« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr propachtování části pozemku p. č. 937/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr propachtování části pozemku p. č. 937/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr propachtování
<br> části pozemku p.č.937/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 3305 m2 (viz situační plán)
v k.ú.Lipník nad Bečvou,za podmínek:
- Přenechání pozemku k užívání a požívání (zemědělské účely),a to na dobu určitou,a to
<br> od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami do 30.09.2025 <.>
- Pachtovné je stanoveno ve výši 4.000 Kč/ha/rok,splatné je ročně k 31.12.daného roku <.>
- Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému <.>
- Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář <.>
- Ukončení smlouvy:
<br> o dohodou obou smluvních stran <,>
o výpovědí kteréhokoliv z účastníků s dvanáctiměsíční výpovědní dobou <,>
o výpovědí propachtovatele dle § 2334 NOZ <.>
<br> - Odbor správy majetku rozhodne o propachtování předmětné nemovitosti do 30 dnů ode
dne sejmutí záměru z úřední desky <.>
<br> - V případě,že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne
rozhodnutí Odboru správy majetku o propachtování předmětné nemovitosti,pozbude
rozhodnutí schvalující pacht platnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,Odbor správy majetku <,>
paní Oblouková (tel.581 722 307) <.>
<br> Termín pro podání žádostí: nejpozději do 08.07.2022
<br> Formulář žádosti: https://www.mesto-lipnik.cz/zadost-o-propachtovani-nemovitosti-ve-
vlastnictvi-mesta/d-1507/p1=2256
<br>
<br>
<br> K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po tomto termínu nebude brán zřetel <.>
<br> Záměr schválen Radou města Lipník nad Bečvou usnesením č.1385/2021 – RM 47 ze dne
28.06.2021 <.>
<br> Lipník nad Bečvou,2022-06-21
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka

Načteno

edesky.cz/d/5463016

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz