« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Revitalizace ZŠ speciální, zateplení budovy, ul. Těšínská, Slezská Ostrava: Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6093/22 ul. Těšínská.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

888.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br> Vaše značka:
Ze dne:
C.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> SMO/397036/22/OD/pro
<br> S-SMO/3 523 34/22/OD/2
<br> Ing.Procházka
<br> +420 599 442 390
+420 599 442 034
tp rochazka@ostrava.cz
<br> 2022-06-29
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.č.:
<br> vyvěšena dne
<br> sňata dne
<br> 29 -os- 20??
<br> za správncst
_Bc1-Jand-Zbt1t1kO
<br> souběžně zveřejněna na jnternetu
<br> Rozdělovník
<br> ~
<br> Revitalizace ZŠ speciální,zateplení budovy,ul.Těšínská,Slezská Ostrava
<br> yá
<br> opatření obecné povahy
<br> podle § 171-173 zákona Č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle
§77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona č.314/2002 Sb.a
§19,vyhlášky Č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice
II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-Il.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu §77,zákona Č.361/2000
Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem Dl MR Policie CR Ostrava č.j.KRPT-131246/CJ-2022-
070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.6093/22
<br> ul.Těšínská
Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Revitalizace ZS speciální Slezská Ostrava -
<br> zateplení budovy,Situace PDZ (výkr.příl.1,zprac.: FORTAS APZ s.r.o <.>,květen 2022,formát
2A4 — za účelem zveřejnění zmenšeno na formát A4) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě Č.6 příkazu bude dopr.značení
a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení §62,odst.6 <,>
zák...

Načteno

edesky.cz/d/5484256

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz