« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Zahájení zjišťovacího řízení o posuzování vlivu na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení zjišťovacího řízení o posuzování vlivu na životní prostředí
Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 379 ■ vlasta.urbankova@kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení hodnocení ekologických rizik
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka
<br> 7.června 2022 Ing.Vlasta Urbánková KUZL 46849/2022 KUSP 45872/2022 ŽPZE-VU
<br> Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí
<br>
Záměr: Recyklační dvůr Cihelna
<br> Oznamovatel: StaniOn stroje,s.r.o <.>,Kamenec 1685,768 61 Bystřice pod Hostýnem,IČO 29212511
<br> Umístění záměru: Bystřice pod Hostýnem,k.ú.Bystřice pod Hostýnem,parc.č.3004/1,2318 a 2319
<br> Jako příslušný úřad dle ust.§ 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),v platném znění
(dále jen „zákon“) Vám zasíláme oznámení zpracované podle přílohy č.3 zákona v souladu s ust.§ 6 odst.7
zákona a sdělujeme Vám,že záměr „Recyklační dvůr Cihelna“ bude podroben zjišťovacímu řízení podle ust <.>
§ 7 tohoto zákona <.>
<br> Oznámení včetně příloh je zveřejněno na internetu na stránkách CENIA v Informačním systému EIA
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr,kód záměru ZLK958 <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky – Zlínský kraj a město Bystřice pod Hostýnem žádáme ve smyslu
§ 16 odst.2 citovaného zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné
do oznámení nahlížet,na své úřední desce.Minimální doba zveřejnění je 15 dnů.Zároveň žádáme o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném
termínu <.>
<br> Dotčené správní úřady,dotčené územní samosprávné celky a také veřejnost a dotčená veřejnost <,>
mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu nejpozději do 11.července 2022 <.>
V případě,že budete požadovat posouzení záměru podle záko...

Načteno

edesky.cz/d/5431191


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz