« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "IV-12-4020779 LB-Londýnská-zahrádky-Knn,SS100-kabelová s

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[642.04 kB]22-140515.pdf
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravy
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
Čj.: MML140515/22-OD/Cou/41
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 141522/22
<br> XXXXXXXXX XXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 23.06.2022
<br>
počet listů: 1 počet příloh: 2 počet listů příloh:
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravy (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle ust.§ 61 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání
<br> návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci s dotčenými orgány (v souladu s ust <.>
<br> § 77,odst.3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle ust.§ 124,odst.6 zákona
<br> o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77,odst.1,písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na účelové komunikaci ulici Londýnská (dále jen
<br> „pozemní komunikace“),v rozsahu podle přílohy
<br> na návrh právnické osoby,kterou je subjekt:
<br> BIMONT s.r.o <.>,IČO 47781262,České mládeže č.p.713/122,Liberec VIII-Dolní Hanychov <,>
<br> 460 08 Liberec 8 (dále jen „navrhovatel“)
<br> v termínu: 30.6.2022
<br> v rámci akce: "IV-12-4020779 LB-Londýnská-zahrádky-Knn,SS100-kabelová smyčka NN"
<br> nebo v termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišné),vydaném Magistrátem města Liberec,kterým
<br> bylo (bude) povolena uzavírka pozemní komunikace <.>
<br>
<br> Podmínky:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného orgánu,kterým je Policie
České republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec,dopravní
<br> inspektorát,ze dne 20...
[110.44 kB]00206B8DA7AA220623080003.pdf
Policie České republiky,jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust.© 25 odst.1 z.č.13/19978b.a 577 odst.2 písm.b) z.č.361/20008b.a po projednání dle ust.53" 24 odst.2 písm.d) z.č.13/1997Sb.s předloženým návrhem souhlasí za podmínky dodržení zejména vyhl.č.294/20158b <.>,Technických podmínek č.66 (včetně výstražného osvětlení) a dále:
<br> — Navržená dopravní značka č.|P103 bude umístěna tak,aby byla viditelná pro řidiče jedoucí po ui.Londýnská <.>
<br> Při splnění výše uvedeného,lze konstatovat,že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.Odsouhlaseno dne 20.06.2022 pod č.j.KRPL-62093-2/ČJ-2022-180506-02 <.>
<br> Stanovisko nelze užit samostatně.Slouží jako podklad pro silniční správní úřad (odbor dopravy).Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost,pozbývá stanovisko platnosti <.>
<br> £
<br> '"93 33255:ng35“
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX Datum:,XXXXXXXX kab
<br> Chlouba „&ng wav XXXX 421,8 ZŠ
<br> Norská
<br> £“
<br> Luční
<br> (060 <,>
<br> 84,0%
<br> gome—f? '
<br> MAI-řk'ca
<br> Tento dokument ie součástí systému TP online.Bvi vvrvor'en v eletďronické podobá jako řadím? autentický dokument <.>
<br> 1: N O
<br> a Ě % thn
<br> i
<br> Schéma BI15
<br> Standardní pracovní místo.Uzavírka pozemní komunikace s objížd'kou <.>
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
<br> odstup max.10 m
<br> příčně uzávěry v oblasti pra- covního místa zábranami
<br> minimálně 5 výstražných světel typu'l
<br> užití značky č.B 1 s dodatkovou tabulkou č.E 3a v případě potřeby vyznačit vzdálenost k začátku uzavírky (např.při větší vzdálenosti k tomuto místu)
<br> Pozn.: V případě vyznačení objížďkové trasy,umístění značek č.IS 113 až č.IS 11d dle místních podmínek
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66121015
<br> 79

Načteno

edesky.cz/d/5468347

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz