« Najít podobné dokumenty

Obec Petrov nad Desnou - Závěrečný účet obce Petrov nad Desnou za rok 2021a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrov nad Desnou za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrov nad Desnou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KÚOK-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.pdf
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br> SpZn.: KÚOK/60040/2021/OK/7526 Počet listů: 10
Č.j.: KUOK 7722/2022 Počet stran: 10
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrov nad Desnou za rok 2021
<br> IČ 72054433
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 11.11.2021 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 31.3.2022 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Petrov nad Desnou za rok 2021 dne 19.10.2021.Posledním kontrolním
úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo
podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 31.3.2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Petrov nad Desnou
<br>
<br> Přezkoumané období: 1.1.2021 - 31.12.2021
<br>
Dílčí přezkoumání hospodaření dne 31.3.2022 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolor:
<br>
<br> Bc.XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci obce: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
<br> 2
<br> ZÁVĚR...
22-3aa Závěrečný účet 2021.pdf
Licence: D8CR strana 1 / 10 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br> Obec Petrov nad Desnou 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 72054433
<br> název Obec Petrov nad Desnou 
<br> ulice, č.p.Petrov nad Desnou 156
<br> obec Petrov nad Desnou
<br> PSČ, pošta 78816
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 583284647
<br> fax
<br> e-mail obec@petrovnaddesnou.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.02.05.2022 14h46m 5s
<br>
<br> Licence: D8CR strana 2 / 10 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 15 046 500,00  17 686 400,00  17 674 431,09 
<br> Nedaňové příjmy 738 800,00  921 800,00  1 013 911,11 
<br> Kapitálové příjmy     1 645,00 
<br> Přijaté transfery 2 653 700,00  763 964,52  763 964,52 
<br> Příjmy celkem 18 439 000,00  19 372 164,52  19 453 951,72 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.3 500 000,00  3 500 000,00  2 757 590,88 
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 200 000,00  200 000,00  177 689,44 
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 350 000,00  550 000,00  460 706...

Načteno

edesky.cz/d/5467628

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrov nad Desnou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz