« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 29 – opakované veřejné projednání Z 3794/29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 29 – opakované veřejné projednání Z 3794/29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br> VyvW.eno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto.dne?,<.>
<br> Pořadové Počet listů:
_ o
<br> PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájeném řízení o vydání změny vlny 29 - opakované veřejné projednání
<br> Z 3794/29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55b odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hl.m.Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
informuje o zahájeném řízení o vydání změny Z 3794/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hl.m.Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání opakovaného
veřejného projednání návrhu uvedené změny <.>
<br> Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.19/26
ze dne 10.9.2020,kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem
pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
<br> Návrh Změny ÚP byl veřejně projednán v době od 24.8.2021 do 30.9.2021 a na základě
vyhodnocení výsledků tohoto veřejného projednání pořizovatel dospěl k závěru,že bude
nutná podstatná úprava návrhu Změny ÚP ve smyslu § 53 odst.2 stavebního zákona <,>
a rozhodl o konání opakovaného veřejného projednání <.>
<br> Upravený návrh Změny ÚP se podle § 53 odst 2 vety třetí stavebního zákona
v opakovaném veřejném projednání projednává v rozsahu těchto úprav <.>
<br> Magistrát hl.m Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst <.>
4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55b odst.1 a 2 stavebního zákona a v souladu s § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání změny
platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se Změna
ÚP vydává <.>
<br> Opakované veřejné projednání se bude konat
dne 28.7.2022 od 9:30 hod <.>
<br> na ad...

Načteno

edesky.cz/d/5480627

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz