« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Pozvánka na Rytířské slavnosti, 10. - 12.6.2022, město Bučovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI 2022 - PLAKÁTEK A4.pdf
ančovíce 1322
<br> Šigtízřshé s avnosti 10.až 12.června 2022
<br> Pátek 10.6.2022
<br> 17.00 — vernisáž výstavy prací žáků bučovických škol zapojených do výtvarné výzvy o Cenu Miloslava Holáska,slavnostní
<br> predavanl ocenenl (Obradnl sm MeU Bucowce)
<br> 19.00 — kostýmovaná prohlídka státního zámku Bučovice pro děti LET B U ČOVI C 21.00 — pozvání na sobotní slavnost za svitu pochodní 21.30 a 22.30 — noční kostýmovaná prohlídka státního zámku Bučovice 1322—2022
<br> Sobota 11.6.2022
<br> 9.00—19.00 — historický jarmark se zbožím a řemesly (s účastí ovocnářů a řemeslníků zTrenčínského samosprávného kraje),dobové občerstvení,historické rytířské ležení,dětské atrakce,výstava dravých ptáků,soutěže pro děti,historický kolotoč,střelnice z luku,jízdy na koních
<br> 10.00 — zahájení slavnosti na pódiu,přivítání starostou,představení programu,čtení listiny
<br> z roku 1322 (náměstí Svobody)
<br> 10.15 — Prapory a meče — Bandiere e Spade (náměstí Svobody)
<br> 10.30 — Katovna — Štvanci (náměstí Svobody)
<br> 10.45 — Létání ptáků — sokolník Franta (parčík za pomníkem)
<br> 11.30 — Drezura koně ze země — Štvanci (parčík za pomníkem)
<br> 12.00 — Dobový život v táboře,ukázky dobového života ve středověku,dětské atrakce
<br> 13.00 — Bludný kořen — Buhurt (parčík za pomníkem)
<br> 13.30 — Šaškův turnaj — Duel (náměstí Svobody)
<br> 14.00 — Příjezd krále Jana Lucemburského (náměstíSvobody)
<br> 15.00 — Velký turnaj pro krále — Štvanci (parkza autobusovým nádražím)
<br> 16.30 — hraje Lucrezia Borgia — dobová hudba (náměstí Svobody)
<br> 17.30 — Turnaj osudu — Šermířský spolek Šumperk (parčík za pomníkem) 18.00 — Pěší turnaj pro královnu — Štvanci (parčík za pomníkem)
<br> 19.00 — kostýmovaná prohlídka státního zámku Bučovice pro děti
<br> 21.30 — 700 — ohňostroj před zámkem
<br> 22.00 — noční kostýmovaná prohlídka státního zámku Bučovice
<br> Neděle 12.6.2022
<br> M.GO—18.00 — rytířská stezka lesoparkem Kalvárie s doprovodným programem na Hradisku (možnost opékání špekáčků z vl...
RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI 2022 - PLAKÁTEK A4.jpg
311600109.1322
<br> Ryfizi‘shé s avnosfi
10.3.3 $2.éemna 2022
<br> Pétek 10.6.2022
<br> 17.00 — verniséi vfistavy praCI' iékfl buiovickflch §ko| zapojenf/ch
do vitvarné vyzvy o Cenu Miloslava Hola’ska,slavnostni
<br> pfedéva’niocenéni (Obradni sir'1 MéU Buéovice)
<br> 19.00 — kostfimované prohlidka sta’tnl’ho zémku Buéovice pro déti LET B U COVIC
21.00 — pozvénl' na sobotnl’ slavnost za svitu pochodnl’
21.30 a 22.30 — noém’ kostfrmované prohlidka statniho za’mku Buéovice 1322—2022
<br> Sobota 11.6.2022
<br> 900—1900 — historicky jarmark se zboil’m a remesly (s Oéastiovocnérfl a remeslnikfi zTrenéinského
samospra’vného kraje),dobové obéerstveni,historické rytl'rské leieni,détské atrakce <,>
vystava dravych ptékfl,soutéie pro déti,historicky kolotoE,strelnice z |uku,jizdy na kom'ch
<br> 10.00 — zaha'jeni slavnosti na pédiu,privitém' starostou,predstaveni programu,éteni listiny
<br> z roku 1322 (néméstl’ Svobody)
<br> 10.15 — Prapory a meée — Bandiere e Spade (na’méstl' Svobody)
<br> 10.30 — Katovna — Stvanci (néméstl’ Svobody)
<br> 10.45 — Léténl' ptékfi — sokolm’k Franta (parél'k za pomm’kem)
<br> 11.30 — Drezura koné ze zemé — §tvanci (paréik za pomnikem)
<br> 12.00 — Dobovy iivot v tébore,ukézky dobového iivota ve stredovéku,détské atrakce
<br> 13.00 — Bludny kofen — Buhurt (paréik za pomnikem)
<br> 13.30 — Saékflv turnaj — Duel (néméstl’ Svobody)
<br> 14.00 — PFI’jezd kréle Jana Lucemburského (na'méstI'Svobody)
<br> 15.00 — Velky turnaj pro kréle — Stvanci (park za autobusovym na'drail'm)
<br> 16.30 — hraje Lucrezia Borgia — dobové hudba (néméstl’ Svobody)
<br> 17.30 — Turnaj osudu — Sermirsky spolek §umperk (parél'k za pomnl’kem)
18.00 — Péél’turnaj pro kra'lovnu — §tvanci (paréik za pomnikem)
<br> 19.00 — kostymované prohll'dka stétnl’ho zémku Buéovice pro déti
<br> 21.30 — 700 — ohfiostroj pred zémkem
<br> 22.00 — noém’ kostymované prohll'dka stétniho zémku Bquvice
<br> Nedéle 12.6.2022
<br> 14.00-18.00 - rytl'rské stezka lesoparkem Kalvérie s doprovodnym programem na...

Načteno

edesky.cz/d/5421568

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz