« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka silnice Řendějov - Chabeřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka silnice Řendějov - Chabeřice
*MUKHSP07284169 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/090594/2022/02 XXX XXXXXXX
<br> Bohouňovice I XX
<br> XXX XX Červené Pečky
<br>
<br>
Č.J.: MKH/091684/2022
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> podatelna@kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 10.června 2022
<br>
<br>
<br> V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad obce
<br> s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě
<br> podání,které dne 8.6.2022 podal
<br> XXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Bohouňovice I XX,XXX XX Červené Pečky <,>
kterého zastupuje ASIG s.r.o <.>,IČO 25954849,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu opravy komunikace toto opatření obecné povahy <,>
<br> kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci mezi obcemi Chabeřice a Řendějov a na silnicích
<br> č.III/3369 a III/3366 během provádění stavebních prací po dobu opravy místní komunikace na pozemcích
<br> parc.č.1496/1 a 2014 v katastrálním území Chabeřice spočívající v umístění přechodného dopravního
<br> značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),které je nedílnou
<...

Načteno

edesky.cz/d/5449762

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz