« Najít podobné dokumenty

Obec Vrchy - Nařízení města Odry - Tržní řád MěÚO142852022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrchy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení města Odry - Tržní řád MěÚO142852022.pdf (383.65 kB)
1
<br> Nařízení města Odry - Tržní řád
<br>
<br> Rada města Odry na své schůzi dne 7.června 2022 svým usnesením RM/19/94/2022 vydala
na základě zmocnění obsaženém v ustanovení § 18 odst.1 a 4 zákona č.455/1991 Sb.<,>
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 11 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení města:
<br>
Článek 1
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb
<br>
(1) Nařízením města jsou vymezena místa pro nabídku a prodej zboží a pro nabídku
<br> a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím <,>
opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem.Nabídku,prodej
zboží a poskytování služeb (dále jen „prodej zboží“) mimo provozovnu k tomu určenou
<br> podle zvláštního zákona1/ lze uskutečňovat pouze na tržnicích a tržištích <.>
<br> (2) Tržnicí se rozumí stavba určená podle zvláštního zákona1/ k prodeji zboží mimo
<br> provozovnu <.>
<br> (3) Tržištěm se rozumí místo trvale nebo mimořádně určené k prodeji zboží mimo
<br> provozovnu a mimo tržnici <.>
<br> (4) Tržnicí na území města Odry je zpevněná plocha na parcele p.č.55 k.ú.Odry <.>
<br> (5) Tržištěm na území města Odry je plocha Masarykova náměstí na parcele p.č.199 k.ú <.>
<br> Odry <.>
<br>
(6) Tržnice i tržiště slouží k prodeji ovoce,zeleniny,textilního a jiného zboží a výrobků
a k poskytování služeb <.>
<br>
(7) Na tržnici i tržišti je zakázáno prodávat zboží,o kterém tak stanoví zvláštní předpis:
<br>
a) syrové maso a jiné tepelně neupravované výrobky podléhající rychlé zkáze.To neplatí
v případě prodeje z vozidel nebo přenosných zařízení,kde jsou tyto výrobky uloženy
ve fungujícím chladícím zařízení <,>
<br> b) sušené houby <.>
<br> (8) Provozovatelem tržnice a tržiště je město Odry <.>
<br>
Článek 2
Kapacita a vybavenost tržnice
<br>
(1) Na tržnici jsou umístěny pevné dřevěné stánky.Prodej se uskutečňuje přednostně
<br> v těch...

Načteno

edesky.cz/d/5455049

Meta

Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrchy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz