« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - MÚ Český Brod - schválení stavebního záměru - na stavbu: vodovod Vitice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MÚ Český Brod - schválení stavebního záměru - na stavbu: vodovod Vitice
Městský úřad Český Brod
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
<br>
<br>
<br> Spisová značka:
Číslo jednací:
<br> S-MUCB 17730/2022/OŽPZ-IS
MUCB 21230/2022
<br> Český Brod,dne 3.6.2022
<br> Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:
<br> Stárková
321612186
starkova@cesbrod.cz
<br>
233.6 A 20
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Český Brod,odbor životního prostředí a zemědělství,jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),místně příslušný podle § 11 odst.1
písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a
speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5 a 6 vodního zákona a § 15 odst.1 zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"),ve správním řízení a společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné
řízení") posoudil ve vodoprávním řízení a podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání nakládání
s podzemními vodami a společného povolení,kterou dne 6.4.2022 podala
<br> Obec Vitice,IČO 00235890,Vitice 95,281 06 Vitice <,>
kterého zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby,spol.s r.o <.>,IČO 48153362,Na
Střezině 1079,500 03 Hradec Králové 3
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.63/2013 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> vodovod Vitice
<br> (dále jen „stavba“ na pozemku:
<br> Hlavní řady
katastrální území Dobré Pole u Vitic
st.266,351,445/1,445/2,1217,1254/3,1254/5,1256/1,1256/2,1256/4,1278,1282/54,1506,1508 <,>
1509,1544/1 <.>
katastrální území Hřiby
par.č.97/3,119/33,203/20,261/22,615/5,615/...

Načteno

edesky.cz/d/5424021

Meta

Dopravní informace   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz