« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Návrh závěrečného účtu hospodaření Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkumu
Klasifikace informací: Veřejná
<br> KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKY KRAJ Odbor podpory korporátního řízenía kontroly „ „ M 5 x „ 2 K 7,„ G
<br> 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> &
<br> ČJ'-= MSK 50108/2022 Sp zn,KDN/12832/2021/Sam ' " 113.1 V5 W
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX XXX XXX
<br> E-mail: posta©msk.cz
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření vdobrovolného svazku obcí Venkovský mikroregion Moravice,IC 70630089 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek och za rok 2021 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX.Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 9.6.2021 <.>
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č.Identlfikacm karta c.Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Budišov nad Budišovkou <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30.9.2021 bylo vykonáno dne 4.11.2021 <.>
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2021 bylo vykonáno dne 21.4.2022 <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno: - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 15.10.2021 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci svazku obcí dne 21.4.2022 <.>
<br> Zástupci svazku obcí,kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: - Ing.XXXXXX XXXXXXX,předseda - Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,účetní
<br> „a
<br> c_MAg
<br> Elcklronícký =,Ceniňk Jméno : Vydal £ PnšlS lod CA 4 Plnlnosl do : 216.3)22103021-000 +02:00
<br> www.msl
<br> ÍKIasífikace InformaCIVeřejnáů'yw „ > ' „
<br> Čj.: MSK 50108/2022 Sp.zn.: KDN/12832/2021/Sam
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/ 2004 Sb.:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně ...
Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva
<br> Inventarizace majetku Dobrovolného svazku obcí Venkovského mikroregionu Moravice ke dni 31.12.2021 započala dne 10.12.2021 v 9.00 hod.a ukončena 10.01.2022 ve 12.00 hod <.>
<br> Složení inventarizační komise: Předseda komise: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Členové: XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Dokladovou inventuru provedli: Ing.XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX a Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Inventurní komise na základě inventarizačních soupisů fyzicky zkontrolovala veškerý movitý i nemovitý majetek Dobrovolného svazku obcí Venkovského mikroregionu Moravice.Inventumí komise neshledala inventarizační rozdíl,účetní stav majetku je shodný se stavem fyzickým či dokladovým <.>
<br> Dále byla provedena dokladová inventura.Zůstatky na vybraných účtech souhlasí se stavem předložených dokladů <.>
<br> Inventury proběhly za přítomnosti odpovědných osob a v souladu s plánem,komise byla proškolena dne 10.12.2021.Oceňovací rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br> Příloha: Seznam inventumích soupisů ke dni 31.12.2021
<br> Vypracovali: Ing.XXXXXX XXXXXXX,předseda inventarizační komise
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX — členové
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> V Budišově nad Budišovkou dne 10.01.2022
<br> Licence: W751
<br> Inventurní evidence včleněníSU ',- Období: 12/2021 kg? IČO: 70630089
<br> XCRGUIEA /IED (22092021 /22092021)
<br> NázeV: DSO Venkovsky mikr.Moravice 10741
<br> su II <.>,četnístav; 021 Stavby 9 684 770,69 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.MV 589 270,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 689 448,39 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 081 Oprávky ke stavbám 2 118 379,00- 082 Oprávky k samost.HM věcem a souborům HM věcí 69 996,00- 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 689 448,39- 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 286 739,30 262 Peníze na cestě 0,00 311 Odběratelé 0,00 321 Dodavatelé 0,00 326 Přijaté návratné finanční výpomo...
Výkaz zisku a ztrát
Licence: W7B1 XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 70630089
Název: DSO Venkovsky mikr.Moravice 10741 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 6 715 323,94    854 658,95   
<br> I.Náklady z činnosti 6 715 323,94    854 658,95   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501     53 699,00   
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513        
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 431 795,55    394 359,95   
<br> 13.Mzdové náklady 521 24 000,00    24 000,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524        
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525        
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543        
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 20.05.2022 13h58m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: W7B1 XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů...
Rozvaha
Licence: W7B1 XCRGURXA / RXA (22072021 / 01012021)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 70630089
Název: DSO Venkovsky mikr.Moravice 10741 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 21 405 478,35  8 877 823,39  12 527 654,96  8 126 662,77 
<br> A.Stálá aktiva 16 963 489,08  8 877 823,39  8 085 665,69  8 038 757,69 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek        
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 16 963 489,08  8 877 823,39  8 085 665,69  8 038 757,69 
<br> 1.Pozemky 031        
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 9 684 770,69  2 118 379,00  7 566 391,69  7 886 095,69 
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 589 270,00  69 996,00  519 274,00  152 662,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 6 689 448,39  6 689 448,39     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 20.05.2022 13h51m41s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC s...
Příloha
Licence: W7B1 XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 70630089
Název: DSO Venkovsky mikr.Moravice 10741 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
<br> 20.05.2022 13h57m10s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: W7B1 XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky    
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902    
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915    
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916    
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922    
<br> 3.Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923    
<br> 4.Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924    
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledá...
příloha Fin
Licence: W7B1 XCRGBA1A / A1A (01012021 / 01012021)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: DSO Venkovsky mikr.Moravice 10741 
<br>   
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu   1 924 426,35  1 924 426,35 
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 150 000,00  1 412 004,65  1 106 073,95 
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 000,00  110 000,00  110 000,00 
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí   84 085,00  84 084,53 
<br> 0000 Bez ODPA 260 000,00  3 530 516,00  3 224 584,83 
<br> 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 20 000,00  20 000,00  15 500,00 
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.20 000,00  20 000,00  15 500,00 
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 280 000,00  3 550 516,00  3 240 084,83 
<br> 16.03.2022 14h 9m27s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 10
<br>
<br> Licence: W7B1 XCRGBA1A / A1A (01012021 / 01012021)
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00  24 000,00  24 000,00 
3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00  500,00   
3639 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 000,00     
3639 5139 Nákup materiálu j.n.1 500,00  1 500,00   
3639 5161 Poštovní služby 1 000,00  1 000,00   
3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a
<br> kom.technol
10 000,00  10 000,00  6 915,15 
<br> 3639 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00  260 000,00  255 310,00 
3639 5175 Pohoštění 10 000,00  10 000,00   
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00  1 000,00   
<br> 3639 ...
Návrh Závěrečného účtu za rok 2021

Načteno

edesky.cz/d/5408157

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz