« Najít podobné dokumenty

Obec Neděliště - Závěrečný účet obce Neděliště za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neděliště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Strana10
MŠ Neděliště IČ 75016575
Právní forma:
<br> J.Košťála 70/ Příspěvková organizace
50312 Neděliště Předmět činnosti:
<br> výchova a vzdělávání ml.předšk.věku
PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ
<br> sestavená k 2021-12-31
( v Kč )
<br> okamžik sestavení: 2022-01-21
A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Podroz ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo položky Název položky vahový
<br> účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
3.Vyřazené pohledávky 905
4.Vyřazené závazky 906
5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky/závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl.užívání majtku jinou osobou 922
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj.jinou osobou-výpůjčka 923
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj.jinou osobou-výpůjčka 924
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj.jinou osobou-jiné 925
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj.jinou osobou-jiné 926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze...
Strana9
MŠ Neděliště IČ 75016575
<br> Právní forma:
<br> J.Košťála 70/ Příspěvková organizace
<br> 50312 Neděliště Předmět činnosti:
<br> výchova a vzdělávání ml.předšk.věku
<br> PŘÍLOHA
<br> ZÁKLADNÍ
<br> sestavená k 2021-12-31
<br> ( v Kč )
<br> okamžik sestavení: 2022-01-23
<br> A.1.Informace podle § 7.odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7.odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7.odst.5 zákona
<br>
<br> MŠ Neděliště IČ 75016575
<br> Právní forma:
<br> J.Košťála 70/ Příspěvková organizace
<br> 50312 Neděliště Předmět činnosti:
<br> výchova a vzdělávání ml.předšk.věku
<br> PŘÍLOHA
<br> ZÁKLADNÍ
<br> sestavená k 2021-12-31
<br> ( v Kč )
<br> okamžik sestavení: 2022-01-23
<br> A.5.Informace podle § 18 odst.3 písm.b) zákona
<br>
<br> MŠ Neděliště IČ 75016575
<br> Právní forma:
<br> J.Košťála 70/ Příspěvková organizace
<br> 50312 Neděliště Předmět činnosti:
<br> výchova a vzdělávání ml.předšk.věku
<br> PŘÍLOHA
<br> ZÁKLADNÍ
<br> sestavená k 2021-12-31
<br> ( v Kč )
<br> okamžik sestavení: 2022-01-23
<br> A.6.Informace podle § 19 odst.6 zákona
<br>
<br> MŠ Neděliště IČ 75016575
<br> Právní forma:
<br> J.Košťála 70/ Příspěvková organizace
<br> 50312 Neděliště Předmět činnosti:
<br> výchova a vzdělávání ml.předšk.věku
<br> PŘÍLOHA
<br> ZÁKLADNÍ
<br> sestavená k 2021-12-31
<br> ( v Kč )
<br> okamžik sestavení: 2022-01-23
<br> B.1.Informace podle § 66 odst.6 zákona
<br> B.2.Informace podle § 66 odst.8 zákona
<br> B.3.Informace podle § 68 odst.3 zákona
<br> Hodnota 0.00
<br>
<br> MŠ Neděliště IČ 75016575
<br> Právní forma:
<br> J.Košťála 70/ Příspěvková organizace
<br> 50312 Neděliště Předmět činnosti:
<br> výchova a vzdělávání ml.předšk.věku
<br> PŘÍLOHA
<br> ZÁKLADNÍ
<br> sestavená k 2021-12-31
<br> ( v Kč )
<br> okamžik sestavení: 2022-01-23
<br> D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
<br> D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
<br> D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesnímm porostem ve výši 57Kč/m2
<br> D.4...
Strana8
MŠ Neděliště R O Z V A H A IČ 75016575
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Právní forma:
<br> J.Košťála 70/ sestavená k 2021-12-31 Příspěvková organizace
<br> 50312 Neděliště ( v Kč ) Předmět činnosti:
<br> okamžik sestavení: 2022-01-23 výchova a vzdělávání ml.předšk.věku
<br> 1 2 3 4
<br> Synte ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> tický
<br> Číslo položky Název BĚŽNÉ
<br> účet MINULÉ
<br> BRUTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIVA CELKEM 964 908.60 -79 904.50 885 004.10 617 636.61
<br> A.Stálá aktiva 79 904.50 -79 904.50
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 25 757.50 -25 757.50
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 25 757.50 -25 757.50
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 54 147.00 -54 147.00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní potřeby 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 54 147.00 -54 147.00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohled...
Strana7
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 963,50 Kč 14 963,50 Kč - Kč
<br> 078 Oprávky k 018 14 963,50 Kč 14 963,50 Kč - Kč
<br> 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 288 180,00 Kč 288 180,00 Kč - Kč
<br> 079 Oprávky k 019 40 535,00 Kč 40 535,00 Kč - Kč
<br> 031 Pozemky 5 808 871,11 Kč 5 808 871,11 Kč - Kč
<br> 021 Stavby 21 641 869,72 Kč 21 641 869,72 Kč - Kč
<br> 081 Oprávky k 021 7 450 752,20 Kč 7 450 752,20 Kč - Kč
<br> 022 Samostatné movité věci a soubory 3 297 063,02 Kč 3 297 063,02 Kč - Kč
<br> 082 Oprávky k 022 1 285 365,72 Kč 1 285 365,72 Kč - Kč
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 618 543,01 Kč 1 618 543,01 Kč - Kč
<br> 088 Oprávky k 028 1 618 543,01 Kč 1 618 543,01 Kč - Kč
<br> 041 Nedokončený DLNM 118 580,00 Kč 118 580,00 Kč - Kč
<br> 042 Nedokončený DLM 672 195,40 Kč 672 195,40 Kč - Kč
<br> 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 135 000,00 Kč 1 135 000,00 Kč - Kč
<br> 112 Materiál na skladě 14 990,43 Kč 14 990,43 Kč - Kč
<br> 311 Odběratelé 51 153,60 Kč 51 153,60 Kč - Kč
<br> 194 OP k pohledávkám 311 3 072,90 Kč 3 072,90 Kč - Kč
<br> 314 Poskytnuté provozní zálohy 103 240,00 Kč 103 240,00 Kč - Kč
<br> 315 Pohledávky za rozpočtové příjmy 100,00 Kč 100,00 Kč - Kč
<br> 192 OP k pohledávkám 315 10,00 Kč 10,00 Kč - Kč
<br> 335 Pohledávky za zaměstnanci - Kč - Kč - Kč
<br> 346 Pohledávky za ústředními rozpočty - Kč - Kč - Kč
<br> 348 Pohledávky za územními rozpočty - Kč - Kč - Kč
<br> 373 Krátkod.zálohy na transfery 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč - Kč
<br> 381 Náklady příštích období 472 224,24 Kč 472 224,24 Kč - Kč
<br> 388 Dohadné účty aktivní 25 300,00 Kč 25 300,00 Kč - Kč
<br> 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 30 290,00 Kč 30 290,00 Kč - Kč
<br> 231 Základní běžný účet ÚSC 15 756 860,89 Kč 15 756 860,89 Kč - Kč
<br> 261 Pokladna - Kč - Kč - Kč
<br> 262 Peníze na cestě - Kč - Kč - Kč
<br> 263 Ceniny 15 988,00 Kč 15 988,00 Kč - Kč
<br> 401 Jmění účetní jednotky 24 680 659,18 Kč 24 680 659,18 Kč - Kč
<br> 403 Transfery na pořízení dl.majetku 2 534...
Strana6
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Neděliště,IČ: 00653357
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 07.09.2021
<br> - 17.03.2022
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Neděliště v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 16.07.2021 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Neděliště
<br> Neděliště 30
<br> 503 12 Všestary
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starosta obce - Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> účetní obce - XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři:
Ing.XXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.06.2021 a dne 25.8.2021 <.>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů,byl učiněn ...
Strana5
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Neděliště 1z00653357IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec NedělištěNázev:
<br> Sídlo: Neděliště,Josefa Česáka 30
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Územní samosprávné celky
<br> Veřejná správa
<br> 00653357Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 03.02.2022 16:02:46
<br> Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č.410/2009
Sb <.>
<br> Nemáme informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Neděliště 2z00653357IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné ú...
Strana4
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Neděliště 3z00653357IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 20 463,42 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 20,18 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.20 483,60 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 30 062,46 0,00 44 054,00 0,00
<br> 35.558 45 702,98 0,00 106 946,50 0,00
<br> 34.557 5 678,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 95,90 0,00 2 924,80 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 13 695,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 584 047,00 0,00 566 719,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 14 867,00 0,00 2 800,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 1 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 11 970,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 152 744,00 0,00 64 920,00 0,00
<br> 13.521 767 518,00 0,00 566 950,00 0,00
<br> 12.518 608 674,30 0,00 771 553,15 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 2 431,00 0,00 2 487,00 0,00
<br> 8.511 151 448,97 0,00 471 705,54 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 5 227,20 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 227 540,12 0,00 274 671,04 0,00
<br> 1.501 167 161,67 0,00 257 138,47 0,00
<br> I.2 784 636,40 0,00 3 138 096,70 0,00
<br> A.3 533 670,60 0,00 3 881 546,24 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Neděliště
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Neděliště, Josefa Česáka 30
<br>...
Strana3
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Neděliště 5z00653357IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 16 484 147,16 3 082,90 16 481 064,26 13 696 946,54
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 1 135 000,00 0,00 1 135 000,00 1 135 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 135 000,00 0,00 1 135 000,00 1 135 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 672 195,40 0,00 672 195,40 202 116,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 618 543,01 1 618 543,01 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 3 297 063,02 1 285 365,72 2 011 697,30 1 616 864,30
<br> 3.021 21 641 869,72 7 450 752,20 14 191 117,52 14 634 041,52
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 5 808 871,11 0,00 5 808 871,11 5 840 834,53
<br> II.33 038 542,26 10 354 660,93 22 683 881,33 22 293 856,35
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 118 580,00 0,00 118 580,00 0,00
<br> 6.019 288 180,00 40 535,00 247 645,00 257 251,00
<br> 5.018 14 963,50 14 963,50 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.421 723,50 55 498,50 366 225,00 257 251,00
<br> 34 595 265,76 10 410 159,43 24 185 106,33 23 686 107,35
<br> 51 079 412,92 10 413 242,33 40 666 170,59 37 383 053,89
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Neděliště
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Neděliště, Josefa Česáka 30
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Úz...
Strana2
oddíl I./ 1
<br> 3613 19 000,00 26 651,302111 19 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 3612 **** 12 000,00 12 000,0012 000,00
<br> 3612 12 000,00 12 000,002132 12 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 3412 **** 80 000,00 75 905,0080 000,00
<br> 3412 71 500,00 71 224,002324 71 500,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3412 500,00 1,002132 500,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
3412 8 000,00 4 680,002111 8 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
<br> 2310 **** 0,00 2 895,002 895,00
<br> 2310 0,00 2 895,002142 2 895,00Příjmy z podílů na zisku a dividend
<br> 2310 Pitná voda
<br> 0000 **** 5 389 750,00 6 223 286,255 970 035,81
<br> 0000 83 600,00 83 600,004112 83 600,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 103 985,814111 103 985,81NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 820 000,00 768 479,801511 820 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 2,071382 0,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 30 000,00 40 623,281381 30 000,00Daň z hazardních her
0000 1 000,00 900,001361 1 000,00Správní poplatky
0000 3 000,00 5 900,001341 6 000,00Poplatek ze psů
0000 2 400 000,00 2 840 206,861211 2 400 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 16 150,00 15 580,001122 16 150,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 800 000,00 1 270 192,201121 1 200 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 117 000,00 150 538,541113 151 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 19 000,00 58 052,641112 58 300,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 1 100 000,00 885 225,051111 1 100 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2021 12 00653...
Strana1
Příjmy celkem: 6 584 426,15 Kč
<br> Daňové příjmy 6 035 700,44 Kč
Nedaňové příjmy: 347 444,90 Kč
Kapitálové příjmy: 13 695,00 Kč
Transfery/dotace/: 187 585,81 Kč
<br> Výdaje celkem: 3 776 897,37 Kč
<br> Běžné výdaje: 3 038 674,41 Kč
Kapitálové výdaje: 738 222,96 Kč
<br> Financování: Saldo příjmů a výdajů 2 807 528,78 Kč
<br> Dotace přijaté: Poskytnuto Čerpáno Vráceno
Volby do Parlamentu ČR 31 000,00 Kč 16 338,90 Kč 14 661,10 Kč
Výkon státní správy 83 600,00 Kč 83 600,00 Kč 0,00 Kč
Kompenzační bonus 72 985,81 Kč 72 985,81 Kč 0,00 Kč
<br> Dotace poskytnuté: Poskytnuto Čerpáno Vráceno
Český svaz chovatelů 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč
SK Neděliště 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč
Farnost Všestary 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč
Hospic Anežky České 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč
<br> Obec Neděliště
IČO:00653357
<br> Závěrečný účet obce za rok 2021
<br> Inventarizace:
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2021,nedostatky nebyly zjištěny <.>
<br> Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce:
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Neděliště za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br> Přílohy:
<br> Výkaz FIN 2-12 M - 12/2021
Rozvaha - 12/2021
Výkaz zisku a ztráty - 12/2021
Příloha - 12/2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Inventarizační zpráva obce k 31.12.2021
Výkazy PO MŠ 12/2021 (Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty,Příloha)
<br> Kompletní Závěrečný účet včetně příloh je k nahlédnutí na elektronické úřední desce na adrese
www.nedeliste.cz a v úředních hodinách na obecním úřadě <.>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> Ve stejném termínu zveřejněno i na úřední desce <.>

Načteno

edesky.cz/d/5479864

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Neděliště
10. 08. 2022
08. 08. 2022
28. 06. 2022
23. 06. 2022
12. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Neděliště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz