« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr prodeje části pozemku p. č. 3994/22 v k. ú. Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3994/22 v k. ú. Lipník nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr prodeje
<br> části pozemku p.č.3994/22 o výměře cca 180 m2 (viz situační plán) v k.ú.Lipník nad Bečvou <,>
přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek:
- Kupující uhradí kupní cenu,náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
<br> a za zpracování znaleckého posudku,a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy <.>
- Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru
<br> nemovitostí,a to při podpisu kupní smlouvy <.>
- V případě,že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne
<br> obdržení dopisu,kterým bude sděleno,že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti
zastupitelstvem města,pozbude usnesení schvalující převod platnosti <.>
<br> - V případě,že kupní smlouva bude podepsána,avšak kupující neuhradí kupní cenu,náklady
spojené s vyhotovením znaleckého posudku,geometrického plánu a náklady spojené
s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí,je prodávající oprávněn odstoupit od
kupní smlouvy <.>
<br> - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad
až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem <.>
<br> - V případě,že nebude v době vyvěšení záměru prodeje na úřední desce úřadu,nejpozději
však do 26.08.2022,doručena žádná žádost o převod,pozbude usnesení schvalující záměr
prodeje platnosti <.>
<br> V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena:
<br> • nabídková cena <,>
<br> • prohlášení,že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky <,>
<br> • prohlášení,že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti
dle schváleného záměru,tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je <,>
<br> • potvrzení o výši veřejné podpory,která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech
případně čestné prohlášení,že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech...

Načteno

edesky.cz/d/5482076


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz