« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Veřejnoprávní smlouvy č.3/2022 a č.9/2022 uzavřené s RUAH o.p.s. Benešov pro rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva č.9_2022 s RUAH o.p.s. Benešov.pdf [0,30 MB]
Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí dotace č.9/2022
<br>
<br>
Městys Netvořice
<br> IČ: 00232360
<br> DIČ: CZ00232360
<br> zastoupený Monikou Šlehobrovou,starostkou
<br> se sídlem Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice
<br> číslo účtu: 3295459399/0800
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br> a
<br>
RUAH o.p.s <.>
<br> IČ: 24312355
<br> DIČ: neplátce DPH
<br> zastoupený Mgr.Martou Vackovou,ředitelkou obecně prospěšné společnosti
<br> se sídlem Křižíkova 2158,256 01 Benešov
<br> číslo účtu: 3472527349/0800
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Netvořice podle § 10a zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a podle
<br> § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů:
<br>
<br> Článek I
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 32.564,-Kč,slovy:
<br> třicetdvatisícpětsetšedesátčtyři korun českých (dále jen „dotace“) <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí dotace je nákup automobilu pro výkon sociální práce v obci <.>
<br> 3.Dotace bude poskytnuta příjemci převodem na bankovní účet do 30 dnů ode dne uzavření této
<br> smlouvy <.>
<br> 4.Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl.I bodu 2 této smlouvy jako dotace investiční <.>
<br>
<br> Článek II
<br> Poskytnutí a finanční vypořádání dotace
<br>
<br> 1.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace
<br> dle této smlouvy <.>
<br> 2.Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.12.2022 <.>
<br> 3.Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek
<br> použití poskytnuté dotace.Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou
<br> poskytovatelem požadovanou součinnost <.>
<br> 4.Příjemce je povinen nejpozději do 11.1.2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté
<br> dotace (dále jen „vyúčtování“).Vyúčtování musí obsahovat so...
Veřejnoprávní smlouva č.3_2022 s RUAH o.p.s. Benešov.pdf [0,24 MB]
; Veřejnoprávnísmlouva o poskytnutí dotace č.3/2022
<br> Městys Netvořice
<br> IČ: 002323 60
<br> DIČ: CZ00232360
<br> zastoupený Monikou Šlehobrovou,starostkou se sídlem Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice číslo účtu: 3295459399/0800
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> RUAH o.p.s <.>
<br> IČ: 24312355
<br> DIČ: neplátce DPH
<br> zastoupený Mgr.Martou Vackovou,ředitelkou obecně prospěšné společnosti se sídlem Křižíkova 2158,256 01 Benešov
<br> číslo účtu: 3472527349/0800
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Netvořice podle 5 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a podle 5? 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů:
<br> Článek 1 Předmět smlouvy
<br> 1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 20 000,-Kč,slovy: dvacettisíc korun českých (dále jen „dotace“) <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí dotace je úhrada provozních výdajů při zajišťování péče <.>
<br> 3.Dotace bude poskytnuta příjemci převodem na bankovní účet do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy <.>
<br> 4.Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl.l bodu 2 této smlouvy jako dotace neinvestiční <.>
<br> Článek 11 Poskytnutí a finanční vypořádání dotace
<br> 1.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít Výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle této smlouvy <.>
<br> 2.Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.12.2022 <.>
<br> 3.Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití poskytnuté dotace.Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost <.>
<br> 4.Příjemce je povinen nejpozději do 11.1.2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).Vyúčtování musí obsahovat soupis výdajů hrazených
<br> 10 <.>
<br> p—l
<br> z poskytnuté dotace vč.fotokopií všech dokladů.Do vyúčtování nelze zah...

Načteno

edesky.cz/d/5480869

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz