« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1586 - k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky Stavba č. 42794 Náplavka Ledárny, etapa 0001 náplavka Ledárny“ a návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV MHMP v kap. 01 - Rozvoj o OVO-88172/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1586 - k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky Stavba č. 42794 Náplavka Ledárny, etapa 0001 náplavka Ledárny“ a návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV MHMP v kap. 01 - Rozvoj o OVO-88172/2022
Hlavní město XXXXX XXXX HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 1586 ze dne 20.6.2022 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č.42794 Náplavka Ledárny,etapa 0001 náplavka Ledárny“ a návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV MHMP v kap.01 - Rozvoj obce,kap.02 - Městská infrastruktura a kap.03 - Doprava a navýšení celkových nákladů investiční akce č.42794 Náplavka Ledárny Rada hlavního města Prahy I.s c h v a l u j e 1.záměr veřejné zakázky dle přílohy č.1 tohoto usnesení 2.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 dle přílohy č.2 tohoto usnesení 3.úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č.2 tohoto usnesení 4.úpravu rozpočtu minulých let (SU 723) vlastního hl.m.Prahy dle přílohy č.2 tohoto usnesení I I.r o z h o d u j e o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek I I I.u k l á d á 1.náměstkovi primátora Ing.Adamu Scheinherrovi,MSc <.>,Ph.D.1.předložit Radě HMP návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele Termín: 30.11.2022 2.MHMP - INV MHMP 1.realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce "Stavba č.42794 Náplavka Ledárny,etapa 0001 Ledárny" dle bodu I.1.tohoto usnesení Termín: 31.8.2022 2.zajistit ve spolupráci s UCT MHMP přeúčtování výdajů minulých let dle bodu I.4.tohoto usnesení Termín: 29.7.2022 3.MHMP - XXX MHMP X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2.a I.4.tohoto usnesení Termín: 30.6.2022 2.realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.3.tohoto usnesení Termín: 30.6.2022 MUDr.XXXXXX XXXX v.r.primátor hl.m.Prahy doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r.I.náměstek primátora hl.m.Prahy Předkladatel: náměstek primátora Ing.XXXX XXXXXXXXXX,MSc <.>,Ph.D <.>,I.náměstek primátora doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX Tisk: R-XXXXX Provede: náměstek primátora Ing.XXXX XXXXXXXXXX,MSc <.>,Ph.D <.>,MHMP - INV MHMP,MHMP - XXX MHMP Na vědomí: odborům MHMP Příloha č.X k usnesení Rady HMP č.1586 ze dne 20.6.2022 Stránka 1 z 5 Záměr realizovat veřejnou zakázku dle ustanov...

Načteno

edesky.cz/d/5468529

Meta

Stavební informace   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz