« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlice - Výzva k podání nabídky na stavební práce Homogenizace ½ komunikace č. III/1919 po stavbě „ Sedlice a Hoděmyšl – kanalizace, VDJ a vodovod"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovisko KSUS.pdf
krajskú spróva a údržba silnic středočeského kraje,příspěvkovd organizače 150 21 PRAHA 5,Zborovskó lI oblast Benešov l/ds dopis značky/ze dne Věc:.Stanovisko KSÚS SK,p.o,k ploje_ktu homogenizace_po stavbě,<,> Sedlice a Hoděmyšl - íil:l';Tí,yp/ jj:.*::1,9p:9.pejlic9,tyta;icŤ se ióuviŠIé op,avy ř",rritá""e,ilřLr sr s,llll1917 a ll/,191 z důvodu umístění inženýrské.itě k"n"iii""" a vodovodu - žádost odotací ze středočeského Fondu homogeňizace krajské ooprauni infrastruktuý Krajská spráVa a ÚdrŽba s/nlc středočeského,příspěVková organizace souhlas/ s čerpáním finančníCh |::::!:i_::^Y,1:::,*!," |?il| homogenizabe Řralské dopravní infrastruktury v roce 2022 pro stavbu ?r::;*::xi^,i,;:Ji;:!:::í:11:|;;l;š;:;;";;',:;i§;i:":',i!);T;:i,'[itriY"',i?3:,:';a:';rť;::; ?,:,<,> !"1r!] :^21u!p.y:; 1:,1",dě:|š!:l:,9,9.319yl á zlááň'ií,<,> : "Řážiiia;i ;;á ;Ě;iÁi;;;,iza yql9.v.z,<,> l)Jl.t d z+\rJ/ I v K.u._Kozmltal pod l remšínem,na kterou bylovYd_áno _naŠe vYjádření č.j.2696u2011/KSUS/BN/415-625 aná-z.tt.zott',ei.i.i s,no)t i)ŘŠŮýsurpua_ 11?;12?,!:lL,':!!0,'.n.:,:::*l"^ smlouva o ",<,>,tě,ie t7áá,"t';",:ří',i";i';á;;;;'""íf;;:;"""i1!!::Yrry/KU/B9 9 1,4/10:/PIY/KU/BS a Smlouva o i,"Áii,|:,řai,iiit,L"^;i.'Í;h;;;;ázu/"K,;ĚJ:;: :,předpokladu spInění následujících podmínek: 1,Po stavbě Vodovodu a kanaljzace bude provedena homogenizace Vcelé šířce komunikace,tedy inapolovjné,do které nebyly Ukládány síté,2,V přÍpadě opravy druhé Části komunikace,nedotknUté pokládkou sitě,žadatel o homogenizaci postupuje 1ei,; -dl",Cl,2,<,> Programu 2022 pro post
výkaz výměr.xls
zákres do situace a technický popis.pdf
Technický popis:
<br> „Homogenizace ½ komunikace č.III/1919 po stavbě „Sedlice a Hoděmyšl – kanalizace,VDJ a vodovod“
<br>
<br> V předmětném úseku pozemní komunikace bude provedena souvislá oprava povrchu vozovky bez
<br> navýšení nivelety <.>
<br> Dojde k odfrézování stávajícího krytu vozovky v tloušťce vrstvy 50 mm,provedení spojovacího
<br> živičného postřiku na styčné ploše mezi stávajícím a novým povrchem a strojní pokládce nové obrusné
<br> vrstvy z asfaltobetonu ozn.ACO 11 (ABS) v tloušťce vrstvy 50 mm.Příčné a podélné spáry v napojení
<br> na stávající povrchy budou prořezány a zality asfaltovou zálivkou <.>
<br>
<br>
<br> OBEC SEDLICE
<br> SITUACE
<br> 1/2 KOMUNIKACE = 1080 m2
zadávací dokumentace.docx
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na stavební práce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zadávací řízení:
<br>
Zadavatel tuto veřejnou zakázku s přihlédnutím k její předpokládané hodnotě zadává v režimu zakázky malého rozsahu dle § 27 ve spojení s § 31 zákona 134/2016 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Název veřejné zakázky:
<br> Homogenizace ½ komunikace č.III/1919
Po stavbě „Sedlice a Hoděmyšl – kanalizace <,>
VDJ a vodovod“
<br>
<br> Zadavatel zakázky:
<br>
Obec Sedlice
Sedlice č.p.19
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
<br>
<br>
<br>
1.Zadavatel
1.1 Základní údaje o zadavateli
Název:
Obec Sedlice
<br> Sídlo:
Sedlice č.p.19,262 42 Rožmitál pod Třemšínem
<br> IČ:
00662968
<br> Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
Ing.XXXX XXXX,starosta
<br> Kontaktní osoba:
Ing.XXXX XXXX
<br> Telefon:
XXX XXX XXX
<br> Fax:
<br>
Mobil:
724 181 531
<br> E-mail:
obec.sedlice@gmail.com
<br>
<br>
2.Předmět veřejné zakázky
2.1 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby – provedení homogenizace ½ komunikace III/1919 v obci Sedlice.Jedná se o homogenizaci druhé poloviny vozovky v úseku uložení inženýrských sítí <.>
<br> Přesný rozsah stavebních prací je specifikován výkazem výměr,který je součástí projektové dokumentace.Výkaz výměr obsahuje pouze položky,které jsou předmětem veřejné zakázky <.>
<br> Dílo zahrnuje veškeré stavební práce,služby a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném výkazem výměr,smluvními podmínkami,obecně závaznými právními předpisy,technickými a kvalitativními normami a požadavky zadavatele.Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě,nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit uchazeče,jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější <.>
<br> Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 134/2016 Sb.o veřejných zakázkách <.>
<br> 2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Popis kódu CPV
CPV
<br> Obnova povrchu komunikace
45233223-8
<br>
<br> 2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
<br> Př...
výzva.docx
Obec Sedlice
KANCELÁŘ STAROSTY
Sedlice č.p.19,262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Vyřizuje: ing.XXXX XXXX - starosta obce
tel.: XXX XXX XXX
e-mail: obec.sedlice@gmail.com
<br> V ý z v a
k podání nabídky a doložení kvalifikace
podle ustanovení zákona č.134 /2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce:
<br> Homogenizace ½ komunikace č.III/1919 po stavbě „ Sedlice a Hoděmyšl
– kanalizace,VDJ a vodovod“
<br>
Vážení <,>
jménem Obce Sedlice Vám zasílám Výzvu k podání nabídky a doložení kvalifikace na shora uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce <.>
<br> Identifikační údaje zadavatele:
Obec Sedlice
Sídlo: Sedlice č.p.19,262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Zastoupený: starostou ing.Jiřím Čechem
IČ: 00662968
Tel.: 724 184 531
E-mail: obec.sedlice@gmail.com
<br> Název veřejné zakázky
Homogenizace ½ komunikace č.III/1919 po stavbě „ Sedlice a Hoděmyšl
– kanalizace,VDJ a vodovod“
<br> Předmět veřejné zakázky
Předmětem plněním veřejné zakázky je provedení stavebních prací v souladu se zadávací dokumentací <.>
<br> Předpokládaná nabídková cena: 800 tis.Kč bez DPH
<br> Lhůta pro podání nabídek:
Do 12.7.2022 v 8:55 hod <.>
<br> Lhůta pro dodatečné informace:
Písemná žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli ( e-mail zadavatele) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle všem zájemcům písemné vyhotovení dodatečných informací (e-mail) do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o dodatečné informace <.>
<br> Místo pro podání nabídky:
Sídlo Zadavatele.Nabídky se podávají v písemné podobě <.>
Bližší informace viz.Zadávací dokumentace <.>
<br> Hodnotící kriteria pro výběr nejvýhodnější nabídky:
Jediným hodnotícím kriteriem je výše celkové nabídkové ceny bez DPH <.>
Nejvýhodnější nabídku předloží uchazeč s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH <.>
<br> Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 134/2016 Sb.o veřejných zakázkách
<br> Jazyk nabídky:
Nabídka může být podána pouze v českém jazyce <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5464649

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz