« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Návrh Závěrečného účtu obce Valašská Senice za rok 2021 vč. příloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 6 k Závěrečnému účtu obce Valašská Senice za rok 2021 - Účetní závěrka zřizované přísp. organizace za rok 2021
Příloha č. 5 k Závěrečnému účtu obce Valašská Senice za rok 2021 - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
<.>.KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského krale
<br> Odbor ekonomický Obe? Vé'assk? sen'ce „,k |.Valasska Senice 145 Oddelen' ontro m 756 14 Francova Lhota Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 14.března 2022 Mgr.XXXX XXXXXX KUZL XXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX EKO
<br> Zpráva č.311/2021IEKO
<br> o výsledku přezkoumánívhospodaření obce Valašská Senice,IC: 00635774 za rok 2021
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 11.03.2022 - 14.03.2022 (jednorázové přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 3.01.2022 <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 14.03.2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Valašská Senice,Valašská Senice 145 756 14 Francova Lhota
<br> Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXX XXXXXX kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> Obec Valašskou Senici zastupovali:
<br> starosta: XXXXX XXXXXXX účetní: XXXXXX XXXXXXXXX Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 277
<br> 761 90 Zlín e-mail: jiri.f|rích©kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinskycz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu obce Valašská Senice pro rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce obce od 25.2.2021 do 13.3.2021 pro příjmy ve výši 11.023.537 Kč,výdaje ve výši 18.013.538,60 Kč.Financování ve výši 699000160 Kč představuje splátky úvěru ve výši 300.000 Kč,dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 5000000 Kč a zapojení zůstatku ZBÚ ve výši 2.290.001,60 Kč.Výdaje jsou zpracovány v odvětvověm členění (& RS).Jsou rozlišeny bě...
Příloha č. 4 k Závěrečnému účtu obce Valašská Senice za rok 2021 - Výkaz příloha 12/2021
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Valašská Senice; IČO 00635774; Valašská Senice 145,Valašská Senice,756 14
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Nedošlo ke změnám <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <.>
Vedlejší hospodářská činnost - není vedena <.>
Odpisy majetku - roční <.>
Používání dohadných účtů - pouze ke konci roku <.>
Účtování o zásobách - způsob A <.>
Účetní jednotka se rozhodla,že o LHP bude účtováno jako o DM <.>
<br> 18Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 317 424,73 210 896,21
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 17 405,60 17 405,60
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 300 019,13 193 490,61
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 8 264 796,30
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 8 264 796,30
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné záva...
Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu obce Valašská Senice za rok 2021 - Výkaz zisků a ztrát 12/2021
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Valašská Senice; IČO 00635774; Valašská Senice 145,Valašská Senice,756 14
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2022
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 11 349 949,23 0,00 12 070 188,79 0,00
I.Náklady z činnosti 9 306 970,81 0,00 10 000 426,29 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 694 319,43 0,00 502 521,40 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 339 664,45 0,00 314 104,32 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 94 655,46 0,00 87 209,50 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 6 296,24 0,00 5 501,87 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 -43 305,00 0,00 -28 750,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 -75 638,50 0,00 -5 525,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 371 616,38 0,00 1 694 576,51 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 32,00 0,00 873,10 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 253 528,25 0,00 968 766,63 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 963 021,00 0,00 2 813 952,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 886 497,00 0,00 838 115,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 7 859,00 0,00 7 248,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 90 771,40 0,00 129 973,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 16 894,00 0,00 1 524,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 6 540,00 0,00 4 000,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a ...
Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu obce Valašská Senice za rok 2021 - Rozvaha 12/2021
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Valašská Senice; IČO 00635774; Valašská Senice 145,Valašská Senice,756 14
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 117 254 333,65 35 041 330,20 82 213 003,45 68 312 959,31
A.Stálá aktiva 115 359 644,69 35 041 330,20 80 318 314,49 65 072 040,93
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 526 822,56 408 100,56 118 722,00 162 330,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90 854,56 90 854,56 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 435 968,00 317 246,00 118 722,00 162 330,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 112 984 822,13 34 633 229,64 78 351 592,49 63 061 710,93
<br> 1.Pozemky 7 329 549,63 0,00 7 329 549,63 7 026 209,49031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 82 120 813,22 30 854 436,00 51 266 377,22 52 121 185,22021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4 386 410,01 2 214 694,00 2 171 716,01 2 335 478,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 564 099,64 1 564 099,64 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 17 583 949,63 0,00 17 583 949,63 1 578 838...
Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce Valašská Senice za rok 2021 - Výkaz plnění rozpočtu 12/2021
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Valašská Senice; IČO 00635774; Valašská Senice 145,Valašská Senice,756 14
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 27.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 730 000,00 1 160 000,00 1 151 978,34Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 99,31
<br> 1112 26 000,00 76 000,00 75 990,95Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 99,99
<br> 1113 161 000,00 195 000,00 197 117,18Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 101,09
<br> 1121 1 005 000,00 1 661 916,79 1 662 890,03Daň z příjmů právnických osob 100,06
<br> 1122 66 010,00 48 530,00 48 530,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 3 367 000,00 3 721 000,00 3 721 088,72Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1340 181 000,00 182 000,00 182 600,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 100,33
<br> 1341 6 000,00 6 000,00 5 700,00Poplatek ze psů 95,00
<br> 1342 20 000,00 23 000,00 27 680,00Poplatek z pobytu 120,35
<br> 1343 3 000,00 3 000,00 2 880,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 96,00
<br> 1361 4 000,00 4 000,00 3 140,00Správní poplatky 78,50
<br> 1381 26 000,00 55 000,00 54 885,83Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 99,79
<br> 1382 0,00 0,00 2,95Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00
<br> 1511 364 000,00 364 000,00 370 357,25Daň z nemovitých věcí 101,75
<br> 4111 0,00 127 865,58 127 865,58Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 102 400,00 102 400,00 102 400,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 30 000,00 533 871,00 533 871,00Ostatn...
Návrh Závěrečného účtu obce Valašská Senice za rok 2021
Závěrečný účet obce Valašská Senice - návrh
Obec Valašská Senice
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Valašská Senice
Valašská Senice 145
756 14
<br> 00635774
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 731 318 898
E-mail ucetni@valasskasenice.cz
<br> Základní údaje.docx 1
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 2
<br> Údaje o hospodaření s majetkem 6
<br> Tvorba a použití peněžních fondů 7
<br> Výsledek hospodaření 8
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 11
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 12
<br> Vyúčtování poskytnutých transferů 13
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 14
<br> Hospodaření zřizované příspěvkové organizace 15
<br> Strana
<br>
<br> Základní údaje:
<br>
<br> Název: Obec Valašská Senice
<br> Sídlo: Valašská Senice čp.145,756 14 Valašská Senice
<br> IČO: 00635774
<br> Právní forma: Územní samosprávný celek
<br>
<br> Starosta: XXXXX XXXXXXX
<br> Místostarostka: XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Kontrolní výbor:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX – předseda
<br> XXXXX XXXXXXXX – člen
<br> XXXXXX XXXXXXX – člen
<br>
<br>
<br> Finanční výbor:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX – předseda
<br> XXXXXXX XXXXX – člen
<br> Bc.XXXXX XXXXX – člen
<br>
<br> Hospodářská činnost: Obec Valašská Senice v roce 2021 neprovozovala
hospodářskou činnost <.>
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2021 strana 1
<br>
<br> Obec Valašská Senice,IČO 00635774 KEO4 1.10.0 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
<br> 12/2021Za období:
<br> Příjmy
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený1Třída %DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 151 978,34 1 730 000,00 1 160 000,0066,59 99,31 8 021,66
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 75 990,95 26 000,00 76 000,00292,27 99,99 9,05
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 197 117,18 161 000,00 195 00...

Načteno

edesky.cz/d/5413686

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz