« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Zaslání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Loukov v uplynulém období 2019-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh zprávy o uplatňování Loukov
Návrh zprávy o uplatňování
Územního plánu Loukov
<br> v uplynulém období 2019 – 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracoval: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor územního plánování a stavebního řádu
Určený zastupitel: Ing.XXXXXXX XXXXXX,starosta obce
Datum: Květen XXXX
<br>
<br> Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Loukov v uplynulém období 2019 – 2022
<br> - 2 -
<br> Obsah
Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - 3 -
A.Vyhodnocení uplatňování ÚP ve znění změny č.1 včetně vyhodnocení změn
podmínek,na základě,kterých byla změna č.1 územního plánu vydána (§ 5 odst.6
stavebního zákona),a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů
na udržitelný rozvoj území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - 3 -
<br> A.1 Vyhodnocení uplatňování územního plánu ve znění změny č.1 (dále jen „ZmÚP“).<.> - 3 -
A.2 Vyhodnocení změn podmínek na základě,kterých byla Změna č.1 územního plánu
vydána.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - 9 -
A.3 Vyhodnocení nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.- 10 -
<br> B.Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů.<.>.<.>.<.> - 10 -
C.Vyhodnocení souladu ÚP ve znění změny č.1 s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
veřejná vyhláška o zaslání návrhu zprávy
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br> 1
<br> Č.j.: MUBPH 13035/2022
<br> Datum: 06.06.2022
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXXX
<br> E-mail: iva.kasalova@mubph.cz
<br> Tel.: 573 501 942
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Zaslání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Loukov v uplynulém období 2019-2022
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,jako příslušný úřad
územního plánování,resp.pořizovatel podle ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
<br>
zasílá
<br> v souladu s ustanovením § 20 a § 55 odst.1 stavebního zákona a za použití § 47 odst.2 stavebního zákona
<br>
návrh Zprávy o uplatňování ÚP Loukov v uplynulém období 2019-2022
<br>
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Loukov (dále jen „návrh zprávy“) je zpracován v souladu se zákonem č.183/2006
Sb <.>,stavební zákon a § 15 vyhlášky 500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti <.>
<br>
Návrh zprávy je vystaven k veřejnému nahlédnutí
<br>
od 06.06.2022 do 11.07.2022
<br>
na Obecním úřadě Loukov,Městském úřadě Bystřice pod Hostýnem (odbor územního plánování a stavebního
řádu,Pod Platany 2,předzámčí,dveře č.18),v elektronické podobě na internetových stránkách obce Loukov
www.loukov.cz a města Bystřice pod Hostýnem www.bystriceph.cz <.>
<br>
Veřejná vyhláška se považuje za doručenou patnáctým dnem po dni vyvěšení <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky tj.do 11.07.2022 (včetně) může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky.K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor
územního plá...

Načteno

edesky.cz/d/5423051

Meta

EIA   Rozpočet   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz