« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení sil. III/4375 a III/4377

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení sil. III4375 a III4377.pdf
: __ O,; o -— = :: 1 „,3 a = o % a „ „,š % „ g % ě % 8 a' Š' > “2 > % to a: 13- :D.7x!- „,Š.x gg $a: m,; „,—<.< 51725500 i _<.&,š,“ a“ 3 a 2 B* „.R m m '$ \: a :,tn „" „.m.<.>
<br> 519050
<br> „26550
<br> NAVRŽENÉ OBJEKTY E33 NAVRŽENÉ ÚPRAVY SILNICE Ill/4377 % OCELOVÉ SVODIDLO N2 E VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BILA BARVA [El VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ŽLUTÁ BARVA
<br> 02353 MS):V'GO dSOH
<br> :: C) % G ;- :) m 7: 4- m =.R O
<br> : f.r.- ' ;— LD N v.<.>.O v 'd' >
<br> Souřadnicový systém : JTSK Výškový systém : Bait po vyrovnání
<br> „.O % + Š s š x :* ?"" ?: D E % % g 9 32 “* v" 3 9 —.- 2 '": > & g ;; 3 m 8 - :|: 1 & E $ $ = o - * — 3.:._ I * : 3 % : š a a % ©.O 3 3 I c,| z 5 : :) ' \ % 3 g : ==; 'a B v; > ';,(13,“ :u— (n 'a o,v,; ___,čJ.<.> \ U >- m ' |_— :: Q 0 __ __ ',<.>,:“ „ :: ' 57 i" _ g a,? A Q\ 3 u: 4“ | en.% IQ :_- š (_ \57t 6 5 Ž 'č : * +,<.> > r : Š <.>,/\\! \\ m N |,<,> : \ E % É „' U | 1 V _.»! b rn.<.> _._ '„,“či “,„ :,9.„W.!,;.<.> » - -».-- Mai-011W _ '— Ý.- 1' ;,'.' f | „+00Ě%: g \ “É " * „:.—.n ',o,'\25) + É,' ŽŠ © at:: 12 " _! Evia“ \\,' Ž 5 055553 N | I.<.>,' J G "" i„ ) :.<.> rn “U Š rn OJ 33% ! „,JM ŘG' „,M _L “"*" __; a “>“ ___.<.> “ Š N W Ě _ % %.+
<br> UMÍSTĚNÍ:
<br> Ill/4375,|||/4377 LOUČKA PO KŘ.S |||/44025
<br> LOUČKA - PODHOŘÍ - MILENOV STAVEBNÍK;
<br> OLOMOUCKÝ KRAJ,JEREMENKOVA 408,779 11 OLOMOUC
<br> PROJEKTANT: PRINTES — ATELIER s.r.o <.>,MOSTNÍ 1876/11a,750 02 PŘEROV
<br> STUPEN PD.ZAKÁZKA: DATUM:.p R,",: : DPS oss-2013 DUBEN 2018 až 44.A I' ! ' <.>,E R „.DIČ cz 25391059 s.r.o.ZODPOVEDNV PROJEKTANT: KONTROLOVALr ZPRACOVAL.Tal <.>,fax: 581 203 705,581 202 479 Ing.XXX XXXXXXXX % L—JQQ- XXX XXXXXX % qugg.XXX XXXXXXXX % MOSTNÍ ] XX: XXX XX PŘE ROV so XXX - Silnice |||/4377 PODHOŘÍ - MILENOV SVAZEK B/102 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ M 1 : 1000 “WEB* 006
<br> MÍČ—we smwvw/ ZF Joe-— QC 'Zaza
<br> \
<br> QA %.Lau/QWB/WZz/Gčř
<br> MĚSTSKÝ 'RAD,LIPNÍK MACD EGVQU
<br> /
<br> I L.<.> - mažou; Roye/k— ťč ___ „v 72152430 zr čus
<br> 5“ JC.'2022 <,>
<br> ...
Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení sil. III4375 a III4377.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/04387/2022/938
<br> Naše čj.: MU/12625/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 9
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 9
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 27.06.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu č.29/2022
<br>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu
na pozemních komunikacích“),na základě návrhu spol.STRABAG a.s <.>,IČO 608 38 744,Kačírkova
982/4,Praha 5,zastoupenou na základě plné moci spol.SEKNE spol.s r.o <.>,IČO 623 63 701,ze dne
28.02.2022,v souladu s ust.§ 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává
<br>
stanovení místní úpravy provozu
na krajské silnici III/4375 a III/4377
<br> v Loučce a Podhoří <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle ust.§ 124 odst.6 zákona o provozu na pozemních komunikacích,po předchozím
stanovisku dotčeného orgánu,tj.Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje,Územního odboru Přerov,Dopravního inspektorátu Přerov ze dne 03.05.2022 pod čj.KRPM-
30648-18/ČJ-2022-140806
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,následující t r v a l o u úp...

Načteno

edesky.cz/d/5479056

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz