« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Rozhodnutí č.11/2022, stavebník: Telco Infrastructure, s.r.o. , stavba: Veřejní síť elektro.komunikací FTTH Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situaceFTTH.pdf
1215/1 1213/7
<br> 1 224/4
<br> stávající i frastruktv
<br> 1356
<br> up.“
<br> 1704 1242/45
<br> 1242/2
<br> \/ 5951/2 W
<br> 3991/1
<br> J_—
<br> f-v- ».| 1 334! 334/5
<br> ».1m 1 255
<br> Místo napojení n-
<br> StČVGJICÍ inf nstruk uru
<br> EU“ <.>
<br> mm
<br> 277/5
<br> 3957
<br> 1242/47
<br> LEGENDA ž
<br> TRASA VEDENÍ (Telco Infrastmmure,s.r.o.)
<br> _ — — OCHRANNÉ PÁSMO (Telco infrastruulure,s.r.o.) POLOHUPÍS
<br> tme ĚÍARCELNI :: až) r“ || 19 sm POPIS.<.>
<br> FROTLAK lay/Ju _ PODB- RGZVADĚČ
<br> STROM! KEŘ 4
<br> 71/1151 <.>
<br> Kaša5trálni oblast: Lipník nad Bečvou
<br> WPRÁCDVFL.DATUM“
<br> 2021
<br> SGHVÁLIL <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX
<br> (| nfoTeI
<br> rnsmmumnem nutny
<br> vast STUPEN PD
<br> Tema !nfrastructura s.r.o.ÚR
<br> lnfnT'e! sch s na.Nuvnlíseůsim IB 6253 OD Bmw
<br> AKIZE' ZMĚNA
<br> FTTH Lipník nad Bečvou ČEZNET --
<br> ZAKAZKDVE C1 2021-63-00?
<br> VÝKREE
<br> marka 1 : 1 DUO
<br> \l'r'VRES fl
<br> 332.1
<br> Kataslrální situační výkres
<br> :p m- Š =P“.&; 31/2 330/ L' "
<br> unu
<br> Efalrska
<br> 2
<br> napojení na -£jTČ—T“ianGSĚFH uru
<br> nu n.m.75
<br> MT to napojeFí—Im A.i \in-— ' stův jící infrastruíkturuf V
<br> ___
<br> np \:
<br> 57
<br> 1
<br> zau/J:
<br> A zam/az ' r F
<br> !
<br> 4091
<br> 'V,; "ff/T;-
<br> LEGENDA: TRASA VEDENI (Telco Infraswmure.s.r.o.) — — "* OCHRANNÉ PÁSMO (Telco lnfms'lmciure.s.r.u.) - POLOHOFIS — HRANICE PA CEL IM PARCELNÍČ SLO u: m ČÍSLO PDPlSNE PROTLAK _ FODB-ROZVADÉČ
<br> : g STROWKEŘ
<br> Katastrální oblast Lipnlk nad Bečvou
<br> WPRACFJUF-L SCHVAUL
<br> XXXXXX XXXXXXXXX Mícha! Šíra
<br> DATUM XXXX
<br> ©: <.>
<br> (| nfoTeI
<br> INVESTGH <.>
<br> Teico Infrastructure,5m <,>
<br> STUFEIŠ' FD
<br> ÚR
<br> rusmmumlučm smluv
<br> lnloTel spuL !$ Lu vanlíšeňská ][: EEE nn Emo
<br> AKCE
<br> FTTH Lipník nad Bečvou ČEZNET
<br> ZMÉMAA UKAZKDVE Č
<br> — — 2021-63-00?
<br> VÝKŘÉS
<br> Katastrámí situační výkres
<br> MÉŘITKO “\.1 000
<br> EVĚ'KREŠČ.Šc,2„2
<br> 58 “.W *
<br> 37/1 "* "
<br> *" 37...
rozhodnutíTelco.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/04853/2022/1740
<br> Naše čj.: MU/13361/2022/SÚ-UŘLIP2
<br> Počet stran: 31
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1 katastrální situace
<br> Spis.znak/skart.režim: 328.3/A 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ivlckova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 20.6.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.11/2022
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 03.03.2022 podalo
Telco Infrastructure,s.r.o <.>,IČO 08425817,Duhová č.p.1531/3,140 00 Praha 4 <,>
zastoupené na základě plné moci společností
InfoTel,spol.s r.o <.>,IČO 46981071,Novolíšeňská č.p.2678/18,628 00 Brno
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> „FTTH Lipník nad Bečvou ČEZNET“
Vybudování nové veřejné komunikační sítě (optického kabelu ) Telco Infrastructure,s.r.o <.>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1223/5 (ostatní plocha),parc.č.1223/7(ostatní
plocha),parc.č.1223/8 (ostatní plocha),parc.č.1225/104 (ostatní plocha),parc.č <.>
1225/57 (ostatní plocha),parc.č.2632/10 (ostatní plocha),parc.č.1225/105 (ostatní
<br> plocha),parc.č.2632/11 (ostatní ploc...

Načteno

edesky.cz/d/5468443

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz