« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Veřejnoprávní smlouva č.8/2022 uzavřená s Posázaví o.p.s. na činnost destinačního managementu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva s Posázaví o.p.s. č.8_2022.pdf [0,38 MB]
1
<br> Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace č.8/2022
<br> na poskytování obecně prospěšných služeb
na území města
<br> uzavřená dle ustanovení § 159 zákona č.500/2004,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a § 10a zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
I <.>
<br> Smluvní strany
<br> Městys Netvořice
se sídlem Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice
IČ 00232360
jehož jménem jedná starostka městyse XXXXXX XXXXXXXXXX
(dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> Posázaví o.p.s <.>
se sídlem Jemniště 1,257 01 Postupice
Kontaktní adresa: Masarykovo náměstí 1,256 01 Benešov
IČ: 27129772,DIČ: CZ 27129772
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.326666339/0800
zastoupená Bohuslavou Zemanovou,ředitelkou Společnosti
Obecně prospěšná společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Městským soudem v Praze,do oddílu
O,vložky č.320,a to usnesením uvedeného soudu ze dne 25.3.2004,čj.F 117585/2003 - F 9397/2004 <.>
<br> (dále jen příjemce)
<br>
II <.>
Základní ustanovení
<br>
1.Právní vztahy,které nejsou přímo upraveny touto smlouvou,se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.250/2000
<br> Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými
předpisy <.>
<br> 2.Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona <.>
<br>
III <.>
<br> Předmět smlouvy a účel
<br>
1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace (5221) na období roku 2022 <.>
2.Účelem této neinvestiční dotace je zajištění činnosti destinačního managementu <.>
<br>
Příjemce se pro Poskytovatele zavazuje provádět tyto konkrétní činnosti destinačního managementu:
<br> a) Vydání brožury Poznáváme Posázaví – 2 strany brožury budou věnovány území městyse Netvořic a okolí
dle specifikac...

Načteno

edesky.cz/d/5483027


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz