« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ - Skalice - 3.c, 3.d

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3K-opatreni-obecne-povahy-II-335-Stribrna-Skalice-oprava-povrchu.pdf
Č.ev.: 198217/2022 Počet stejnopisů: 6
V Říčanech dne: 23.6.2022 Strana 1 z 3
<br> Vaše značka/ze dne: / ------
Č.ev.: 198217/2022
Č.j.: 181478/2022-MURI/OSAD 3K značky s.r.o <.>
Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
Počet stejnopisů: 6 Jiráskova 1519
Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Říčany
Telefon (linka): XXX
E-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka
<br> V Říčanech dne: 23.6.2022
<br> VĚC:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě
posouzení žádosti adresáta a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství Policie
Středočeského kraje,DI XXXXX ze dne X.X.XXXX č.j.KRPS-146322-1/ČJ-2021-010406,Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje ze dne 14.6.2022 pod zn.4766/22/KSUS/KHT/VOS
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na silnici II/335,II/108,III/1086,III/33420,III/3351,III/1085,III/1082,III/1083,III/33320 z důvodu provádění
stavebních prací – oprava povrchu komunikace
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou 3K značky s.r.o.<,>
sídlem Jiráskova 1519,251 01 Říčany z 01/2022 schváleného Policií ČR DI XXXXX – viz příloha
<br> Termín instalace dopravního značení: dle rozhodnutí o uzavírce
<br> Zodpovědná osoba za DZ: Ing.XXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX
Zodpovědná osoba za stav.práce: XXXXX ...
DZ - 3K sloučené DIO - Skalice.pdf
Zájmové území
<br> 3K značky s.r.o <.>
Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> VYPRACOVAL: XXXXX XXXXX HL.INŽENÝR PROJEKTU: Ing.XXX XXXXX
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY: DATUM:
<br> INVESTOR:
<br> 2/2022
<br> MĚŘÍTKO:
<br> STUPEŇ:
<br> FORMÁT:
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> AKCE:
<br> Stříbrná skalice,ET 3c+d,Úplná uzavírka + SSZ
1:20000
<br> RDS
<br> 3 x A4
<br> ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
<br> A
<br> KSÚS p.o <.>
Zborovská 11,150 21 Praha 5
Praha,110 00,Česko
<br> 2022/012
<br> PŘÍLOHA:
<br> SITUACE DIO - Zájmové území
<br>
<br> Zájmové území
<br> D.2.1
<br> D.2.2
<br> C.2.1
<br> C.2.2
<br> C.2.3
<br> C.2.4
<br> C.2.5 3K značky s.r.o <.>
Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> VYPRACOVAL: XXXXX XXXXX HL.INŽENÝR PROJEKTU: Ing.XXX XXXXX
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY: DATUM:
<br> INVESTOR:
<br> 2/2022
<br> MĚŘÍTKO:
<br> STUPEŇ:
<br> FORMÁT:
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> AKCE:
<br> Stříbrná skalice,ET 3c+d,Úplná uzavírka + SSZ
1:20000
<br> RDS
<br> 3 x A4
<br> ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
<br> B
<br> KSÚS p.o <.>
Zborovská 11,150 21 Praha 5
Praha,110 00,Česko
<br> 2022/012
<br> PŘÍLOHA:
<br> SITUACE DIO - Přehledná mapa
<br> ETAPA 3d ETAPA 3c
<br>
<br> Z23x
S7
<br> ty
p1
<br> 1
1
<br> 1B1
E1
<br> 3
ST
<br> AV
BY
<br> VO
ZID
<br> EL
MIM
<br> O 1
1
<br> B1
Z2
<br> B1
Z2
<br> B1
Z2
<br> B1
Z2
<br> B1
Z2
<br> B1
Z2
<br> Z2 3xS7 typ1
1
<br> 1
1 B1
<br> E13
STAVBY
VOZIDEL
<br> MIMO
<br> 1
1
<br> Z2
3xS
<br> 7 ty
p1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> C4b
<br> B1
E1
<br> 3
<br> MIM
O
<br> BUS
<br> IP1
0a
<br> Z2
3xS7 typ1
<br> 11
1
<br> B1
E13STAVBY VOZIDEL
<br> MIMO
<br> 11
<br> Z2
3xS7 typ1
<br> 1 1 1
<br> B1E13 STAVBY
VOZIDEL
<br> MIMO
<br> 1 1
<br> IP10a
<br> SSZ
<br> SSZ
<br> IP10a
<br> LEGENDA
<br> Přechodné svislé dopravní značení
<br> Staničení
<br> S7
A15
<br> 20,000
<br> Zábor stavby
<br> Zájmové území
<br> C.2.1
<br> C.2.2
<br> C.2.3
<br> C.2.4
<br> C.2.5
<br> Zdroj mapového podkladu: ŘSD ČR
Umístění nového dopravního značení je pouze...

Načteno

edesky.cz/d/5468242

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz