« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
PARDUBlcKÝ KRAJ Krajský Úřad odbor financní Z P XXXX o výsledku přezkoumání hospodaření za rok XXXX obce Neratov tC: 00580686 Přezkoumání se uskutečnllo ve dnech: 2.ěervna 2022 jakojednorázové přezkoumání Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení s 42' s 53 (týká se DSo) zákona č,<.> 128ĺ2000 sb <.>,o obcĺch,Ve znění pozdějších předpisů a V souladu se zákonem č' 42012004 sb',o přezkoumávánĺ hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcĺ' ve zněnĺ pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 13'1.2022 KĘským úřadem Pardubického kľaje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 01.01.2021 do 3í.12.2021 1.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 02.06.2022 Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bat'ková kontroloři: - Bc.lvana Horáková Mgr' XXXX XXXXXXX Pověřenĺ kpřezkoumánĺ ve smyslu s X č.XXXXXXXX Sb.a S 4 a $ 5 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský Úřad Pardubického kraje dne 20.7.2021.Přezkoumánĺ byIo vykonáno výběrovým způsobem.Př! přezkoumání byli přítomni: Jaľoslav Pulkrábek _ starosta obce Lenka KrĺŠtofĺková - úcetnÍ obce l(olncrlsl:]? i'l ĺ):llr-lul.llĺ-el,tĺ:i'' +42O 4(l(j O2Ĺl |j:]O ĺ' ĺ l l,l i ] : i,r a n ł' |l e'' d l l a r l k ĺlv;l frD trl.l ľ ĺ1 Ll Ł; i t- ky k l a j - ĺ- z ) D.ostatnĺ sděIení pro přezkoumávaný územní celek Neratov dne 2' ćervna2022 Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na jednorázovém přezkoumání hospodaření - za Krajský úřad Pardubického kraje: Eva Bat'ková kontrolor pověřený řĺzením přezkoumánĺ Bc' lvana Horáková kontrolor Mgr.XXXX XXXXXXX kontrolor l(ĺlĺĺlcrlsl,rzr-- Ś_.<.> --'----.<.>.poJpi'' L"'ii"läi" pověřeného řÍzením přezkoumání.4 --'- /,V /' {ľľłł ĺ0-ĺa,poäpi.Ř;;i;J";; podpis kontrolora Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je moŽno ke zjištění v ní uvedeném podat"píseńné stanovisko ve lhŮtě do 15 dnů ode dne předáni zprávy kontrolorovi'pověřenému řĺzenĺm přezkoumání.Koneöným zněním zprâvy se s...

Načteno

edesky.cz/d/5424417

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz