« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č. 2 Územního plánu Chvalčov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh OOP k veřejnému projednání
Návrh OOP – změna č.2 územního plánu Chvalčov
<br>
<br> 1
<br> Záznam o účinnosti:
Správní orgán,který změnu č.2 ÚP Chvalčov vydal: Zastupitelstvo obce Chvalčov
Datum nabytí účinnosti:
<br> Pořizovatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem
Jméno a příjmení: Ing.XXX XXXXXXXX
Funkce: referentka odboru ÚP a SŘ
Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Chvalčov
Obřanská 145,768 72 Chvalčov
<br>
<br>
NÁVRH
Opatření obecné povahy č.…/…
<br>
Zastupitelstvo obce Chvalčov,jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst.5 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění,ve
spojení s částí šestou - § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,podle § 54 odst.2 stavebního zákona,za použití ustanovení § 43 odst.4 stavebního zákona a
dále za použití ustanovení § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.o územně analytických
podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti na svém
zasedání dne ….<.> pod č.j.……… <.>
<br> I <.>
<br>
vydává
<br>
Změnu č.2 Územního plánu Chvalčov
<br>
obsahující:
<br>
- textovou část návrhu změny č.2 Územního plánu Chvalčov,která je zpracovaná v rozsahu
daném přílohou č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.o územně analytických podkladech,územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a která
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
<br>
- grafickou část návrhu změny č.2 Územního plánu Chvalčov,která je zpracovaná v rozsahu
<br> daném přílohou č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.o územně analytických podkladech,územně
<br>
<br>
Návrh OOP – změna č.2 územního plánu Chvalčov
<br>
<br> 2
<br> plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a která
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Obsahuje:
<br> - textovou část návrhu odůvodnění změny č.2 Územního plánu Chvalčov,která je
zpracovaná v rozsahu daném přílohou č.7 vyhlášky č.500/2...
VV změna č. 2
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br>
<br>
<br>
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> Č.j.: MUBPH 12857/2022 Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXXX
e-mail: iva.kasalova@mubph.cz
Datum: XX.06.2022 tel.: +420 573 501 942
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Oznámení o veřejném projednání návrhu
opatření obecné povahy Změny č.2 Územního plánu Chvalčov
<br>
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,jako
příslušný úřad územního plánování,resp.pořizovatel podle ustanovení § 6,odst.1,písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném
znění
<br>
oznamuje
<br>
v souladu s ust.§ 20,§ 22 odst.1,§ 55 b a § 52 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění a ve spojení s částí šestou §
171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br>
veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č.2 Územního plánu Chvalčov
spojené s výkladem,které se bude konat
<br>
v úterý 12.07.2022 v 1500 hod
<br>
na obecním úřadě na Chvalčově
<br>
<br>
Předmětem návrhu Změny č.2 Územního plánu Chvalčov je zapracování požadavků majitelů
pozemků na změny ve funkčním využití ploch v územním plánu <.>
<br>
Změna č.2 Územního plánu Chvalčov zahrnuje:
<br> L01 - Část stabilizované plochy L se mění na stabilizovanou plochu R v zastavěném území
L02 - Část stabilizované plochy L se mění na stabilizovanou plochu R v zastavěném území <,>
funkce stavového lokálního biokoridoru s ozn.LBK 25 se vypouští
L03 - Část stabilizované plochy R se mění na stabilizovanou plochu BI
L04 - Část stabilizované plochy L se mění na stabilizovanou plochu R v zastavěném území
L05 - Část zastavitelné plochy BI č.27 se mění na stabilizovanou plochu BI v zastavěném
území
L06 - Zastavitelná plocha BI č.80 se mění na stabilizovanou plo...

Načteno

edesky.cz/d/5423050

Meta

Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz