« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Skatepark Horoušany“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Betonovy skatepark-Horousany2022_komplet_VV.xls (43.5 kB)
Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: Betonový skatepark -Horoušany Doba výstavby: Objednatel: obec Horoušany
<br> Druh stavby a účel: Skatepark - skate cesta Začátek výstavby: Projektant: Mystic constructions s.r.o <.>
<br> Lokalita: Horoušany Konec výstavby: Zhotovitel: Mystic constructions s.r.o <.>
<br> JKSO: Zpracováno dne: Jun-22 Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Jednot.Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Č Kód Typ areálu - Technologický normál M.j.Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot.Celkem
naše
<br> Betonový skatepark nad úroveň t.(plocha 550 m2)
1.příprava pláně m2 550 0.00
stržení drnu,hutnění podloží,tvarování násypu dle PD
2.Kompletní příprava podkladních vrstev pro celobetonový skatepark-komplet vč.výplňových materiálů,hutnění,modelace atd m2 550 0.00
výplňový materiál na modelaci překážek (např recyklát),modelace tvarů překážek,hutnění výplní po vrstvách,geotextilie,vrstva ŠD 0/32,hutnění,PE folie dle PD
3.Pomocné a základové konstrukce - B 15,opěrné stěny,výplně m2 28 0.00
opěrné zídky včetně základových pasů,výplní a armování
4.Bednění všech konstrukcí- rádiusy,bazény,bedny,plochy,základy m2 45 0.00
5.Výztuž ŽB ploch a prvků,sítě a pruty,distančníky a spoj.materiál,doprava - komplet t 6,5 0.00
6.Beton C25/30 a doprava,čerpání m3 100 0.00
7.Ukládka a povrchová úprava betonu,stříkaný beton,nařezání dil.celků,vytmelení - komplet m2 550 0.00
uložení betonu technologií Shotcrete,ruční a strojové hlazení povrchu,oštření postřikem proti odpažování vody,řezání a tmelení dil.spár
8.Osazení hran jaklem žárově pozink a copingu,osazeni ocelových zábradlí - komplet vč dodávek mb 33 0.00
dodání a výroba pojezdových oc.prvků,kotvení a výroba pojezdových hran hran dle PD
9.Zařízení staveniště a přesun hmot cel 1 0.00
<br>
Celkem 0.00
<br>
CELKEM bez DPH 0.00
DPH 21 % 0
<br> CELKEM s DPH 0 Kč
Situace koordinační.pdf (381.94 kB)
//LEGENDA
<br> © NOVOSTAVBA SKATEPARKU - ZASTAVĚNÁ PLOCHA 570m2
<br> \\ \,© NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI - 1,55m2.\ \ \ HRANICE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PARCEL \ /“\ \\ (\)oí ) STÁVAJÍCÍ STROMY pARÉ č.<.> \ “ \ ( \oq KOMUNIKACE.\“ QW \,<,> _ Mf“ / / /,<,>,<,> \,“wa./ / \ _ * NOVA VYSSADBA ZIVEHO PLOTU \b „ / /\ \ \ / \ / \ / \ (D / < (“ \ Z V \ \ \ m \\ \ \ (7 Ž \ \ \ \ J \ \gg \ \\ 2\ \\ ' \ \ \\ \; \ VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL \ % XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX o \_ „©,\Q KRAJ: Středočeský ST.úřad: Uvaly OBEC: Horoušany
<br> i u n <.>,—\.-
<br>.% | INVESTOR.Obec Horoušany,Baumanova 12,Horoušany 250 82
<br> \% : „ FORMAT 2xA4 c.Ewmwm—WWŠ VYSTAVBA SKATEPARKU HOROUSANY W \ na parcele č.380/2 k.ú.Horoušany [f,CE'“,DSP
<br>.NÁVRHY DESIGNÚ,PROJEKTY A STAVBA SKATEPARKQ CISI-0 ZAKAZKY 09/2019 MYSTIC CONSTRUCTIONS S.R.0.| ŘÍMSKÁ 26 | 120 00 PRAHA 2 MÉŘÍTKO ČÍSLO WKRESU \ +420 777820120 | INFO©SKATEPARKY.CZ | SKATEPARKY.CZ „,„,<,>.KOORDINACNI SITUACNI VYKRES 1;5oo c_3
Rozhodutí - nabytí právní moci.pdf (1.24 MB)
V ' ' V,Mests ky urad Uvaly Stavební úřad ' XXXXXXX z Pardubic XX,XXX XX Úvaly,pracoviště Riegerova 897,250 82 Úvaly
<br>.Telefon: 281 981 912 Bankovní spojení: Fax: 281 981 696 KB.a.s.Praha - Podvinný mlýn E-mail : stavebníuladlfojmaitou valy-coz Čllčlu: 19—152420I.-'0100
<br> MONETA Money bank.a.s.č.účtu: lOGOo—SÚUUIJS-SE4-'0600
<br> IC.-340 93I SPISZN: K!1130óf2021fSUíKol M2022 Č.j.“ MEUV 45242022 STU Toto rozhodnutí nabylo právní moci dPem:
<br> Vyřizuje: Kolářová „ŽŠ,? „9251
<br> Obec Horoušany
<br> Baumanova č.p.12 WZnačeno dne: Vyznačií: Horoušany 250 82 Uvaly ROZHODNUTÍ _ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *;
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Městského úřadu Úvaly,jako stavební úřad příslušný podle ši 13 odst.1 písm.d) zákona č.18312006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),vúzemním řízení posoudil podle 584 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 22.12.2021 podal
<br> Obec Horoušany,IČO 00240206,Baumanova č.p.12,Horoušany,250 82 Úvaly,kterého zastupuje XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kukaňova č.p.2238l7,430 03 Chomutov 3
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> ].Vydává podle 5 79 a 92 stavebního zákona a & 9 vyhlášky č.5032006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby skatepark Horoušany
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.380í2 (ostatní plocha) v katastrálním území Horoušany <.>
<br> Druh a účel umisťovaně stavby:
<br> - Skatepark o celkové zastavěné ploše 5?0m2 - betonová plocha kombinovaného tvaru,jednotlivé prvky betonové,výškově oddělené schody nebo nájezdovými rampamí s opěrnými zídkami,částečně osazeny zábradlím.Plochy z mrazuvzdorného betonu,povrchově leštěný.Pojezdové hrany opatřeny Jaklem.Přístup na plochu bude novým napojením na stávající asfaltový chodník ve východní části pl...
PD Skatepark.pdf (3.8 MB)
VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO vSKATEPARKU v OBCI HOROUSANY
<br> Průvodní 3 Technická zpráva
<br> Mystic Constructions s.r.o <.>,Římská 26,120 00 Praha 2,info©skateparky.cz
<br> OBSAH DOKUMENTACE:
<br> 1.Identifikační údaje
<br> 2.Výchozí podklady
<br> 3.Dotčené pozemky
<br> 4.Základní popis stavby
<br> 5.Navržený design parku
<br> 6.Navržená konstrukce skateparku
<br> ?.Předpokládané náklady na realizaci 8.Doba realizace
<br> 9.Bezpečnost,normy,certifikáty
<br> Výstavba veřejného skateparku v obci Horoušany Mystic Constructions s.r.o <.>,Římská 26,120 00 Praha 2,info©skateparky.cz
<br> !.Identifikační údaje
<br> Objednatel: Obec Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany lČO: 00240206
<br> zástupce investora,XXXXXXXX XXX XXXXXXX Projektant: Mystic Construktions s.r.o <.>
<br> Římská 26,120 00 Praha 2
<br> ICO: 26177358
<br> zodpovědný projektant XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Misto realizace: Obec Horoušany
<br> ll.Výchozí podklady - Místni šetření - Katastrální mapa - Požadavky investora
<br> llI.Dotčené pozemky
<br> Navrhovaný skatepark v obci Horoušany se nachází za okrajem obce Horoušánky na těchto pozemcích:
<br> Dotčené pozemky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> p.č.3802 Katastrální území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Horoušany Vlastnictví.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Obec Horoušany
<br> Vl.Základní popis stavby
<br> Obec Horoušany se rozhodla vybudovat na okraji obce Horoušánky na pozemku p.č.3802 veřejný skatepark,který bude sloužit jako místo pro aktivní odpočinek svých obyvatel <.>
<br> Jedná se o pozemek,který se nachází mezi Horoušanským potokem a komunikaci spojující obec Horoušany s Horoušánkami.Pozemek má délku cca 95 m a šířku cca 9 m.Vsoučasnosti se jedná o nevyužitý pozemek,který je zarostlý plevelem a trávou a je na něm navážka <.>
<br> Výstavba veřejného skateparku v obci Horoušany Mystic Constructions s.r.o,Rímsk...
VZMR_skatepark_výzva.pdf (148.13 kB)
1 / 6
<br>
<br> Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
<br> „Skatepark Horoušany“
<br>
<br>
<br> Obec Horoušany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele díla
<br> s názvem „Skatepark Horoušany“ <.>
<br>
<br> Podle ust.§ 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění <,>
<br> (dále jen „zákon“),se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce,která není
<br> v souladu s ust.§ 31 zákona zadávána v zadávacím řízení; na zakázku malého rozsahu se
<br> vztahují zásady dle ust.§ 6 zákona <.>
<br>
<br> I.Identifikace zadavatele
<br>
Zadavatel: Obec Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br> IČO: 00240206
<br> Zastoupen: XXX XXXXXXX,starosta obce Horoušany
<br> Tel.: +XXX 281 981 792
<br> E-mail: obec@horousany.cz
<br> www: http://www.horousany.cz/
<br> Profil zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/d7e9c534-bcc9-
<br> 46d8-a4f3-29b804de8c7e
<br>
<br> II.Vymezení požadovaného plnění
<br>
Předmětem plnění veřejné zakázky je dílo spočívající ve stavbě betonového skateparku
<br> v Horoušanech <.>
<br>
<br> Podrobný rozsah plnění je obsažen v projektové dokumentaci s názvem výstavba veřejného
<br> skateparku v obci Horoušany (Průvodní a Technická zpráva) od společnosti Mystic
<br> constructions spol.s r.o.(11/2020) (viz příloha č.1 této výzvy) <.>
<br>
<br> Umístění skateparku bude provedeno podle koordinačního situačního výkresu C.3 (5/2021)
<br> (viz příloha č.2 této výzvy) <.>
<br>
<br> Ke stavbě bylo vydáno Městským úřadem Úvaly,stavebním úřadem,rozhodnutí o umístění
<br> stavby ze dne 9.5.2022,č.j.MEUV 4524/2022 STU,sp.zn.K/11306/2021/SU/Kol,které je
<br> v právní moci (viz příloha č.3 této výzvy) <.>
<br>
<br> Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a dodávky pro komplexní dokončení díla
<br> spočívajícího ve stavbě skateparku v Horoušanech,v celém rozsahu zadání,které je
<br> vymezeno projektovou dokumentací,včetně slepého rozpočtu,a rozhodnutím o umístění
<br> stavby.Pro vyl...
VZMR_SoD_skatepark.doc (100.5 kB)
PAGE
<br> Smlouva o dílo
skatepark Horoušany
Smluvní strany
<br> Obec Horoušany
<br> se sídlem Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br> IČO: 00240206
<br> zastoupená Janem Bohuňkem,starostou
(dále jen „objednatel“)
<br> a
<br> [.<.>.]
zastoupená [.<.>.]
IČO: [.<.>.],DIČ: [.<.>.]
<br>
<br>
<br> zastoupená [.<.>.]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [.<.>.] pod sp.zn.[.<.>.] (nebo údaj o zápisu do živnostenského rejstříku u podnikající fyzické osoby)
bankovní spojení: [.<.>.]
<br>
<br>
kontaktní osoba: [.<.>.]
(dále jen „zhotovitel“)
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ust.§ 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů,tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
<br> I.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve stavbě skateparku Horoušany v souladu s výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Skatepark Horoušany“ ze dne 10.6.2022 (dále jen „výzva“),vyhotovené a použité objednatelem pro účely zadání veřejné zakázky malého rozsahu,a podle nabídky zhotovitele ze dne [.<.>.],podle
a) projektové dokumentace s názvem výstavba veřejného skateparku v obci Horoušany (Průvodní a Technická zpráva) od společnosti Mystic constructions spol.s r.o.(11/2020) <,>
b) koordinačního situačního výkresu C.3 (5/2021) a
c) rozhodnutí Městského úřadu Úvaly,stavebního úřadu,o umístění stavby ze dne 9. 5. 2022,č. j. MEUV 4524/2022 STU,sp.zn.K/11306/2021/SU/Kol <,>
(dále jen „dílo“) <.>
2.Smluvní strany se dohodly,že předmětem díla jsou též práce,jež nebyly dosud specifikovány a které vyplynou výlučně z důvodů právních či z technické nutnosti.Tyto práce jsou součástí díla dle této smlouvy a nelze je považovat za dodatečné zakázky.Stejné se sjednává pro varianty plánů a přeplánování v běžném rozsahu.Zhotovitel se mimo to zavazuje i k provedení víceprací požadovaných objednatelem,a to za úhradu <.>
3.Zhotovitel prohlašuje,že se seznámil s dostupnými podklady ...
VZMR_skatepark_krycí list.docx (15.9 kB)
Krycí list nabídky
<br> Zadavatel: Obec Horoušany
Baumanova 12,250 82 Horoušany
IČO: 00240206
Zástupce: XXX XXXXXXX,starosta
<br> Název veřejné zakázky: Skatepark Horoušany
<br> Údaje o dodavateli (uchazeči):
Název/firma:
<br>
<br> Sídlo/místo podnikání:
<br>
<br> IČO:
<br>
<br> DIČ:
<br>
<br> Statutární orgán:
<br>
<br> Osoba oprávněná zastupovat dodavatele:
<br>
Kontaktní osoba:
<br> Jméno a příjmení:
<br>
<br> Telefon:
<br>
<br> E-mail:
<br>
<br> Úplná adresa:
<br>
<br> Nabídková cena:
<br>
Nabídková cena Kč bez DPH
<br>
DPH
<br>
<br> Nabídková cena Kč včetně DPH
<br>
<br>
<br> V ……………,dne ……………
<br> ______________________________________________
podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

Načteno

edesky.cz/d/5438136

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavební informace   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz