« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s TJ Sokol Netvořice na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva č.5_2022 s TJ Sokol Netvořice.pdf [0,18 MB]
' | Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí dotace č.5/2022
<br> Městys Netvořice
<br> IČ: 00232360
<br> DIČ: CZ00232360
<br> zastoupený Monikou Šlehobrovou,starostkou se sídlem Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice číslo účtu: 3295459399/0800
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> TJ Sokol Netvořice
<br> IČ: 47082461
<br> DIČ: neplátce DPH
<br> zastoupený Pavlem Bronem,předsedou spolku se sídlem Malostranská 54,257 44 Netvořice číslo účtu: 320255379/0800
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Netvořice podle 5 ] Oa zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a podle 59 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů:
<br>.“
<br> UJ
<br> Článek I Předmět smlouvy
<br>.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 140 000,-Kč,slovy:
<br> jednostočtyřicettisíc korun českých (dále jen „dotace“).Učelem poskytnutí dotace je úhrada nákladů na činnost spolku <.>
<br> Dotace bude poskytnuta příj emci převodem na bankovní účet do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy <.>
<br> Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl.I bodu 2 této smlouvy jako dotace neinvestiční <.>
<br> Článek 11 Poskytnutí a finanční vypořádání dotace
<br>.Příjemce dotaci příj ímá a zavazuje se ji použít Výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace
<br> dle této smlouvy.Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.12.2022 <.>
<br>.Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek
<br> použití poskytnuté dotace.Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost <.>
<br> Příjemce je povinen nejpozději do 11.1.2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).Vyúčtování musí obsahovat soupis výdajů hrazených
<br> 10 <.>
<br> _
<br>.U'
<br> z poskytnuté dotace vč.fotokopií všech dokladů.Do vyúčtování nelze zahrnout nevyúčtované...

Načteno

edesky.cz/d/5458517


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz