvyšší dovolená rychlost (30)“,„A15 – Práce na silnici“,„A6b – Zúžená vozovka z jedné strany“,„E7b
<br> – Směrová šipka pro odbočení“,„S7 – Přerušované žluté světlo“,„Z4a – Směrovací deska se šikmými pruhy se
<br> sklonem vlevo“,„IP22 – Změna organizace dopravy“,„IS11b – Směrová tabule pro vyznačení objížďky“,„B24a –
<br> Zákaz odbočování vpravo“,„B24b – Zákaz odbočování vlevo“,„E13 – text: MIMO VOZIDEL STAVBY“,„B1 –
<br> Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“,„Z2 – Zábrana pro označení uzavírky“,„IP10b – Návěst před slepou
<br> pozemní komunikací“ na místní komunikaci a silnici č.III/24713 v ul.Ústecká a Lovošská v Lovosicích,na
<br> poze...

Načteno

edesky.cz/d/5485253

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz