« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu č.p. 107 v Lipníku nad Bečvou VI – Loučce a části pozemku parc.č. st.170 v k.ú. Loučka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu č.p. 107 v Lipníku nad Bečvou VI – Loučce a části pozemku parc.č. st.170 v k.ú. Loučka
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr výpůjčky
<br> nebytových prostor nacházejících se v I.NP objektu č.p.107,Lipník nad Bečvou VI – Loučka,jenž
je součástí pozemku parc.č.st.170 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Loučka,a to:
<br> 1.13 zasedací místnost o výměře 26,45 m2
1.14 kuchyňka o výměře 16,14 m2
<br> a části pozemku parc.č.st.170 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 10 m2 (viz situační plán)
v k.ú.Loučka
za podmínek:
- Účelem výpůjčky je využití nebytových prostor za účelem zasedání Mysliveckého spolku
<br> Loučka - Bohuslávky <.>
- Účelem využití předmětné části pozemku parc.č.st.170 je umístění mobilního chladícího
<br> zařízení <.>
- Vypůjčitel je oprávněn spoluužívat prostory WC v 1.NP objektu č.p.107 v Lipníku nad Bečvou
<br> VI – Loučce <.>
- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou,a to od 01.10.2022 do 30.09.2023
<br> s možností automatického prodlužování smlouvy vždy o 1 XXX v případě,že půjčitel ve lhůtě X
měsíce před daným termínem ukončení výpůjčky neoznámí písemně vypůjčiteli,že na ukončení
výpůjčky trvá <.>
<br> - Vypůjčitel se zaváže hradit zálohové platby za služby spojené s užíváním nebytových prostor <.>
- Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez
<br> souhlasu půjčitele a nesmí mít z užívání předmětu výpůjčky finanční prospěch <.>
- Vypůjčitel je povinen upozornit půjčitele na všechna zjištěná nebezpečí a závady,které mohou
<br> vést ke vzniku škod na majetku půjčitele.Stejnou povinnost má i půjčitel vůči vypůjčiteli <.>
V případě,že upozorněná strana nebezpečí a závady bez zbytečného odkladu neodstraní,je
ohrožená strana oprávněna odstranit nebezpečí a závady na náklady strany v prodlení <.>
<br> - Veškeré stavební úpravy vypůjčených nebytových prostor musí předem odsouhlasit půjčitel <.>
Náklady na tyto úpravy hradí vypůjčitel,pokud nebude dohodnuto jinak <.>
<br> - Vyp...

Načteno

edesky.cz/d/5450744

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz