« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Návrh Závěrečného účtu DSO Povaloví za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty 122021[1].pdf [0,32 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO Povaloví72549921
sestavený k 31.12.2021
<br> IČO: Název:
Sídlo: Lobodice čp.39,751 01 Lobodice
Kontaktní osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,ou.lobodice@volny.cz,XXXXXXXXX
<br> 84 555,40 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 80 725,84 - Spotřeba energie (502)2
<br> 193 202,73 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> 1 500,00 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 3 728,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 183 436,63 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 384 520,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 89 814,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 1 193 787,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 28 599,40 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 95 604,47 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 45 456,33 -
<br> 187 404,34 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<...
Rozvaha 122021[1].pdf [0,33 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2021
72549921IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> DSO Povaloví
Lobodice čp.39,751 01 Lobodice
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,ou.lobodice@volny.cz,XXXXXXXXX
<br> - - Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 214 438 228,26 6 907 099,28
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 46 825 413,89 5 228 842,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 4 042 418,30 1 636 571,28
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 41 686,00 41 686,00
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 163 528 710,07 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - ...
Příloha 122021[1].pdf [0,44 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Lobodice čp.39,751 01 Lobodice
DSO Povaloví72549921
<br> sestavená k 31.12.2021
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,ou.lobodice@volny.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Novela rozpočtové skladby-vyhláška č.463/2016,kterou se mění vyhláška č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve
znění pozdějších předpisu <.>
Pravidla rozpočtové odpovědnosti-novela zákona č.250/2000 Sb <.>,zákon č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti a č.24/2001,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přejetím právní úpravy rozpočtové
odpovědnosti.Zákony nabývají účinnosti dne 21.2.2017 <.>
Účetní jednotka neúčtovala o reálné hodnotě pozemků <.>
Účetní jednotka metodu kurzových rozdílů neúčtovala <.>
Účetní jednotka účtuje na podrozvážných účtech.<.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Na účtu 934 evidováno věcné břemeno SŽDC na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zříz.věc.břemene/999 <.>
<br> Strana
1 z 13
<br> 16.05.2022
19:56:07
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (povalovi_dso),verze: 2022.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - - Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- - Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transfe...
Návrh závěrečného účtu DSO Povaloví 2021.xls [0,13 MB]
List1
Dobrovolný svazek
obcí Povaloví
Lobodice 39
IČO: 72549921
<br>
<br>
Návrh Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Povaloví
za rok 2021
Rozpočet na rok 2021 byl schválen na 49.Valné hromadě DSO dne 21.6.2021
Příjmy byly schváleny ve výši 58,759,988.72
Výdaje byly schváleny ve výši 58,759,988.72
<br> Rozpočet byl schválen jako schodkový byl započítán zůstatek roku 2020 <.>
<br> Rozpočet byl v průběhu roku 2x upravován
<br> Veškeré data níže uvedena jsou převzata z Rozvahy,Fin 2-12,inventur a dalších
dokumentů
<br> Součástní závěrečné zprávy je dále:
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO
FIN,rozvaha,příloha,výkaz zisku a ztrát,Inventarizační zpráva
<br>
<br>
Veškeré dokumenty výše uvedeny jsou k nahlédnutí na jednotlivých obecních úřadech a jejich ÚD <.>
Občané mají právo ve stanovené lhůtě 15 dnů od data vyvěšení vyjadřovat se k závěrečnému účtu <,>
účtu,po projednánína Valné hromadě DSO už připomínky nemohou být akceptované <.>
<br> Vyvěšeno :
Sejmuto:
<br>
List2
Výdaje
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
<br> XXX XXXXX ∑
Ostatní osobní výdaje včetně daní XXXXXX
Povinné poj.na sociál.zabez.65899
Povinné poj.na veř.zdravot.p.23915
Nákup materiálu síran železitý,mater.147338.2
Studená voda stočné Vak 198143
Elektrická energie čerpací stanice Uhřičice st.síť 93511.87
Poštovní služby 117
Služby telekom.a radiokomun.sim čerp.stanic 33320
Služby peněžních ústavů poplatky bance,pojištění 11873.61
Zprac.XXX a nákup ostat.služeb účet.progr.XXXXX.15
Nákup ostat.služeb odb.zást <.>,expost monit,kouř.zkouš <.>,doména,rozbory vod,revize ČS,servisní činnost ČS,eset,www.stranky 198017.78
Opravy a udržování oprava ČS 1815
Pohoštění 3728
Platby daní a poplatků vratka DPH -159160
Budovy,haly,stavby výstavba kanal.POLU 2č.52100709.46
<br> Převody vlastním rozp.účtům zápočtová položka 15000
<br> CELKEM VÝDAJE 53137073.07
<br>
List3
Příjmy
<br> XXX XXXXX ∑
Neinvestiční přij.trasnf.od obcí Uhřičice čl.příspěvek 0
Lobodice čl.příspěvek 100000
Polkovice čl.příspěve...
Inventarizační zpráva 2021.pdf [0,03 MB]
FIN 122021[1].pdf [0,29 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 48 098 954,00 = 48 098 954,00
55 540 883,60 = 55 540 883,60
55 517 890,63 = 55 517 890,63
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 15 000,00 = 15 000,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 48 098 954,00 = 48 098 954,00
55 540 883,60 = 55 540 883,60
55 502 890,63 = 55 502 890,63
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
58 759 988,72 = 58 759 988,72
66 201 918,32 = 66 201 918,32
53 137 073,07 = 53 137 073,07
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
58 759 988,72 = 58 759 988,72
66 201 918,32 = 66 201 918,32
53 122 073,07 = 53 122 073,07
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
58 759 988,72 = 58 759 988,72
66 201 918,32 = 66 201 918,32
53 122 073,07 = 53 122 073,07
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
10 661 034,72- = 10 661 034,72-
10 661 034,72- = 10 661 034,72-
2 380 817,56 = 2 380 817,56
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
10 661 034,72 = 10 661 034,72
10 661 034,72 = 10 661 034,72
2 380 817,56- = 2 380 817,56-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
10 661 034,72 = 10 661 034,72
10 661 034,72 = 10 661 034,72
2 380 817,56- = 2 380 817,56-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
10 661 034,72- = 10 661 034,72-
10 661 034,72- = 10 661 034,72-
2 380 817,56 = 2 380 817,56
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 16.05.2022
19:53:48
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (povalovi_dso),verze: 2021.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2021
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42...
2021 - Návrh zprávy - zpráva o výsledku PH - PH na místě, zpráva DS[1].pdf [0,54 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br> SpZn.: KÚOK/66570/2021/OK/7758 Počet listů: 8
Č.j.: KUOK 4560/2022 Počet stran: 8
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný
svazek obcí Povaloví za rok 2021
<br> IČ 72549921
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 14.12.2021 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 27.4.2022 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Povaloví za rok 2021 dne
2.12.2021.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 27.4.2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Lobodice
<br>
<br> Přezkoumané období: 1.1.2021 - 31.12.2021
<br>
Dílčí přezkoumání hospodaření dne 27.4.2022 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Veronika Ondrušková Najmanová,DiS <.>
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: Bc.XXXX XXXXXXXX - předseda
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX - místopředseda
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX - místopředseda
<br> XXXX XXXXXXXX - místopředseda
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5477209

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz