« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 95668-2022 Rozhodnutí o vydání povolení - povolení výjimky - vrtaná studna - kú Vlkančice, pč 986-14

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

95668-2022-Rozhodnuti-o-vydani-povoleni-povoleni-vyjimky-vrtana-studna-k-u-Vlkancice-p-c-986-14.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
<br> Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> 6.8.2021
<br>
NAŠE ZN.:
<br> Č.j <.>
<br> OŽP-303441/2021-ŠA
<br> 95668/2022-MURI/OVÚ/1504
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> XXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> eva.saskova@ricany.cz
<br>
<br>
DATUM: 6.4.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad v Říčanech,odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,jako vodoprávní úřad příslušný
<br> podle § 104 odst.2 písm.c),§ 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
<br> (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),speciální stavební úřad příslušný
<br> podle § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně
<br> příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst.1 písm.a) a písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),ve správním řízení posoudil žádost o povolení
<br> nakládání s vodami,o vydání společného územního a stavebního povolení stavby vodního díla a o
<br> povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,kterou dne 6.8.2021 podal
<br> doc.Ing.Vít Zelený,CSc <.>,nar.20.5.1947,K Měchurce č.p.863/15,Praha 5-Košíře,158 00
<br> Praha 58 <,>
<br> kterého zastupuje Studnařství Štecher s.r.o <.>,IČO 06695868,Husovo náměstí č.p.15,584 01
<br> Ledeč nad Sázavou
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Podle § 8 odst.1 písm.b) bod č.1 vodního zákona
<br> v y d á v á p o v o l e n í
<br> k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru
<br> (dále jen "nakládání s vodami") ze souvisejícího vodního díla na místě:
<br> Název kraje Středočeský
<br> Název obce...

Načteno

edesky.cz/d/5468241

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz