« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - O Z N Á M E N Í - Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ - p.č. 6/1, Neratov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení_vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekolog jednotek na ppč_6_1.pdf [0,25 MB]
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Pardubice
<br> Boženy Němcové 231,Zelené Předměstí,530 02 Pardubice
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 182225/2022/Dol
Spisová značka: SP5652/2022-544201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.dolezal@spucr.cz
<br> Datum: 24.5.2022
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek na pozemku
<br> p.č.6/1 v katastrálního území Neratov
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Pardubice,jako správní orgán věcně a místně
příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.§ 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů <,>
k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu
s ust.§ 5 odst.4 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje,že návrh změn map BPEJ
na pozemku p.č.6/1 v katastrálním území Neratov bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému
nahlédnutí od 30.5.2022 do 29.6.2022 na Státním pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém
úřadu pro Pardubický kraj,Pobočce Pardubice a na Obecním úřadě v Neratově,kde je možné
uplatňovat po dobu 30 dnů,tj.nejpozději do 29.6.2022 případné připomínky a námitky <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Pardubice po vyhodnocení došlých vyjádření
provede aktualizaci BPEJ.K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Pardubice žádá tímto obecní úřad v Neratově <,>
o zv...
Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ - pč 6_1 Neratov.pdf [0,19 MB]
Rozdělovník k ČJ: SPU 182225/2022/Dol
<br> Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ - p.č.6/1 Neratov
<br> 1
<br>
č.Adresát Adresa Forma Odesláno
<br> 1 Magistrát města Pardubice - odbor
životního prostředí
<br> Štrossova 44,Bílé Předměstí,530 03
Pardubice
<br> Obdrží DS
<br> 2 Obec Neratov č.p.12,533 41 Neratov Obdrží DS
<br> 3 Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové č.p.2625,Pardubice
PSČ 530 02
<br> Obdrží DS
<br> 4 Katastrální úřad pro Pardubický
kraj,Katastrální pracoviště
Pardubice
<br> Čechovo nábřeží 1791,Bílé Předměstí <,>
530 03 Pardubice
<br> Obdrží DS
kú_mapa_ppč_6_1.pdf [0,66 MB]

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz