« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-sil. III/43610 Dolní Újezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-sil. III43610 Dolní Újezd.pdf
QQLU/ ř/l/E'LB
<br> ď/Á.ŽÍT/(Góra Ž7.-—30_6_ 7-02;
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na
<br> pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky najedenjízcíní pruh <.>
<br> og esa _
<br> “W
<br> příčná uzávěra zábranou :i— mínimá|ně3výstražnásvétle€ypuš
<br> podétná uzávěra obou-strannými směrovacímideskamš odstup max.?Om
<br> 2)
<br> ' max.30
<br> podélná uzávěra zábradlím na straně'chodníkulstezkyprocykšisty
<br> Cá'b
<br> příčná uzávěra zábranou minimáIně3výstražnásvěžla€ypu1
<br> &% a f?- it:—% __volny prostor 20 m 0
<br> 22
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap.6.1.2)
<br> 2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích Ama pruhů,chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle
<br> schématB/fSežB/ZO
<br> cca 50
<br> vzdáienosti v metrech
<br> mm <.>,Na FMC/e— cěl—b/ 242W M,L/coca Graco tu:—u! a'f' ZÉ/QJZČ QÉ— Jpe— Gmší dogg v 9; č.:-s £,G_ "202.1
<br> __ ťťřlf—337Pz_2 q/ :; „m.<.> Luo WM "2923 235? (? 1%“7559999? /,; / MĚST/sm u/" — /
<br> LIPNÍK NAD BEC
<br> o.! Q
<br> 3
<br>,Š'
Stanovení doprav. značení-sil. III43610 Dolní Újezd.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/11885/2022/2357
<br> Naše čj.: MU/12003/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 4
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 2
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 2
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 02.06.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.26/2022
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 01.06.2022 návrh XXXX XXXXXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Želatovská
2616/10,750 02 Přerov,na stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/43610
v Dolním Újezdě z důvodu realizace stavby „Přípojky inženýrských sítí (přípojka vody,plynu
a splašková kanalizace)“ v kat.území Dolní újezd u Lipníka nad Bečvou a s tím související
částečná uzavírka silnice III/43610 <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,stanovisko ze dne 30.05.2022 pod čj.KRPM-77922-2/ČJ-2022-140806
<br>
<br> s t a n o v í
<br> pře...

Načteno

edesky.cz/d/5425403

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz