« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - rozhodnutí Vestec - rozšíření tlakové kanalizace [310 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí Vestec - rozšíření tlakové kanalizace [310 kB/pdf]
Tel.: 325 501 101 E-mail: mail@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk.cz Datová schránka: 86abcbd
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
<br>
<br>
<br> Spisová značka: MUNYM-100/16946/2022
<br> Číslo jednací: MUNYM-100/48394/2022/Nov
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.06.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Nymburk,Odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 61
odst.1 písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a § 106 odst.1 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen vodní zákon) a podle § 27 odst.2 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů
(dále XXX XXXXX o vodovodech a kanalizacích),místně příslušný podle § XX odst.1 písm.b) zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a speciální stavební úřad
příslušný podle § 15 odst.5 vodního zákona,§ 15 odst.1 a § 94j odst.1 zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební
zákon),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen společné řízení) posoudil podle § 94o
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 02.03.2022 podala
<br>
<br> Obec Vestec,IČO 00239909,Vestec č.p.26,289 33 Křinec <,>
<br>
zastoupená společností AQUION,s.r.o <.>,IČO 49101340,Osadní č.p.12,170 00 Holešovice-Praha 7
<br>
<br> (dále jen žadatel),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94j odst.1 a 2 a § 94p odst.1 stavebního zákona,§ 15 odst.6 vodního zákona a § 13a
vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření
a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t...

Načteno

edesky.cz/d/5468408

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz