« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. U Mlékárny Bystřice pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace U Mlékárny
XXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Di tálně podepsal:
<br> Jlrlna Harásková,DiS.POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> 24.05.2022 06:23:55
<br> BYSTŘICE POD HOSTT'NE M
<br> Bystřice pud
<br> rekcnnslru kce u \ irc- <.>
<br> žadatel Hlava stavby 5 r o Imm
<br> WMD 'u'DszA s PDVÚLENÍM STAVBY area! mlékárny
SDZ přechodné_MĚSTO_U_MLEKARNY
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 350/2022 AlVa5
Čj.MUBPH 13649/2022
<br> Oprávněná
úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 10.06.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Město Bystřice pod Hostýnem,IČ 00287113,sídlem Masarykovo nám.137,768 61
Bystřice pod Hostýnem
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (dále jen „ODS BpH“) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě návrhu žadatele – právnické osoby
Město Bystřice pod Hostýnem,IČ 00287113,sídlem Masarykovo nám.137,768 61 Bystřice
pod Hostýnem (dále jen „Město Bystřice pod Hostýnem“),po projednání s dotčeným
orgánem,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje <,>
územní odbor Kroměříž,Dopravní inspektorát Kroměříž (dále jen „DI Kroměříž“) a jeho
písemném stanovisku vydaném dne 23.05.2022 pod čj.: KRPZ-60084-2/ČJ-2022-150806
<br> opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“) podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)...

Načteno

edesky.cz/d/5442148

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz