« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Závěrečný účet obce Oplocany za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2021 obce Oplocany.pdf [0,26 MB]
Obec OPLOCANY
<br>
<br> 2021
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> OBCE OPLOCANY za
<br> rok 2021
Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech
<br> v platném znění
<br>
IČO 00636444
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet obce OPLOCANY za rok 2021
<br> ------------------------------------------------------------------------
<br>
Základní údaje:
<br> -------------------
<br> Obec Oplocany
<br> Oplocany č.p.100,PSČ 751 01,p.Tovačov
<br> Zastoupená: Janou Hakunovou,starostkou obce
<br> IČ : 00636444
<br> Bankovní spojení : KB Přerov,č.ú.22121-831/0100
<br> Telefon : 588002581-2,e-mail: ou@oplocany.cz,mobil: 602 514 354
<br> Internetové stránky obce na adrese : www.oplocany.cz (veškeré informace o obci)
<br>
<br> Podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje
<br> závěrečný účet obce zastupitelstvo obce.Vyúčtování za rok 2021 v souladu s citovaným
<br> ustanovením obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby,údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,včetně
<br> tvorby a použití fondů,hospodaření organizací zřízených ÚSC.Součástí závěrečného účtu je
<br> dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu krajů,obcí,státním fondům
<br> a jiným rozpočtům <.>
<br> Finanční hospodaření obce Oplocany se v roce 2021 řídilo rozpočtem,schváleným ZO
<br> 17.12.2020 pod bodem usnesení 4/15-2020.<.> Rozpočet byl schválen jako schodkový ve výši
<br> příjmů 3 480 800,00,- Kč,výdajů 7 521 000,00,- Kč a financování 4 040 200,00)zapojení
<br> části zůstatku z předcházejícího roku <.>
<br> Během roku 2021 bylo schváleno 10 rozpočtových opatření,která reagovala na změnu
<br> rozpočtu v oblasti dotačních titulů,přesunů rozpočtových prostředků a použití nových příjmů
<br> k zajištění nových výdajů <.>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce v roce 2021
<br> ------------------------------------------
<br> Starosta obce : XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> M...
Zpráva o výsledku hospodaření obce Oplocany za rok 2021[1].pdf [3,69 MB]
20.MZ
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje _ S] EL.;
<br> Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br> ngn.: KÚOK/64248/2021/OK/7710 Počet listů: 10 C.j.: KUOK 37023/2022 Počet stran: 10 Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
<br> Počet listů/svazků příloh: 0
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oplocany za rok 2021 IČ 00636444
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 12.10.2021 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 5.4.2022 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 542 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním úkonem jímž došlo Kzahájeni přezkoumání bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Oplocany za rok 2021 dne 22.9.2021.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžně informace o kontrolních zjištěních dne 5.4 2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Oplocany Přezkoumané období: 1.1.2021 — 31.12.2021
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 5.4.2022 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXX XXXXXX kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona č.420/2004 Sb.á 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: XXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
VYSLEDOVKA0000001100[1].PDF [0,07 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Oplocany 3z00636444IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 386 593,89 0,00 290 752,12 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.407 066,89 0,00 311 225,12 0,00
<br> 36.549 9 522,88 0,00 6 260,63 0,00
<br> 35.558 52 588,20 0,00 84 425,74 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 -712,40 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 2 400,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 282 910,00 0,00 283 140,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 17 415,00 0,00 12 815,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 32 000,00 0,00 23 999,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 401 037,00 0,00 452 489,00 0,00
<br> 13.521 1 328 707,00 0,00 1 481 686,00 0,00
<br> 12.518 640 051,53 0,00 526 297,49 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 6 629,00 0,00 7 703,00 0,00
<br> 8.511 71 236,33 0,00 34 866,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 203 061,00 0,00 216 273,42 0,00
<br> 1.501 134 443,44 0,00 141 548,39 0,00
<br> I.3 179 601,38 0,00 3 273 191,27 0,00
<br> A.8 005 065,33 0,00 18 261 402,30 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Oplocany
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Oplocany 100
<br> Právní forma...
ROZVAHA0000001099[1].PDF [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Oplocany 5z00636444IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 11 860 599,89 0,00 11 860 599,89 14 521 834,59
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 32 628,89
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 32 628,89
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 862 000,00 0,00 862 000,00 862 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.862 000,00 0,00 862 000,00 862 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 53 550,00 0,00 53 550,00 53 550,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 2 034 614,01 2 034 614,01 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 2 492 087,00 1 492 260,00 999 827,00 780 287,00
<br> 3.021 4 551 425,10 1 872 886,00 2 678 539,10 2 772 643,10
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 5 141 352,35 0,00 5 141 352,35 5 141 352,35
<br> II.14 273 028,46 5 399 760,01 8 873 268,45 8 747 832,45
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 278 290,00 63 468,00 214 822,00 224 110,00
<br> 5.018 129 898,00 129 898,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.408 188,00 193 366,00 214 822,00 224 110,00
<br> 15 543 216,46 5 593 126,01 9 950 090,45 9 866 571,34
<br> 27 403 816,35 5 593 126,01 21 810 690,34 24 388 405,93
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Oplocany
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Oplocany 100
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> Veřejná správa
<br> 00636444Účetní jednotk...
PRILOHA0000001101[1].PDF [1,17 MB]
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Oplocany 1z00636444IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec OplocanyNázev:
<br> Sídlo: Oplocany 100
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> Veřejná správa
<br> 00636444Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 11.02.2022 11:52:38
<br> Odpisování dlouhodobého majetku: účetní jednotka odepisuje majetek v hlavní činnosti dle ČÚS č.708
rovnoměrným způsobem,<,> odpisy jsou prováděny dle odpisového plánu,o účetních odpisech měsíčně <.>
<br> Účtování sociálního fondu je prostřednictvím účtu 401 0019 <.>
Zásoby se účtují způsobem B,tj.v průběhu roku se účtují veškeré výdaje na pořízení zásob rovnou do nákladů <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí z platných předpisů.<.>
<br> V roce 2019 nedošlo k dílčím změnám postupů účtování <.>
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Oplocany 2z00636444IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 32 791,00 32 791,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfi...
FIN212M0000001090[1].PDF [0,45 MB]
oddíl I./ 1
0000 0,00 93 332,114111 93 332,11NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 100,00
<br> 0000 600 000,00 688 122,181511 688 122,18Daň z nemovitých věcí 114,69 100,00
<br> 0000 0,00 9 170,191382 9 170,19Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 0,00 100,00
<br> 0000 5 000,00 27 721,801381 27 721,80Daň z hazardních her 554,44 100,00
<br> 0000 1 000,00 1 400,001361 1 400,00Správní poplatky 140,00 100,00
<br> 0000 1 500,00 1 100,001343 1 500,00Poplatek ze užívání veř.prostr.73,33 73,33
<br> 0000 8 000,00 8 350,001341 8 350,00Poplatek ze psů 104,38 100,00
<br> 0000 140 000,00 158 102,001340 158 102,00Poplatek za provoz systému KO 112,93 100,00
<br> 0000 0,00 0,201334 0,20Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 100,00
<br> 0000 1 100 000,00 2 499 774,281211 2 499 774,28Daň z přidané hodnoty 227,25 100,00
<br> 0000 0,00 0,001122 76 950,00Daň z příjmů práv.osob za obce 0,00 0,00
<br> 0000 600 000,00 1 118 755,821121 1 118 755,82Daň z příjmů práv.osob 186,46 100,00
<br> 0000 80 000,00 132 566,441113 132 566,44Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 165,71 100,00
<br> 0000 10 000,00 51 137,571112 51 137,57Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 511,38 100,00
<br> 0000 800 000,00 771 805,121111 800 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 96,48 96,48
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2021 12 00636444
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2021
<br> Obec Oplocany,Oplocany 100
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 3729 0,00 29 569,502111 29 569,50Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 100,00
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady
<br> 3725 **** 20 000,00...

Načteno

edesky.cz/d/5468090

Meta

Prodej   Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz