« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Oprava chodníku v ul. Vrbické, úsek Parcelní - Záblatská, Ostrava: Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6094/22 ul. Vrbická.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

890.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
Č.j.:
<br> Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
<br> Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> SMO/397579/22/OD/pro
<br> S- S M O/3 3 3 9 6 6/2 2/O D/2
<br> Ing.Procházka
<br> +420 599 442 390
<br> +420 599 442 034
tprochazka@ostrava.cz
<br> 2022-06-29
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Magistrát města Ostravy
<br> odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č.:
<br> vyvěšena dne 9 _06- (O?
sňata dne <.>
<br> za správnost Bc.Jana Zbránk
<br> souběžně zveřejněna na internctu
<br> Rozdělovník
<br> Oprava chodníku v ul.Vrbické,úsek Parcelní — Záblatská,Ostrava
<br> Opatření obecné povahy
podle §§171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle X77,odst <.>
5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona č.314/2002 Sb.a
X19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice
II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu §77,zákona č <.>
361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT -
3994-195/CJ-2022-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.6094/22
<br> ul.1/rbícká
Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: Stavební úpravy chodníků na ul.Vrbická,k.ú <.>
<br> Heřmanice,Přechodné dopravní značení (výkr.Č.1,2,3,zprac.: Ostravské komunikace,a.s.<,>
listopad 2020,formáty 5A4 + 5A4 + 5A4 -za účelem zveřejnění zmenšeno na 5x formát A4) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 příkazu bude dopr.značení
a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu mu...

Načteno

edesky.cz/d/5484258

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz