« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Oznámení o veřejném projednávání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy (29.6.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o veřejném projednávání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy (29.6.2022)

Pražská 162,252 64 Velké Přílepy; okres Praha-západ,kraj Středočeský,IČO 00241806
Tel.: 220 930 535; e-mail: podatelna@velke-prilepy.cz; https://www.velke-prilepy.cz,IDS: qj4efnb
<br>
čj.: OVP-3031/2022
Ve Velkých Přílepech dne: 25.května 2022
Vyřizuje: Ing.Vich,PRISVICH,s.r.o <.>
tel.241 444 053,mobil 606 638 956
Doručí se: datovou schránkou
spol.PRISVICH,s.r.o <.>
<br>
<br> Věc: NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚPnSÚ VELKÉ PŘÍLEPY,okres Praha-západ
<br> PŘIZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ podle § 55b odst.2 stavebního zákona
<br> Obecní úřad Velké Přílepy,jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č.4 územního plánu sí-
<br> delního útvaru Velké Přílepy (dále také jen „změna č.4 ÚPnSÚ Velké Přílepy“) podle § 6 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“),zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst.1 stavebního zákona prostřednic-
tvím Ing.XXXXXXXXX XXXXX,výkonného pořizovatele,na základě smlouvy se společností PRISVICH,s.r.o <.>,IČO
27101053,v souladu s § 52 odst.1 a § 55b odst.2 stavebního zákona a § 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),o z n a m u j e,že
<br> N Á V R H Z MĚN Y Č.4 Ú P n SÚ V E LK É PŘ Í L E P Y (05/2022)
ve zkráceném postupu pořizování změny územního plánu podle § 55a a § 55b stavebního zákona
<br> bude předmětem veřejného projednání,ke kterému pořizovatel přizve podle § 52 odst.1 a § 55b odst.2
stavebního zákona dotčené orgány,krajský úřad,obec,pro kterou je změna územního plánu pořizována,a sou-
sední obce,a vyrozumí podle § 23a odst.1 stavebního zákona jednotlivě oprávněné investory zaznamenané
v seznamu oprávněných investorů <.>
<br> VEŘEJ NÉ P RO JE DNÁNÍ návrhu změny č.4 ÚPnSÚ Velké Přílepy nařídil pořizovatel
<br> n a s tře du dn e 29.čer v na 2 02 2 o d 1 5:0 0 ho d in
v Galerii (1.patro domu U Korychů),Pražská 45,Velké Přílepy <.>
<br> Informujeme Vás,že n...

Načteno

edesky.cz/d/5406017

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz