« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-sil. III/43610 Dolní Újezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-vedení objízdné trasy sil. II437 (rekonstrukce D35).pdf
i vedenou pod č.j.: KRPM-46954n'ČI-2022-140506 z důvodu popsaných ve stanovisku <.>
<br> mne 05st nm nn- muset ásmrasrvl mm OLNOUCKEHO KRAJE 00!va mspemah
<br> _ 2/2522
<br> Legenda: |S1Bb Trvalé dopravní značení 52cm Přechodné dopravníznaóenl S _ Uzavřený úsek _ __ Objfzdná trasa \mu-emk Dnu-m _ Ing.Jiří Eiuma | 21.3.2322 5 ELSE“ E mah: “umim D35 rekonstrukce CB vozovky ““""“ km 2883-2923 vpravo _m mm mm: Přechodné doÉvnl značanl rumu; (?.—1m Gummy-.Fm.:.„au,Ehpl1 mm 4,4
<br> __ * -T'_ ' \.ff.-" “ '- “alá-mmm \
<br> Payne-w; &'72? Lava LM ef 4?/ "10221 ?; Šówa Zl.-C,%Q xf/bq,Řev/fUW/lozz/Žfý <,>
<br> N _ &.Sřmómxmmf
<br> \\
<br> “WO-1.269;
<br> EBSI
<br> __
<br> v <.>,-„l 50133.-
<br> WÚEI '06
<br> __„T_
<br> „mm.on <.>
<br> : můoaocm 203.55 Um.\ Um momr
<br> ÍUEI Bala
<br>.o.m _ 3933.(i E „iw „._ <.>
<br> m:.<.>.<.> 593 „ \ <.>,gmw„.m3w5.<.> „mf.<.> _.& _
<br> ?
<br> *.<.>
<br> ZEL-829551 239.539 „„
<br> 290.920 „„
<br> - _.211mm
<br> *--——2£Q.1rokm
<br> “__“
<br>.?č
<br>.<.>
<br> -základni „01mm
<br> “Š'-Wii km
<br> m
<br> :.<.>.<.>.m5.<.>.?—.<.>.za qcm_ní.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Em,—E:.&
<br>,aa „o
<br> __
<br> %,4/ &
Stanovení doprav. značení-vedení objízdné trasy sil. II437 (rekonstrukce D35).pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/12184/2022/2411
<br> Naše čj.: MU/12265/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 4
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 2
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 2
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 07.06.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.27/2022
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 06.06.2022 návrh spol.SEKNE spol.s r.o <.>,IČO 623 63 701,se sídlem
Hamerská 12,772 00 Olomouc,která na základě plné moci zastupuje spol.Metrostav
Infrastructure a.s <.>,IČO 242 04 005,Koželužská 2246/5,Libeň,180 00 Praha 8,na stanovení
přechodné úpravy provozu na krajské silnici II/437 v kat.území Staměřice a Trnávka u Lipníka
nad Bečvou,z důvodu vedení objízdné trasy při uzavření výjezdu a nájezdu na D35 na MÚK 290
z důvodu realizace stavby „D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7 – 292,8 vpravo“ <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Olo...

Načteno

edesky.cz/d/5433988

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz