« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 RSOB, závěrečný účet za rok 2021 RSOB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet za rok 2021.pdf [0,61 MB]
Licence: DgIO strana I / 9 XCRGBZUC / ZUC
<br> @
lČ:0qş
<br> (21012021 / 01012021)
<br> zavĚREcNÝ ÚcET zARoK 2021
<br> obec Neľatov
<br> 00580686
<br> Obec Neratov
Neratov 12
Neratov
5334í
<br> 6054759í 0
<br> @U=532 <.>
vwĚŠrľĺo 0url SEJMUTo DNE:
-6.06.2022- 2 2,06,2022
<br> OB[C
NERATOV
533 41
<br> (v Kě)
<br> Úoa.|e o organizaci
identifikačnÍ ěĺslo
název
<br> ulĺce,č.p <.>
<br> obec
<br> PsČ,poŠta
<br> Kontaktní údaje
telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> \AMÂ/V stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> @U=S32 <.>
<br> osnec
<br> oviflsko,cz
<br> obsah závěľečného ĺičtu
|.Plnění rozpočtu příjmů
ll' Plnění rozpoětu výdajů
lll.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
lV' Stavy a obraty na bankovních úětech
V.PeněŽní fondy - informativně
Vl.Majetek
Vll.Vyúčtovánífinančních vztahŮ k rozpoětŮm krajů,obcí,DSo a vnitřnĺ převody
Vlll' Vyúčtování Íinaniních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu Íondu
lX' Zprâva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.FinanÖní hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Xl.ostatnÍ doplňující údaje
<br> UCR (14.05.1) jORDIC spol.s r.o <.>
Zpracoĺláno sysĹáneln GrNJs 6xpřess 02.06.2022 73h7Żnl8s
<br>
<br> strana 2 / 9 4)RGBZUC / ZIJC (21C12021 / 01c12021)ĹicenCe: D9Io
<br>.P
Schválený rozpoćet Rozpoěet po změnách
<br> skuŕečnosŕ
<br> Text
<br> Daňové přĺjmy
<br> Nedaňové přţmy
<br> Kapitálové přĺjmy
<br> Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem
<br> Detailní ýpis položek dle druhového tří dě n ĺ roz počtové skl a d by
<br> Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun'poŽ'
<br> Daň z příjmu ţz.osob ze samost.výděl'činnosti
<br> Daň z přţmů ţzických osob z kapitál'výnosů
<br> 1111
<br> 1112
<br> 1113
<br> 111
<br> 3 287 400,00
<br> 65 000,00
<br> 4 400 000,00
<br> 70 800,00
<br> 7 823 200,00
<br> Schválený rozpočet
<br> 553 300,00
<br> I400,00
52 200,00
<br> 613 900,00
<br> 325 700,00
<br> 902 000,00
<br> 1 227 700,00
<br> 1 841 600,00
<br> 1 091 000,00
<br> 1 091 000,00
<br> '1 091 000,00
<br...
Zpráva o výsledku hospodařní obce za rok 2021.pdf [0,64 MB]
PARDUBlcKÝ KRAJ Krajský Úřad odbor financní Z P XXXX o výsledku přezkoumání hospodaření za rok XXXX obce Neratov tC: 00580686 Přezkoumání se uskutečnllo ve dnech: 2.ěervna 2022 jakojednorázové přezkoumání Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení s 42' s 53 (týká se DSo) zákona č,<.> 128ĺ2000 sb <.>,o obcĺch,Ve znění pozdějších předpisů a V souladu se zákonem č' 42012004 sb',o přezkoumávánĺ hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcĺ' ve zněnĺ pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 13'1.2022 KĘským úřadem Pardubického kľaje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 01.01.2021 do 3í.12.2021 1.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 02.06.2022 Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bat'ková kontroloři: - Bc.lvana Horáková Mgr' XXXX XXXXXXX Pověřenĺ kpřezkoumánĺ ve smyslu s X č.XXXXXXXX Sb.a S 4 a $ 5 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský Úřad Pardubického kraje dne 20.7.2021.Přezkoumánĺ byIo vykonáno výběrovým způsobem.Př! přezkoumání byli přítomni: Jaľoslav Pulkrábek _ starosta obce Lenka KrĺŠtofĺková - úcetnÍ obce l(olncrlsl:]? i'l ĺ):llr-lul.llĺ-el,tĺ:i'' +42O 4(l(j O2Ĺl |j:]O ĺ' ĺ l l,l i ] : i,r a n ł' |l e'' d l l a r l k ĺlv;l frD trl.l ľ ĺ1 Ll Ł; i t- ky k l a j - ĺ- z ) D.ostatnĺ sděIení pro přezkoumávaný územní celek Neratov dne 2' ćervna2022 Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na jednorázovém přezkoumání hospodaření - za Krajský úřad Pardubického kraje: Eva Bat'ková kontrolor pověřený řĺzením přezkoumánĺ Bc' lvana Horáková kontrolor Mgr.XXXX XXXXXXX kontrolor l(ĺlĺĺlcrlsl,rzr-- Ś_.<.> --'----.<.>.poJpi'' L"'ii"läi" pověřeného řÍzením přezkoumání.4 --'- /,V /' {ľľłł ĺ0-ĺa,poäpi.Ř;;i;J";; podpis kontrolora Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je moŽno ke zjištění v ní uvedeném podat"píseńné stanovisko ve lhŮtě do 15 dnů ode dne předáni zprávy kontrolorovi'pověřenému řĺzenĺm přezkoumání.Koneöným zněním zprâvy se s...

Načteno

edesky.cz/d/5424415

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz