« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlice - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_Sedlice_-_kanalizace.pdf (1.84 MB)
Schéma dopravního znaèení - pøechodná úprava provozu,úplná uzavírka silnice
è.III/1919 v obci Sedlice,z dùvodu výstavby inženýrských sítí <.>
<br> Návrh schválil:
<br> Zpracoval: Miroslav Váòa Údržba silnic s.r.o <.>
vedoucí divize znaèení Na Èerveném Hrádku 294
mobil:602 479 022 264 01 Sedlèany
e-mail:
http:
<br> Miroslav.Vana@udrzbasilnic.eu
www.udrzbasilnic.eu
<br> B1
E13
Z2+3xS7
<br> MIMO
VOZIDEL
STAVBY
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> IP
1
0
a
<br> B
1
<br> E
3
a
<br> 1
5
0
0
m
<br> IP10a
<br> B1E3a
1500 m
<br> IP
10
<br> a
B
1
<br> E
3a
<br> 1
2
0
0
m
<br> IP10a
<br> B1
E3a
<br> 850 m
<br> IP
1
0
a
<br> B1
E3a 2300 m
<br> IP10b
<br> IP
1
0
b
<br> IP10
b
<br> IP
10
<br> b
<br> <.>
<.>
<br> B
2
4
a
<br> E
1
3
<br> M
IM
<br> O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> E1
3
<br>
M
<br> IM
O
<br> VO
ZI
<br> DE
L
<br> S
TA
<br> VB
Y
<br> B2
4b
<br> IS
11
<br> a
<br> 3,5
km
<br> VYSOKÁ
u PØÍBRAMÌ
<br> IS11a
<br> VYSOKÁ
u PØÍBRAMÌ
<br> 3,5
<br> km
<br> IS11b
<br> TØEBSKO
<br> IS11b VYSOKÁ u PB <.>
<br> IS
11
<br> b
<br>
TØ
EB
<br> SK
O
<br> IS11
b
<br> VYSO
KÁ u
<br> PB
<br>.<.> <.>
<br>.<.>
<br> <.>
<br>.<.>
<br> <.>
<br> III/1914
<br> II
I/
1
9
11
<br> II
I/
1
9
11
<br> III/1
9
11
<br> M.K <.>
<br> Legenda:
Uzavøený úsek
v délce 200 m
<br> Objízdná trasa
v délce 3 500 m
<br> III/11
8
1
6
<br> III/11817
<br> III
/11
<br> 81
7
<br> II/118
<br> II/118
<br> II/118
<br> II/102
<br> II/1
18
<br> 17
<br> II/118
<br> II/
10
<br> 2
<br> III/
11
<br> 81
6
<br> II
I/
11
<br> 8
1
8
<br> III/11
8
2
2
<br> LEGENDA:
Uzavøený úsek
v délce 190m
<br> Objízdná trasa
v délce 4 300 m
<br> IP22
<br> UZAVØENA
<br> SILNICE è.III/1919
<br> V OBCI SEDLICE
<br> IP
22
<br> U
Z
A
V
<br> Ø
E
<br> N
A
<br> SILNICE è.III/1919
<br> V OBCI SEDLICE
<br> IP
22U
<br> Z
A
<br> V
Ø
<br> E
N
<br> A
<br>
S
<br> ILN
IC
<br> E
è <.>
<br> III/
19
<br> 19
<br>
<br>
V
O
<br> BC
I S
<br> ED
LIC
<br> E
<br> IP
2
2
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ø
E
<br> N
A
<br>
S
<br> IL
NI
<br> CE
è <.>
<br> III
/19...
Opatreni_obecne_povahy.pdf (387.33 kB)
Váš dopis:
Spisová značka: SZ MeUPB 60308/2022/01
Číslo jednací: MeUPB 66068/2022/OSH/Paz
Datum: 23.06.2022
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
E-mail: petra.pazderkova@pribram.eu
Telefon: XXX 402 528
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném
znění a podle ust.§ 171 a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád),na základě posouzení
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnicích č.III/1919,III/1917
a II/191 v k.ú.Hoděmyšl,k.ú.Vranovice pod Třemšínem a k.ú.Rožmitál pod Třemšínem,podané dne
08.06.2022 žadatelem Šindler,důlní a stavební společnost s.r.o <.>,IČO: 00204382,Plzeňská 276/298 <,>
150 00 Praha (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br>
<br> stanovuje
<br>
v souladu s ustanovením § 124 odst.6 a na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) výše uvedeného
zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích (v platném znění) <,>
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních komunikacích a silnicích č.III/1919,III/1917 a II/191 v k.ú.Hoděmyšl,k.ú.Vranovice
pod Třemšínem a k.ú.Rožmitál pod Třemšínem za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
<br>
1.Druh úpravy: přechodná
2.Způsob úpravy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno
<br> podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseného Policií ČR,KŘ DI
Příbram pod č.j.KRPS-98210-2/ČJ-2022-011106,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> 3.Na komunikacích: místní komunikace a silnice č.III/1919,III/1917 a II/191
4.Místo: Sedlice,Rožmitál pod Třemšínem
5.Důvod úp...

Načteno

edesky.cz/d/5468120

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz