« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - VV, oznámení - lokalita Čížovky, Boskovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, oznámení - lokalita Čížovky.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> Masarykovo nám.4/2,680 18 Boskovice tel.: 516 488 600,fax:516 488 779
<br> Sp.Zn.: SMBO 14275/2022/TOŽP/Lu Č.j.: DMBO 14276/2022
<br> Vyřizuje: Ing.Lukeš/kl.658
<br> V Boskovicích dne: 27.06.2022
<br> VEŘEJNÁ,VYHLÁ'ŠKA OZNAMENI
<br> zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci povolení stavby vodního díla „Prodloužení veřejného vodovodu Boskovice,lokalita Cížovky“
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor tvorby a ochrany životního prostředí,jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení & 104 odst.2,písm.c) a ustanovení 5 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozděj ších předpisů,a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 5 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení & 15 odst.1,písm.(1) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,obdržel od pana Zdeňka Severy (nar.01.06.1963),Příční 115/6,602 00 Brno,který je na základě plné moci zastoupen Ing.Petrem Husákem (nar.31.05.1981),Na Hlásce 335,538 62 Hrochův Týnec,žádost o vydání společného povolení podle 5 94j stavebního zákona na stavbu „Prodloužení veřejného vodovodu Boskovice,lokalita Čížovky“.Stavbou budou dotčeny pozemky parc.č.7088,k.ú.Boskovice (vodovodní řad) a pozemky parc.č.4366,4368/6,4373,4382/1,4380/1,4389/2,4388/1,4390/3,4397/6,4397/3,4388/2,4397/4,4397/5,4397/1,4402/1,4402/ 1,k.ú.Boskovice (vodovodní přípojky).Dnem podání bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby autorizována lng.Petrem Husákem,autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,ČKAIT 1005170,a vyjádření účastníků rízení a dotčených orgánů
<br> Stručný popis stavby: Vodovodní řad: je navržen jako prodloužení stávajícího vodovodního řadu.Napojení na
<br> stávající vodovod...

Načteno

edesky.cz/d/5483140

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz