« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/3974/2021/Kl
<br> MČBT/4127/2022
<br> V Brně dne : 16.6.2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> klajsnerova@turany.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> č.ÚR/ T/02/2022
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako stavební úřad příslušný
<br> podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
<br> až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 2.6.2021 podalo
<br> Statutární město Brno,IČO 44992785,Dominikánské náměstí č.p.196/1,602 00 Brno <,>
<br> které zastupuje společnost Brněnské komunikace a.s <.>,IČO 60733098,Renneská třída č.p.787/1a <,>
<br> 639 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") <.>
<br> Na základě tohoto posouzení stavební úřad:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> „stezka pro pěší a cyklisty Tuřany - Dvorska - 1.etapa“
<br> v rozsahu stavebních objektů:
<br> - SO 101 stezka – úsek „A“
<br> - SO 102 stezka úsek „B“ a související komunikační úpravy
<br> - SO 401 doplnění VO v ulici Zapletalova
<br> - SO 402 přeložka vedení CETIN
<br> - SO 801 vegetační úpravy mezi stezkou a silnicí
<br> - SO 802 vegetační úpravy – stromořadí podél stezky
<br> na pozemcích parc.č.2236/1,4127,4179,4180,4201,4217,4218,4219,4220,4221,4222,4223,4224 <,>
<br> 4225,4226,4227/1,4227/2 v katastrálním území Tuřany,parc.č.121/1,404,405,406,407,408,413 <,>
<br> 448 v katastrálním území Dvorska <.>
<br> Druh a účel umis...

Načteno

edesky.cz/d/5458530

Meta

Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz