« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu města Bystřice pod Hostýnem za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 10 návrhu ZÚ 2021_zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Ev.č.0 /25/2022
<br> Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozděj ších
předpisů ( dále jen „zákon o auditorech"),auditorského standardu č.52,dalších relevantních
předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení §42 zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 1 O zákona
420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 420/2004 Sb.")
<br> pro územní samosprávný celek
<br> v v
<br> MESTO BYSTRICE <,>
POD HOSTYNEM
<br> (dále jen „územní celek")
<br> za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
<br>
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Osoba oprávněná jednat jménem územního celku:
Mgr.XXXXXX XXXXX - starosta
<br> Přezkum provedl:
Auditor: Ing.XXXX XXXXX
<br> XXXX číslo oprávnění
místo podnikání: Havířov-Město,Palackého 689/2
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:
Bc.XXXX XXXXXXXX
Bc.XXXXXX XXXXXXXXX (pouze při dílčím přezkoumání)
XXX XXXXXXX (pouze ph dílčím přezkoumání)
XXXX XXXXXXXXX (pouze ph závěrečném přezkoumání)
XXXXX XXXXXXXXXX (pouze při závěrečném přezkoumání)
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku
Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst <.>
7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona o auditorech
<br> Místo přezkoumání:
Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem,Masarykovo nám.137,768 61 Bystřice pod
Hostýnem
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
• Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 3.11.2021
• Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 11.4.2022
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem
• První či1most auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření <,>
<br> den provedení : 27.7.2021
• Poslední či...
Příloha č. 9 návrhu ZÚ 2021_vyplacené dotace z rozpočtu města
Příloha č.9 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2021
Dotace vyplacené v roce 2021 z rozpočtu města Bystřice pod Hostýnem
<br> Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn,Svatý Hostýn 107,76872 Chvalčov (na úhradu
<br> honorářů průvodců na sv.Hostýně) 46998497 20 000,00
<br> Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,příspěvková organizace,Peroutkovo nábřeží
<br> 434/,76001 Zlín (provozování lékařské pohotovostní služby v Bystřici pod Hostýnem v roce
<br> 2021) 62182137 453 000,00
<br> COOP družstvo HB,U Rajské zahrady 1912/3,13000 Praha (k zabezpečení provozu prodejny
<br> za účelem zajištění zásobování obyvatel místní části Hlinsko pod
<br> Hostýnem a okolních lokalit potravinářským a spotřebním zbožím,zejména zbožím denní potřeby)
<br> 00032115 84 000,00
<br> Římskokatolická farnost Bystřice pod Hostýnem,Čs,Brigády 81.768 61 Bystřice pod Hostýnem
<br> (na částečnou úhradu nákladů na zhotovení elektrického vytápění lavic v kostele sv.XXXXX V Bystřici
<br> pod Hostýnem) XXXXXXXX XXX XXX,00
<br> Q-COOP spol.s r.o <.>,Moravcova 261/5,76701 Kroměříž (úhrada nákladů spojených s provozem
<br> koupaliště v roce 2021) 64509150 220 938,77
<br> Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o <.>,Meziříčská 1462,76861 Bystřice pod
<br> Hostýnem (částečná úhrada přímých provozních nákladů spojených s hospodařením s městskými
<br> lesy v roce 2021) 63494361 1 500 000,00
<br> Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o <.>,Meziříčská 1462,76861 Bystřice pod
<br> Hostýnem (na částečnou u úhradu přímých nákladů na provoz veřejného WC na náměstí a
<br> autobusovém nádraží v roce 2021) 63494361 430 000,00
<br> TJ Bystřice pod Hostýnem,z.s <.>,Sportovní 1357,76861 Bystřice pod Hostýnem (Oprava střechy
<br> nad halou stolního tenisu) 18188532 350 000,00
<br> Celkem 3 207 938,77
<br> Vyplacená
částka KčNázev příjemce dotace + účel dotace
<br> IČO
příjemce
dotace
Příloha č. 8 návrhu ZÚ 2021_účetní ukazatele zřízených PO
Příjmy 0,00
<br> Výdaje 0,00
<br> Saldo 0,00
<br> Majetek celkem 1 623,81
<br> Dlouhodobý hmotný majetek 310,63
<br> Pohledávky brutto 355,67
Krátkodobé pohledávky brutto 355,67
<br> Krátkodobé pohledávky netto 355,67
<br> Krátkodobý finanční majetek 912,62
<br> Cizí zdroje celkem 1 069,17
<br> Dlouhodobé závazky 324,37
<br> Krátkodobé závazky 744,80
<br> Náklady 7 669,66
<br> Výnosy 7 747,99
<br> Výsledek hospodaření 78,33
<br> Majetek
<br> Pohledávky
<br> Hospodaření
<br> Období: 31.12.2021
<br> Řád částek: tisíce Kč
<br> Finanční ukazatele
<br> Příloha č.8 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2021
<br> Účetní ukazatele za rok 2021 zřízených příspěvkových organizací
<br> Příspěvková organizace: Mateřská škola Bystřice pod Hostýnem,Bělidla 1168,okres
<br> Kroměříž,příspěvková organizace (IČO 71000020)
<br> Kraj: Zlínský (NUTS CZ072)
<br> Zřizovatel: Město Bystřice pod Hostýnem (IČO 00287113)
<br>
<br> Příloha č.8 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2021
<br> Účetní ukazatele za rok 2021 zřízených příspěvkových organizací
<br> Příjmy 0,00
<br> Výdaje 0,00
<br> Saldo 0,00
<br> Majetek celkem 962,61
<br> Dlouhodobý hmotný majetek 40,57
<br> Pohledávky brutto 67,39
<br> Krátkodobé pohledávky brutto 67,39
<br> Krátkodobé pohledávky netto 67,39
<br> Krátkodobý finanční majetek 851,09
<br> Cizí zdroje celkem 638,45
<br> Dlouhodobé závazky 268,49
<br> Krátkodobé závazky 369,96
<br> Náklady 4 470,37
<br> Výnosy 4 546,89
<br> Výsledek hospodaření 76,52
<br> Pohledávky
<br> Hospodaření
<br> Finanční ukazatele
<br> Majetek
<br> Příspěvková organizace: Mateřská škola Bystřice pod Hostýnem,Palackého 1144 <,>
<br> okres Kroměříž,příspěvková organizace (IČO 70999830)
<br> Kraj: Zlínský (NUTS CZ072)
<br> Zřizovatel: Město Bystřice pod Hostýnem (IČO 00287113)
<br> Období: 31.12.2021
<br> Řád částek: tisíce Kč
<br>
<br> Příloha č.8 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2021
<br> Účetní ukazatele za rok 2021 zřízených příspěvkových organizací
<br> Příjmy 0,0...
Příloha č. 7 návrhu ZÚ 2021_informativní a monitorující ukazatele
Počet obyvatel 8 129
<br> Příjem celkem (po konsolidaci) 222 022,53 tis.Kč
<br> Úroky 168,56 tis.Kč
<br> Uhrazené splátky dl.a půjč.prostř.VZ 3 307,28 tis.Kč
<br> Dluhová služba celkem 3 475,83 tis.Kč
<br> Ukazatel dluhové služby (v %) 1,57%
<br> Průměr příjmů za poslední 4 roky 211 076,17 tis.Kč
<br> Zadluženost 6 626,54 tis.Kč
<br> Aktiva celkem 1 434 907,44 tis.Kč
<br> Cizí zdroje 34 702,70 tis.Kč
<br> Oběžná aktiva 130 306,23 tis.Kč
<br> Krátkodobé závazky 22 437,35 tis.Kč
<br> Stav na bankovních účtech 109 781,16 tis.Kč
<br> Stav na bankovních účtech zřízených PO 19 661,37 tis.Kč
<br> Zadluženost zřízených PO 0,00 tis.Kč
<br> Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) 3,14%
<br> Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) 2,42%
<br> Celková likvidita 5,81
<br> Informativní ukazatele
<br> Monitorující ukazatele
<br> Příloha č.7 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2021
<br> Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)
<br> Obec: Město Bystřice pod Hostýnem (IČO 00287113)
Kraj: Zlínský (NUTS CZ072)
<br> Období: 31.12.2021
<br> Řád částek: tisíce Kč
Příloha č. 6 návrhu ZÚ 2021_výpočet-rozpočtová odpovědnost 2021
Datum vytvoření: 16.03.2022
<br>
<br> ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST - AKTUÁLNÍ VÝPOČET
Obec: Město Bystřice pod Hostýnem (IČO 00287113)
<br> Kraj: Zlínský (NUTS CZ072)
<br> Období: 31.12.2021
<br> Řád částek: tisíce Kč
<br>
Číslo řádku Ukazatel Hodnota
<br> 1 Příjem v roce 2021 222 022,53
<br> 2 Příjem v roce 2020 221 648,58
<br> 3 Příjem v roce 2019 210 051,17
<br> 4 Příjem v roce 2018 190 582,40
<br> 5 Průměr příjmů za poslední 4 roky 211 076,17
<br> 6 Účet 281 - Krátkodobé úvěry 0,00
<br> 7 Účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 0,00
<br> 8 Účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 0,00
<br> 9 Účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky 0,00
<br> 10 Účet 322 - Směnky k úhradě 0,00
<br> 11 Účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0,00
<br> 12 Účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení 0,00
<br> 13 Účet 451 - Dlouhodobé úvěry 6 626,54
<br> 14 Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0,00
<br> 15 Účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 0,00
<br> 16 Účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení 0,00
<br> 17 Účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00
<br> 18 Dluh celkem 6 626,54
<br> 19 Podíl dluhu k průměru příjmů 3,14 %
<br> 20
5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4
XXXX -
<br> X
Příloha č. 5 návrhu ZÚ 2021_kapitálové výdaje
Příloha č.5 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2021
Kapitálové výdaje 2021
<br> NÁZEV RS tis.Kč RU tis.Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č %
<br> Odbor vnitřní správy 0,00 40,00 0,00 xxxxx xxxxx
Rozšiřování dostupnosti městkého rozhlasu 30,00 0,00 0,00 xxxxx xxxxx
Zajištění kvalitního hardwarového vybavení 100,00 100,00 0,00 xxxxx xxxxx
MŠ Radost - rekonstrukce nákladových výtahů 650,00 650,00 0,00 xxxxx xxxxx
MŠ Palackého - rekonstrukce výdejny stravy 380,00 0,00 0,00 xxxxx xxxxx
CPS Zahrada - instalace záložního zdroje 90,00 90,00 0,00 xxxxx xxxxx
Automatizace vybraných agend MěÚ 250,00 250,00 0,00 xxxxx xxxxx
Městská knihovna - rekonstrukce kuchyňky 130,00 89,00 0,00 xxxxx xxxxx
Gen.oprava mostu v ul.Partyzánská 300,00 300,00 0,00 xxxxx xxxxx
Vybudování parkovacích míst na návsi v Hlinsku p/H 60,00 60,00 0,00 xxxxx xxxxx
Dostavba části oplocení na hřbitově v Bílavsku 60,00 47,50 0,00 xxxxx xxxxx
Oddělení správy provozu 50,00 80,00 0,00 xxxxx xxxxx
Výkup pozemků s využitelností pro veřejnou infrast 500,00 477,70 3 500,00 0,70 0,73
Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem-Chvalčov 0,00 27,00 16 154,69 xxxxx 59,83
Rozšíření muzejní sbírky 30,00 23,24 19 600,00 65,33 84,34
Rozvoj metropolitní sítě 140,00 140,00 21 644,00 15,46 15,46
Rekonstrukce chodníků v ulici Nádražní 0,00 37,00 36 300,00 xxxxx 98,11
Rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek BD
č.p.449,459,469 80,00 80,00 36 300,00 45,38 45,38
Kotec pro psy 0,00 42,75 42 750,57 xxxxx 100,00
Rozšíření parkoviště u Centra pro seniory Zahrada 0,00 55,40 55 357,50 xxxxx 99,92
ZUŠ - rekonstrukce elektroinstalace 350,00 350,00 56 264,00 16,08 16,08
Rekonstrukce místní komunikace v ul.A.Bartoše 0,00 57,00 56 991,00 xxxxx 99,98
Vybudování park.míst u hřbitova v BpH 0,00 60,00 59 774,00 xxxxx 99,62
Vybudování parkovacích míst na ul.Vsetínská 0,00 80,00 79 860,00 xxxxx 99,83
ZŠ TGM - zabezpečení vstupu 100,00 100,00 89 975,60 89,98 89,98
Staveb.úpravy aut.zastávky Čs.Brigády 0,00 93,00 93 000,00 xxxxx 100,00
Odd.informa...
Příloha č. 4 návrhu ZÚ 2021_výkaz zisku a ztrát 122021
Licence: MBPH (ginisql M) XCRGUVUA / VUA2 (02022022 07:08 / 201902181323)
<br> 0000ALV0711F
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00287113
Název: Město Bystřice pod Hostýnem 
<br> NS: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem
<br> Sestavená ke dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Masarykovo nám. 137 ulice, č.p.Masarykovo nám. 137
<br> obec Bystřice pod Hostýnem 1 obec Bystřice pod Hostýnem 1
<br> PSČ  pošta 76861   Bystřice pod Hostýnem PSČ  pošta 76861   Bystřice pod Hostýnem
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00287113 hlavní činnost dle zákona č.128/2000 Sb <.>, o obcích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br> všeobecná činnost veřejné správy
<br> právní forma územní samosprávný celek vedlejší činnost ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy - CZ- NACE
0047.99
<br> kopírování - CZ -NACE 0082.19
<br> zřizovatel 1 CZ-NACE 841100
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 573501919
<br> fax 573501968
<br> e-mail sillerova@mubph.cz
<br> WWW stránky www.bystriceph.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán
<br> Ing. Eva Šillerová Mgr. Zdeněk Pánek
<br> Podpisový záznam Podpisový záznam
<br> 22.02.2022 09:58:34 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: MBPH (ginisql M) XCRGUVUA / VUA2 (02022022 07:08 / 201902181323)
<br> 0000ALV0711F
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00287113
Název: Město Bystřice pod Hostýnem 
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2022, 09:58:34
Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.NÁKLADY CELKEM 212 180 677,24 135 544,90 183 195 084,...
Příloha č. 4 návrhu ZÚ 2021_Rozvaha 122021
Licence: MBPH (ginisql M) XCRGURUA / RUA2 (02022022 11:55 / 201902181353)
<br> 0000ALV070Y1
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00287113
Název: Město Bystřice pod Hostýnem 
<br> NS: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem
<br> Sestavená ke dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Masarykovo nám. 137 ulice, č.p.Masarykovo nám. 137
<br> obec Bystřice pod Hostýnem 1 obec Bystřice pod Hostýnem 1
<br> PSČ  pošta 76861   Bystřice pod Hostýnem PSČ  pošta 76861   Bystřice pod Hostýnem
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00287113 hlavní činnost dle zákona č.128/2000 Sb <.>, o obcích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br> všeobecná činnost veřejné správy
<br> právní forma územní samosprávný celek vedlejší činnost ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy - CZ- NACE
0047.99
<br> kopírování - CZ -NACE 0082.19
<br> zřizovatel 1 CZ-NACE 841100
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 573501919
<br> fax 573501968
<br> e-mail sillerova@mubph.cz
<br> WWW stránky www.bystriceph.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán
<br> Ing. Eva Šillerová Mgr. Zdeněk Pánek
<br> Podpisový záznam Podpisový záznam
<br> 22.02.2022 10:00:09 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: MBPH (ginisql M) XCRGURUA / RUA2 (02022022 11:55 / 201902181353)
<br> 0000ALV070Y1
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00287113
Název: Město Bystřice pod Hostýnem 
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2022, 10:00:09
Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 1 2 3 4
<br> AKTIVA CELKEM 1 434 907 440,98 464 468 020,98 970 439 420,00 960 308 829,19
<br> A.Stálá aktiva 1 296 702 909,76 456 569 718,45 840 ...
Příloha č. 4 návrhu ZÚ 2021_Příloha122021
Licence: MBPH (ginisql M) XCRGUPUA / PUA2 (03022022 13:23 / 201712101111)
<br> 0000ALV06SHB
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00287113
Název: Město Bystřice pod Hostýnem 
<br>
<br> NS: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem
<br> Sestavená ke dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Masarykovo nám. 137 ulice, č.p.Masarykovo nám. 137
<br> obec Bystřice pod Hostýnem 1 obec Bystřice pod Hostýnem 1
<br> PSČ  pošta 76861   Bystřice pod Hostýnem PSČ  pošta 76861   Bystřice pod Hostýnem
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00287113 hlavní činnost dle zákona č.128/2000 Sb <.>, o obcích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br> všeobecná činnost veřejné správy
<br> právní forma územní samosprávný celek vedlejší činnost ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy - CZ- NACE
0047.99
<br> kopírování - CZ -NACE 0082.19
<br> zřizovatel 1 CZ-NACE 841100
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 573501919
<br> fax 573501968
<br> e-mail sillerova@mubph.cz
<br> WWW stránky www.bystriceph.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán
<br> Ing. Eva Šillerová Mgr. Zdeněk Pánek
<br> Podpisový záznam Podpisový záznam
<br> 22.02.2022 10:00:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 17
<br>
<br> Licence: MBPH (ginisql M) XCRGUPUA / PUA2 (03022022 13:23 / 201712101111)
<br> 0000ALV06SHB
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00287113
Název: Město Bystřice pod Hostýnem 
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2022, 10:00:51
<br> 22.02.2022 10:00:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 17
<br>
<br> Licence: MBPH (ginisql M) XCRGUPUA / PUA2 (03022022 13:23 / 201712101111)
<br> 0000ALV06SHB
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své č...
Příloha č. 4 návrhu ZÚ 2021_Přehled o změnách vlastního kapitálu
Licence: MBPH (ginisql M) XCRGUKUA / KUA2 (11032020 14:05 / 202107261317)
<br> 0000ALV0767M
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00287113
Název: Město Bystřice pod Hostýnem 
<br> NS: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem
<br> Sestavená ke dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Masarykovo nám. 137 ulice, č.p.Masarykovo nám. 137
<br> obec Bystřice pod Hostýnem 1 obec Bystřice pod Hostýnem 1
<br> PSČ  pošta 76861   Bystřice pod Hostýnem PSČ  pošta 76861   Bystřice pod Hostýnem
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační
číslo
<br> 00287113 hlavní
činnost
<br> dle zákona č.128/2000 Sb <.>, o obcích <,>
<br> právní
forma
<br> územní samosprávný celek vedlejší
činnost
<br> ostatní maloobchod mimo prodejny <,>
stánky a trhy - CZ- NACE 0047.99
<br> zřizovatel 1 CZ-NACE 841100
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 573501919
<br> fax 573501968
<br> e-mail sillerova@mubph.cz
<br> WWW
stránky
<br> www.bystriceph.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán
<br> Ing. Eva Šillerová Mgr. Zdeněk Pánek
<br> Podpisový záznam   Podpisový záznam
Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2022, 10:05:04
<br> 22.02.2022 10:05:04 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 2
<br>
<br> Licence: MBPH (ginisql M) XCRGUKUA / KUA2 (11032020 14:05 / 202107261317)
<br> 0000ALV0767M
<br> Č <.>
položky
<br> Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období
<br> VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 903 148 969,09  289 789 994,92  257 202 245,42  935 736 718,59 
<br> A.Jmění účetní jednotky a upravující položky 655 035 663,42  22 300 652,92  27 826 315,53  649 510 000,81 
A.I.Jmění účetní jednotky 752 646 262,08  6 321 415,00  7 360 328,06  751 607 349,02 
<br> 1.Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit
s majetkem státu
<br> -     -
<br> 2.Svěření majetku přís...
Příloha č. 4 návrhu ZÚ 2021_Přehled o peněžních tocích 122021
Licence: MBPH (ginisql M) XCRGUTUA / TUA2 (13052020 11:44 / 202107261317)
<br> 0000ALV0766R
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00287113
Název: Město Bystřice pod Hostýnem 
<br> NS: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem
<br> Sestavený ke dni 31. prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Masarykovo nám. 137 ulice, č.p.Masarykovo nám. 137
<br> obec Bystřice pod Hostýnem 1 obec Bystřice pod Hostýnem 1
<br> PSČ  pošta 76861   Bystřice pod Hostýnem PSČ  pošta 76861   Bystřice pod Hostýnem
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační
číslo
<br> 00287113 hlavní
činnost
<br> dle zákona č.128/2000 Sb <.>, o obcích <,>
<br> právní
forma
<br> územní samosprávný celek vedlejší
činnost
<br> ostatní maloobchod mimo prodejny <,>
stánky a trhy - CZ- NACE 0047.99
<br> zřizovatel 1 CZ-NACE 841100
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 573501919
<br> fax 573501968
<br> e-mail sillerova@mubph.cz
<br> WWW
stránky
<br> www.bystriceph.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán
<br> Ing. Eva Šillerová Mgr. Zdeněk Pánek
<br> Podpisový záznam Podpisový záznam
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2022, 10:03:04
<br> 22.02.2022 10:03:04 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 2
<br>
<br> Licence: MBPH (ginisql M) XCRGUTUA / TUA2 (13052020 11:44 / 202107261317)
<br> 0000ALV0766R
<br> Č <.>
položky
<br> Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1. lednu 90 350 067,25
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 51 794 930,66
Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 43 438 422,05
A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 8 154 222,28
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 25 749 714,66
A.I.2.Změna stavu opravných položek -5 723 340,07
A.I.3.Změna stavu rezerv  
A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 6 880 945,16
A.I.5.Výnosy z podílů na zisku -414 110,00
...
Příloha č. 3 návrhu ZÚ 2021_Výkaz plnění hodnocení rozpočtu 122021
(ginisql M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1
************************************************************************************************************************************
IČO: 00287113 Město Bystřice p/H Čas : 09:42:47
<br> Datum: 07.02.2022
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku 0000ALV075GK
<br> Omezení výběru XXX : rozpočet schválený,rozpočet upravený,skutečnost
UCRGBAXA 20012022 12:24
<br> ************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí
<br> F I N 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU **********
sestavený k 12/2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky : Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám.137,768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
<br> OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 20 150 000,00 20 150 000,00 22 009 298,47 109,23 109,23
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn 350 000,00 350 000,00 1 378 696,38 393,91 393,91
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko 2 880 000,00 2 880 000,00 3 575 486,45 124,15 124,15
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 16 000 000,00 19 550 000,00 30 167 009,98 188,54 154,31
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500 000,00 4 828 440,00 4 828 440,00 193,14 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 61 870 000,00 61 870 000,00 67 469 878,37 109,05 ...
Příloha č. 2 návrhu ZÚ 2021_vyplacené granty z Grantového fondu
Příloha č.2 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2021
Vyplacené granty z Grantového fondu města Bystřice p/H
<br> Název příjemce grantu IČO
<br> Částka po
vyúčtování
<br> 1.Andělé Stromu života p.s <.>,Kostelní 71/37,Nový Jičín 03632661 10 000,00 Kč
<br> 2 <.>
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s <.>,Klub STONOšKA,Masarykovo
nám.140,BpH 18190154 70 000,00 Kč
<br> 3.Klub dárců krve Kroměřížska,z.s <.>,Žerotínova 2907/67,Kroměříž 65270029 20 000,00 Kč
4.Rescue Team Hostýnské vrchy z.s <.>,A.Kašpara 1476,BpH 27026612 25 000,00 Kč
<br> 5 <.>
Moravskoslezský kynologický svaz Kynologický klub Bystřice pod Hostýnem,pobočný spolek <,>
BpH 70948542 20 000,00 Kč
<br> 6.Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,z.s <.>,ZO Bystřice p.H <.>,U Hřiště 1507,BpH 75002311 30 000,00 Kč
7.SOS dětské vesničky,z.s <.>,Strakonická 98,Lahovice,Praha 5 407933 50 000,00 Kč
8.Cimbálová muzika Bukovinka z.s <.>,Palackého 457,BpH 22667296 20 000,00 Kč
<br> 9 <.>
Česká archeologická společnost - Spolek archeologů Čech,Moravy a Slezska,Letenská
123/4,Malá Strana,Praha 00444651 5 000,00 Kč
<br> 10.Český svaz včelařů,z.s <.>,základní organizace Bystřice p.Host <.>,Přílepy 216 47930209 23 000,00 Kč
11.XXXXXXXX,Sovadina 15 000,00 Kč
12.Klub důchodců Bystřice pod Hostýnem,z.s <.>,Palackého 575,BpH 6894089 35 000,00 Kč
<br> 13 <.>
Klub vojenské historie francouzského císařství Bystřice pod Hostýnem z.s <.>,Pod Platany 1 <,>
BpH 22880119 39 000,00 Kč
<br> 14.Národní centrum nábytkového designu,o.p.s <.>,Pod Platany 1,BpH 01827863 25 000,00 Kč
15.POST BELLUM,z.ú,Štěpánská 704/61,Nové Město,Praha 1 26548526 5 000,00 Kč
16.XXXXXXXX,Hlinsko p.H.10 000,00 Kč
<br> 17.Spolek partnerství měst Bystřice pod Hostýnem - Salzkotten,Komenského 1426,BpH 02254221 30 238,00 Kč
<br> 18.Spolek přátel Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem,Masarykovo nám.133,BpH 07255071 25 000,00 Kč
<br> 19.Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem,Holešovská 394,BpH 47935952 ...
Příloha č. 2 návrhu ZÚ 2021_vyplacené dotace z Dotačního fondu
Příloha č.2 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2021
Vyplacené dotace z Dotačního fondu města Bystřice p/H v roce 2021
<br> Název organizace IČO vyplacená částka
<br> 1 <.>
Sociální služby Uherské Hradiště,p.o <.>,Štěpnická 1139,Uherské
Hradiště,686 06 00092096 20 000,00 Kč
<br> 2 <.>
Centrum pro seniory Zahrada,o.p.s <.>,A.Bartoše 1700,Bystřice pod
Hostýnem,768 61 29295327 1 400 000,00 Kč
<br> 3 <.>
Sociální služby města Kroměříže,p.o <.>,Riegrovo náměstí 159/15 <,>
Kroměříž 71193430 17 940,00 Kč
<br> 4 <.>
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s <.>,Hrbová 1561,Vsetín 755
01 25909614 112 000,00 Kč
<br> 5 <.>
Charita Bystřice pod Hostýnem,6.května 1612,Bystřice pod
Hostýnem,768 61 47930560 1 130 000,00 Kč
<br> 6 <.>
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s <.>,Na Rybníkách
1628,Vsetín 26842149 130 000,00 Kč
<br> 7.Linka bezpečí,z.s <.>,Ústavní 95,Praha 8 - Bohnice,181 02 61383198 5 000,00 Kč
<br> 8 <.>
Naděje,K Brance 11/19E,Praha 5 - XXXXXX,pobočka Otrokovice <,>
Wolkerova XXXX,Otrokovice,765 02 00570931 90 000,00 Kč
<br> 9.Sociální služby Pačlavice,p.o <.>,Pačlavice 6,Pačlavice,768 34 75079771 10 000,00 Kč
<br> 10 <.>
Charita Kroměříž - Kontaktní centrum Plus,Ztracená 63,Kroměříž,767
01 18189750 60 000,00 Kč
<br> 11 <.>
Domov pro seniory Radkova Lhota,p.o <.>,Radkova Lhota 16 <,>
Dřevohostice,751 14 61985881 10 000,00 Kč
<br> 12.Centrum služeb a podpory Zlín,o.p.s,Mostní 4058,Zlín,760 01 25300083 15 000,00 Kč
13.Celkem 2 999 940,00 Kč
Příloha č. 2 návrhu ZÚ 2021_hospodaření účelových fondů
PŘÍLOHA Č.2 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2021
<br> HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2021
<br> DOTAČNÍ FOND NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (DF) Schválený rozpočet
Upravený
rozpočet Skutečnost
<br> Počáteční stav DF k 1.1.2021 222 860,00 Kč 222 860,00 Kč 222 860,75 Kč
<br> P ř í j m y
Příspěvek z rozpočtu města 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 999 940,00 Kč
<br> Úroky z běžného účtu 100,00 Kč 100,00 Kč 85,67 Kč
<br> Příjmy celkem 3 000 100,00 Kč 3 000 100,00 Kč 3 000 025,67 Kč
<br> V ý d a j e
Poskytnuté dotace 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 999 940,00 Kč
<br> Poplatky bance za vedení běžného účtu 500,00 Kč 500,00 Kč 114,00 Kč
<br> Výdaje celkem 3 000 500,00 Kč 3 000 500,00 Kč 3 000 054,00 Kč
<br> Zůstatek DF k 31.12.2021 222 460,00 Kč 222 460,00 Kč 222 832,42 Kč
<br> GRANTOVÝ FOND (GF)
Počáteční stav GF k 1.1.2021 133 900,00 Kč 133 900,00 Kč 173 720,23 Kč
<br> P ř í j m y
Příspěvek do GF z rozpočtu města 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč
<br> Úroky z běžného účtu 30,00 Kč 30,00 Kč 25,46 Kč
<br> Vratka grantu 0,00 Kč 0,00 Kč 13 000,00 Kč
<br> Příjmy celkem 3 000 030,00 Kč 3 000 030,00 Kč 3 013 025,46 Kč
<br> V ý d a j e
Poskytnuté granty 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 922 088,00 Kč
<br> Z toho:
<br> Sociální a zdravotní oblast,záchranářství 158 000,00 Kč 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč
<br> Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže 34 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
<br> Kulturní oblast 262 000,00 Kč 354 000,00 Kč 276 088,00 Kč
<br> Tělovýchova a sport 2 226 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč
<br> Volný čas dětí a mládeže mimo tělovýchovu a sport 163 000,00 Kč 193 000,00 Kč 193 000,00 Kč
<br> Tvorba a ochrana životního prostředí 157 000,00 Kč 128 000,00 Kč 128 000,00 Kč
<br> Poplatek bance za vedení běžného účtu 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 504,00 Kč
<br> Výdaje celkem 3 001 200,00 Kč 3 001 200,00 Kč 2 922 592,00 Kč
<br> Zůstatek fondu k 31.12.2021 132 730,00 Kč 132 730,00 Kč 264 153,69 Kč...
Příloha č. 1 návrhu ZÚ 2021_hodnocení plnění rozpočtu
PŘÍLOHA Č.1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021
§ Pol Text Kč Změny rozpočtu Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu %
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> PD 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 20 150 000,00 20 150 000,00 22 009 298,47 109,23%
<br> PD 2 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 350 000,00 350 000,00 1 378 696,38 393,91%
<br> PD 3 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 880 000,00 2 880 000,00 3 575 486,45 124,15%
<br> PD 4 1121 Daň z příjmů právnických osob 16 000 000,00 3 550 000,00 19 550 000,00 30 167 009,98 154,31%
<br> PD 5 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500 000,00 2 328 440,00 4 828 440,00 4 828 440,00 100,00%
<br> PD 6 1211 Daň z přidané hodnoty 61 870 000,00 61 870 000,00 67 469 878,37 109,05%
<br> PD 7 1333 Poplatky za uložení odpadů 4 100 000,00 4 100 000,00 5 069 329,85 123,64%
<br> PD 8 1340
Poplatek za provoz systému shromažďování…,a odstraňování
komunálních odpadů 3 750 000,00 3 750 000,00 3 959 826,81 105,60%
<br> PD 9 1341 Poplatek ze psů 175 000,00 175 000,00 210 369,83 120,21%
<br> PD 10 1342 Poplatek z pobytu 36 000,00 36 000,00 39 670,00 110,19%
<br> PD 11 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 157 000,00 157 000,00 154 447,00 98,37%
<br> PD 12 1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské
oprávnění
<br> 450 000,00
450 000,00 545 100,00 121,13%
<br> PD 13 1361 Správní poplatky 2 859 100,00 2 859 100,00 2 924 191,00 102,28%
<br> PD 14 1381
Daň z hazardních her s vyjímkou dílčí daně z technických her
<br> 400 000,00 400 000,00 995 357,77 248,84%
<br> PD 15 1385 Dílčí daň z technických her 2 000 000,00 2 000 000,00 2 552 109,72 127,61%
<br> PD 16 1511 Daň z nemovitých věcí 6 100 000,00 6 100 000,00 6 445 718,17 105,67%
<br> PD 17 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 0,00 2 594,70 xxx
<br> PD 18 1382
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních
hracích přístrojů
<br> 0,00 0,00 50,46 xxx
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKE...
Návrh závěrečného účtu města Bystřice pod Hostýnem za rok 2021
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2021 (NÁVRH) O B S A H 1.Úvod 2.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3.Tvorba a použití účelových fondů 3.1.Sociální fond města Bystřice pod Hostýnem 3.2.Grantový fond města Bystřice pod Hostýnem 3.3.Fond pro krizové stavy města Bystřice pod Hostýnem 3.4.Dotační fond na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem 3.5.Fond obnovy vodohospodářského majetku města Bystřice pod Hostýnem 4.Hospodaření zřízených a založených právnických osob 4.1.Hospodaření zřízených příspěvkových organizací 4.2.Hospodaření organizací založených městem 5.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů a rozpočtům státních fondů 5.1.Přijaté transfery ze státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů 5.2.Přijaté transfery z rozpočtu Zlínského kraje 6.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí a rozpočtům dobrovolných svazků obcí 6.1.Finanční vztahy k rozpočtům obcí 6.2.Finanční vztahy k rozpočtům dobrovolných svazků obcí.7.Účetní závěrka 2021 8.Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2021 9.Závěr Přílohy: Příloha č.1 Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021 Příloha č.2 Hospodaření účelových fondů města Bystřice pod Hostýnem v roce 2021 - vyplacené granty z Grantového fondu města Bystřice p/H - vyplacené dotace z Dotačního fondu města Bystřice p/H Příloha č.3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 sestavený k 12/2021 Příloha č.4 Příloha č.5 Příloha č.6 Příloha č.7 Příloha č.8 Příloha č.9 Účetní závěrka města Bystřice pod Hostýnem sestavená k 31.12.2021 Kapitálové výdaje 2021 Výpočet – rozpočtová odpovědnost k 31.12.2021 Informativní a monitorující ukazatele Účetní ukazatele 2021 zřízených příspěvkových organizací Vyplacené dotace v roce 2021 z rozpočtu města Příloha č.10 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2021 Přílohy na: http://www.bystriceph.cz/ 1 1.Úvod Zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (...
oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu města Bystřice p.H za rok 2021
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM FINANČNÍ ODBOR Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz 768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e mail:posta@mubph.cz V Bystřici pod Hostýnem 27.5.2022 Č.j.MUBPH 12369/2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2021 V souladu s § 17 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,oznamujeme,že návrh závěrečného účtu města Bystřice pod Hostýnem za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: - je zveřejněn na elektronické úřední desce města Bystřice pod Hostýnem https://www.bystriceph.cz/uredni-deska/1?sort=ud_od&sc=DESC&p1=55 - listinná podoba návrhu závěrečného účtu 2021 je uložena na finančním odboru MěÚ Bystřice pod Hostýnem,budova radnice,podkroví,dveře č.31,tel: 573 501 919,- občané města Bystřice pod Hostýnem mohou k návrhu závěrečného účtu za rok 2021 uplatnit písemné připomínky ve lhůtě od 30.5.2022 do 13.6.2022.Ing.XXX XXXXXXXXX v.r.vedoucí finančního odboru Vyvěšeno dne: XX.5.2022 Sňato dne:

Načteno

edesky.cz/d/5403275

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Prodej   Pronájem   Prodej   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz