« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Zápis ze zasedání ZO 8.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha Zápise ze zasedání ZO č. 6/2022
Obec Kočov,Kočov 291348 15 Ptaná Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Kočov se bude konat dne 8.6.2022 od 18 hod.v zasedací místnosti OÚ.Program: 1.schválení programu 2.výsledek ověření předchozího zápisu 3.určení ověřovatelů zápisu 4.seznámení se 7právou o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za rok2021 5.projedn ání a schválení návrhu Závěrečného účtu za rok 202I 6.schválení Smlouvy o přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2022 7.žádost na pronájem části pozemku p.č.242Ll1v k.ú.Kočov 8.schválenízáměru pronájmu částí pozemků v k.ú.Kočov 9.schválení Dodatku č.11 ke smlouvě č.3017 od,společnosti Ekodepon s.r.o.1-0.schválení financování portálu tachovsko.com ll.žádost o podporu - Centrum Clementas 12.projednání situace v obecních lesích 13.různé 14.diskuze 1,5.závér V Kočově dne 1.6.2022 Vyvěšeno dne: 1.6.2022 Sejmuto dne: 8.6.2022 prezenční listina k zasedání zo kočov konaného dne.<.>.ť.ó <.>,??.Zr1.<.>.XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX aaaaaaaaaaaaaaa a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa Jméno:.]CSei Prezenční listina občanů,kteří se zúčastnili zasedánízo kočov konaného dne.<.>.<.> ý:.<.> 8,<.> <.>,Z.? ?l.<.> (ri< J^oo rn"n,MOV:L
Zápis ze zasedání ZO Kočov č. 6/2022
Zápis
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Kočov č.6/2022,konaného dne 8.6.2022
<br> od 18:00 hodin <.>
<br>
Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák.č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").Informace o místě <,>
<br> době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst.1 zákona
<br> byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od
<br> 1.6.2022 do 8.6.2022 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na internetových stránkách obce <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání ZO zahájil starosta obce Kočov přivítáním všech přítomných.Starosta na základě
<br> prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že je přítomno 7
<br> členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je
<br> schopné se usnášet ve smyslu § 92 odst.3 zákona.Omluveni jsou 0,neomluveni 0.Dále byli
<br> přítomni 3 podepsaných a 0 nepodepsaných občanů v prezenční listině <.>
<br> Určení ověřovatelů zápisu
<br> Starosta určil za ověřovatele zápisu č.6/2022 pí.Kantovou a p.Chodla.Před hlasováním byla
<br> dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.K návrhu nebyly vzneseny připomínky <.>
<br> Návrh usnesení
<br> Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu č.6/2022 pí.Kantovou a p.Chodla <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 proti 0 zdržel se 0
<br> Usnesení č.1/6/22 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a v souladu s informací zveřejněnou na
<br> úřední desce.Starosta doplnil program ještě o dva body:
<br> - Žádost na pronájem budovy č.p.62 – obchod
<br> - Seznámení s Rozpočtovou úpravou č.1/22
<br> Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.K návrhu programu
<br> nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění.Starosta dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení
<br> Zastupitelé obce Kočov schv...

Načteno

edesky.cz/d/5438318

Meta

Pronájem   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz