« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Dačice - Obec Heřmaneč. č. 544/2022 vyvěšeno dne: 28.06.2022 Datum sejmutí: 14.07.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Dačice - Obec Heřmaneč
Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy
<br> Na základě usnesení rady města Dačice č.1931/105/RM/2022 ze dne 23.2.2022 a usnesení zastupitelstva obce Heřmaneč ze dne 16.5.2022,č.61/22 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
<br> Čl.I Smluvní strany 1.Město Dačice zastoupené starostou panem Ing.Karlem Mackú IČ: 00246476 adresa: Krajířova 27/I,380 13 Dačice
<br> příslušné do územního samosprávného celku Jihočeského kraje <,>
<br> na straně jedné (dále také jen „Město“)
<br> 2.Obec Heřmaneč,zastoupené starostou panem Zdeňkem Mayerem IČ: 00477010 adresa: Heřmaneč 20,378 53 Strmilov příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice a příslušná do územního samosprávného celku Jihočeského kraje <,>
<br> na straně druhé (dále také jen „Obec“)
<br> “" Čl.||
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.V souladu s 5 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a 5 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon oodpovědnosti za přestupky“),budou orgány Města namísto orgánů Obce vykonávat přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu Obce.Na základě této smlouvy budou orgány Města věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu Obce <.>
<br> 2.Spisový materiál vprojednávaných věcech bude uložen u orgánu Města,tj.u Komise k projednávání přestupků města Dačice <.>
<br> 3.Výnos z pokuta správních poplatků uložených orgány Města v řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města <.>
<br> čl.||| Úhrada nákladů
<br> 1.Za výkon přenesené působnosti podle čl.II.této smlouvy se Obec zavazuje uhradit ze svého rozpočtu Městu na jeho účet vedený u České spořitelny č.19-0603143369/0800 dohodnutou paušální částku 2.000 Kč za každý došlý (oznámený) přestupek <.>
<br> 2.Město vystaví Obcifakturu vždy za I.pololetív obdobíod 01.12.do 30.6.příslušného kalen...

Načteno

edesky.cz/d/5479962


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz