« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Volby do zastupitelstva obcí a Senátu 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pověřený obecní úřad - registrační úřad   (52.1 kB)  
Městský úřad Zruč nad Sázavou
Zámek 1,285 22 Zruč nad Sázavou
Pověřený obecní úřad – registrační úřad
č.tel.: 327 532 815,e-mail: malinova@mesto-zruc.cz
<br>
V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí,které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022,Městský úřad Zruč nad Sázavou,jakožto pověřený obecní úřad,tímto podle ust.  § 21 odst.2 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje:
<br> Seznam obcí,ze kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do obecních zastupitelstev pověřenému obecnímu úřadu – Městskému úřadu Zruč nad Sázavou
<br> · Dolní Pohleď
· Horka II
· Chabeřice
· Kácov
· Pertoltice
· Řendějov
· Slavošov
· Vlastějovice
· Zruč nad Sázavou
<br>
Informace o podávání kandidátních listin je umístěna:
<br> 1) na webových stránkách krajského úřadu – http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstev-obci
2) na webových stránkách ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx
3) na webových stránkách Městského úřadu Zruč nad Sázavou - Volby do zastupitelstva obce a Senátu 2022 - Oficiální stránky města Zruč nad Sázavou (mesto-zruc.cz)
<br>
Kandidátní listiny přijímají:
<br>
Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX,č.tel.XXX XXX XXX,odbor vnitřních věcí
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,č.tel.XXX XXX XXX,kancelář starosty
<br> Úřední hodiny pro nabírání kandidátních listin:
<br> Pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Pátek 8.00 – 11.00
<br>
<br> Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne 19.července 2022 do 16.00 hodin,do kdy musí být kandidátní listina doručena registračnímu úřadu <.>
<br> Ve Zruči nad Sázavou dne: 20.06.2022
<br>
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Vedoucí OVV
<br>
Vyvěšeno na úřední desce pověřeného úřadu dne:
Počty podpisů na petici   (62.9 kB)  
Městský úřad Zruč nad Sázavou
Zámek 1,285 22 Zruč nad Sázavou
<br> Pověřený obecní úřad – registrační úřad
č.tel.: 327 532 815,e-mail: malinova@mesto-zruc.cz
<br> Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů,připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující její kandidaturu,náležitosti petice jsou dány § 21,odst.4 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <.>
<br> Počty potřebných podpisů voličů na peticích pro volby do zastupitelstva obce,které se budou konat 23.09.– 24.09.2022 :
<br> Obec : pro podporu
<br>
pro podporu sdružení
počet
<br>
<br>
nezávislého kandidáta
nezávislých kandidátů
obyv <.>
Dolní Pohleď
<br>
6 podpisů voličů
<br> 8 podpisů voličů
<br> 115
Horka II
<br>
20 podpisů voličů
<br> 27 podpisů voličů
<br> 388
Chabeřice
<br>
13 podpisů voličů
<br> 19 podpisů voličů
<br> 265
Kácov
<br>
<br> 31 podpisů voličů
<br> 54 podpisů voličů
<br> 770
Pertoltice
<br>
8 podpisů voličů
<br> 11 podpisů voličů
<br> 151
Řendějov
<br>
12 podpisů voličů
<br> 16 podpisů voličů
<br> 229
Slavošov
<br>
7 podpisů voličů
<br> 10 podpisů voličů
<br> 142
Vlastějovice
<br>
24 podpisů voličů
<br> 33 podpisů voličů
<br> 467
Zruč nad Sázavou
<br> 141 podpisů voličů
<br> 330 podpisů voličů
4709
Počet podpisů je stanoven na základě počtu obyvatel v obci k 1.1.2022
Vzor prohlášení   (14.1 kB)  
VZOR
Nové volby - Prohlášení kandidáta
<br>
<br>
<br> P r o h l á š e n í k a n d i d á t a
<br>
<br> pro volby do Zastupitelstva obce / městax.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
konané dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> "Já níže podepsaný(á).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,narozen(a).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
jméno a příjmení celé datum narození
<br>
trvalý pobyt ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
úplná adresa místa,kde je přihlášen k trvalému pobytu,případně k přechodnému pobytu,jde-li o cizincexx
<br>
prohlašuji,že souhlasím se svou kandidaturou; nejsou mi známy překážky volitelnosti,popř.tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce/ města; nedal(a) jsem souhlas k tomu,abych byl(a) uveden(a) na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva <.>
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
podpis kandidáta
<br>
<br>
<br>
<br> x) Uvede se odpovídající
<br> xx) Občan jiného členského státu Evropské unie,který v den voleb,a konají-li se volby ve dvou dnech,druhý den
voleb,je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen
k pobytu v této obci
Vzory kandidátních listin   (90.1 kB)  
Vzor
<br> kandidátní listiny podané sdružením nezávislých kandidátů
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce / městax).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> konané dne*/ve dnech.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Volební obvod č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> (Uvede se v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Název volební strany: …………………………………………………………………………………
<br> Typ volební strany: sdružení nezávislých kandidátů
<br> Kandidáti:
<br> (volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce; v obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být uvedeno až 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů může být uvedeno až 8 členů,má-li se volit 5 členů,může být uvedeno až 6 kandidátů)
<br> 1 <.>
………………………………………
<.>.<.>.<.>.<.>.………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Jméno,příjmení,věk**,pohlaví
<br>
povolání
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> část obce,nečlení-li se na části,obec,kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu,případně k přechodnému pobytu,jde-li o cizince***
(pouze obec nebo část obce,ne úplnou adresu)
…………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> název politické strany nebo politického hnutí <,>
<br> jehož je kandidát členem
(plný název)
<br> nebo údaj “bez politické příslušnosti”
<br> 2.……………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
3.……………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
Seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do obecních zastupitelstev na MÚ Zruč nad Sázavou   (51.8 kB)  
Městský úřad Zruč nad Sázavou
Zámek 1,285 22 Zruč nad Sázavou
Pověřený obecní úřad – registrační úřad
č.tel.: 327 532 815,e-mail: malinova@mesto-zruc.cz
<br>
V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí,které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022,Městský úřad Zruč nad Sázavou,jakožto pověřený obecní úřad,tímto podle ust.  § 21 odst.2 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje:
<br> Seznam obcí,ze kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do obecních zastupitelstev pověřenému obecnímu úřadu – Městskému úřadu Zruč nad Sázavou
<br> · Dolní Pohleď
· Horka II
· Chabeřice
· Kácov
· Pertoltice
· Řendějov
· Slavošov
· Vlastějovice
· Zruč nad Sázavou
<br>
Informace o podávání kandidátních listin je umístěna:
<br> 1) na webových stránkách krajského úřadu – http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstev-obci
2) na webových stránkách ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx
3) na webových stránkách Městského úřadu Zruč nad Sázavou - Volby do zastupitelstva obce a Senátu 2022 - Oficiální stránky města Zruč nad Sázavou (mesto-zruc.cz)
<br>
Kandidátní listiny přijímají:
<br>
Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX,č.tel.XXX XXX XXX,odbor vnitřních věcí
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,č.tel.XXX XXX XXX,kancelář starosty
<br> Úřední hodiny pro nabírání kandidátních listin:
<br> Pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Pátek 8.00 – 11.00
<br>
<br> Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne 19.července 2022 do 16.00 hodin,do kdy musí být kandidátní listina doručena registračnímu úřadu <.>
<br> Ve Zruči nad Sázavou dne: 20.06.2022
<br>
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Vedoucí OVV
<br>
Vyvěšeno na úřední desce pověřeného úřadu dne: 20.06.2022

Načteno

edesky.cz/d/5463446

Meta

Volby   Volby   Volby   Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz