« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - z důvodu: Konání akce „REGIOJET IGNIS BRUNENSIS 2022“, MÚ Kuřim - 22. červen 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 22. 6. 2022   Sňato: 7. 7. 2022
Ing.XXXXXXXX XXXXX tel.+XXX XXX XXX XXX kucka@kurim.cz X Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2 664 34 Kuřim www.kurim.cz ODBOR DOPRAVY počet stran: 3 počet příloh: 2 vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX tel.: +XXX XXX XXX XXX e-mail: kucka@kurim.cz č.j.: MK/49366/22/OD/MKC spis.zn.: S-MK/43171/22/OD datum: 27.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Výroková část: Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,zahájeném na návrhu právnické osoby SNIP & CO,reklamní společnost,spol.s r.o <.>,Špitálka 41,660 18 Brno,IČ: 46966234 zastoupená na základě plné moci právnickou osobou BS Morava spol.s r.o <.>,Foltýnova 19,635 00 Brno,IČ: 25511009 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie ČR a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu,s t a n o v u j e podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu v k.ú.: Kuřim,okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj,na komunikaci: silnice č.II/385 v ul.Tišnovská,silnice II/386 v ul.Zámecká,Knínická a silnice I...
Veřejná vyhláška MMB
Magistrát města Brna Odbor dopravy Magistrát města Brna | Odbor dopravy Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz 1 Č.J.: MMB/0323329/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0273911/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky: Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu,s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-71989-6/ČJ-2022-0602DI v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 06.05.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno- město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul.Hrázní,ul.Přístavní,ul.Rakovecká,silnici SII/384: ul.Obvodová.Pro stanovení přechodného dopravního značení MMB nahlédl do pasportního informačního systému - „iSitInfo“ společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,na jehož základě se určily předmětné komunikace.Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu mezinárodní přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS 2022 v oblasti Brno-Bystrc a Brno-Kníničky.Termín realizace bude od 25.06.do 06.07.2022.Umístění,příp.odstranění dopravního zařízení či dopravního značení,bude ve dnech konání ohňostro...
příloha č. 1
POLICIE CE SKÉ- REPUBLIKY
<br> * “.= ké reditELqr-Jípolicie Brnu
<br> čj.:MMB- /2022 MmB souhlasí datum
<br> ODBOR DOPRAVY MmB DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PČR BRNO
<br> 35%,www.dopravniznacenibrno.cz 315! BSMORAV
<br> DOPRAVNÍ ZNACENÍ
<br> BS MORAVA 35%,www.bsmor'ava.cz 35% <,>
<br> :
<br> v
<br> OPRAVNÍ ZNACENI
<br> www-(l_oprunimoenihmo-u
<br> OPRAVNÍZNAČENÍ 3.3%,www.dopravniznacenibrno.cz 3.3%,BS MORAVA 31%,www.bsmorava.cz 171%,DOPRAVNÍZNAČENÍ 3.3%,www.dopravniznacenibrno.cz 3.3%,BS MORAV
<br> sw EW PHO OPRAVY anmlmri movie op ŠillVlŠ
<br> PROJEKQDZWYSHMZVHVSIEMV
<br> JRONÁiM A worm nz \vnponcvng [NACENÍ
<br> BS MORAVA
<br> brany datum vypracování: 4.5.2022 dat
<br> um zmeny:
<br> verze: 1
<br> strana:
<br> 1/7
<br> zozzpn00042
<br> E!
<br> místo: Brně
<br> nská přehrada -
<br> zá
<br> projekt:
<br> akce:
<br> IGNIS BRUNENSIS 2022
<br> zakázka:
<br> 2022AK00018
<br> _\ %
<br> Návrh zajištění přístupových tras v době konání ohňostrojů na
<br> Brněnské přehradě s cílem zvýšit bezpečnost návštěvníků — $ „ ' A betonové zábrany
<br> zábrany budou um
<br> !; si:!sioim!q!am!b!w„!á
<br> specifikace zábran: '.* DELTA bloky,označení New Jersey _,A průběžné díly,výška 50cm (80cm) 0 bez náběhových profilů *
<br> ístěny 2 - 3m od krajnice
<br> _\ %
<br> Isislzislolmqambw„„
<br> OPRAVNÍZNAČENÍ 31%,www.dopravniznacenibrno.cz 171%,BS MORAVA 31%,www.bsmorava.cz 3.3%,DOPRAVNÍZNAČENÍ 171%,www.dopravniznacenibrno.cz 171%,BS MORAV
<br> ! w:!swiwww www „„
<br> BS MORAVA
<br> RONn H APHODU DLWOUOHCVNEZNACENÍ
<br> NOVÁ ov S:;iVIS
<br> PHOJEKQDZWÝSHMZVHVŠIEMV SW EVW PRO OPRAVY knwmmri
<br> akce:
<br> místo: Brně
<br> ehrada
<br> lGNlS BRUNENSlS 2022 nska př datum vypracování: 4.5.2022
<br> zábrany dat
<br> um zmeny:
<br> verze: 1
<br> specifikace zábran:
<br> DELTA bloky,označení New Jersey průběžné díly,Výška 50cm (80cm) bez náběhových profilů
<br> zakázka: prejekt strana:
<br> 2/7
<br> 2022AK00018 zozzpn00042
<br> OPRAVNÍZNAČENÍ 3.3%,www.dopravniznacenibrno.cz 3
<br> nr
<br> BS MORAVA 31%,...
příloha č. 2
BS MORAVA SPOL.S R.O <.>
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: PŮJČOVNA – PRODEJ – SERVIS
<br> FOLTÝNOVA 19,635 00 BRNO
PROVOZOVNA: BRNO,CHIRONOVA UL <.>,TEL.: 547 242 042
<br> WWW.BSMORAVA.CZ E–MAIL: INFO@BSMORAVA.CZ
<br> ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE
<br> datum vypracování:
<br> zakázka:
<br> projekt:
<br> datum změny: verze:
<br> akce:
<br> místo:
<br> počet stran:
<br> zadavatel:
<br> poznámka:
<br> PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> B
S
<br> M
O
<br> R
AV
<br> A
D
<br> O
P
<br> R
AV
<br> N
Í Z
<br> N
A
<br> Č
EN
<br> Í
B
<br> S
M
<br> O
R
<br> AV
A
<br> D
O
<br> P
R
<br> AV
N
<br> Í Z
N
<br> A
Č
<br> EN
Í
<br> w
w
<br> w
<.> d
<br> op
ra
<br> vn
iz
<br> na
ce
<br> ni
br
<br> no
<.> c
<br> z
w
<br> w
w
<br>.d
op
<br> ra
vn
<br> iz
na
<br> ce
ni
<br> br
no
<br>.c
z
<br> w
w
<br> w
<.> b
<br> sm
or
<br> av
a <.>
<br> cz
<br> vypracoval:
<br> vyřizuje:
<br> stávající DZ dočasně zrušit počty Z4 a Z5 jsou pouze orientačníB28 a B29 nutno osadit 7 dní předemnavrhované DZ stávající DZ
<br> REGIOJET IGNIS BRUNENSIS 2022 2022AK00018
2022PR00012
29.6.2022
<br> 21.4.2022 OKOLÍ BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
21
<br> termín: 25.6.–6.7.2022,termín parkoviště Přístaviště: od 21.6 <.>
termíny jednotlivých ohňostrojů: 25.6 <.>,29.6 <.>,2.7 <.>,6.7 <.>
<br> Brněnské komunikace a.s <.>
<br> XXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX
<br> X.X.XXXX – str.2,17,18,20,21 – na žádost Magistrátu města Brna přidána informace o hranici a příslušnosti
stanovení dopravního značení
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> B
S
<br> M
O
<br> R
AV
<br> A
D
<br> O
P
<br> R
AV
<br> N
Í Z
<br> N
A
<br> Č
EN
<br> Í
B
<br> S
M
<br> O
R
<br> AV
A
<br> D
O
<br> P
R
<br> AV
N
<br> Í Z
N
<br> A
Č
<br> EN
Í
<br> w
w
<br> w
<.> d
<br> op
ra
<br> vn
iz
<br> na
ce
<br> ni
br
<br> no
<.> c
<br> z
w
<br> w
w
<br>.d
op
<br> ra
vn
<br> iz
na
<br> ce
ni
<br> br
no
<br>.c
z
<br> w
w
<br> w
<.> b
<br> sm
or
<br> av
a <.>
<br> cz
<br> BS MORAVA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PRONÁJEM A PRODEJ DZ | VODOROVNÉ ZNAČEN...

Načteno

edesky.cz/d/5465320

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz