« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Darovací smlouva - Obec Dolní Břežany jako obdarovaný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
J '-É'"',: "% CD L' >.<.> i C <.>,N '" " S-1968/MJT/2022 - Níže psaného dne,měsíce a roku uzavírají podle ust.§ 2055 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění smluvní strany: Středočeský kraj IČO 70891095 se sídlem: Zborovská 81/1 l,150 21 Praha 5 - Smíchov zastoupený: Liborem Lesákem,radním Středočeského kraje pro oblast investic,majetku a veřejných zakázek,na základě pověření hejtmanky ze dne 22.06.2021 dále též jen,<,> Dárce" a Obec Dolní BřeŽany IČO 00241202 se sídlem: 5.Května 78,252 41 Dolní Břežany zastoupená: Ing.Věslavem Michalikem,CSc <.>,starostou obce dále též jen,<,> Obdarovaný" tuto smlouvu darovací I.1.1.Dárce prohlašuje,že je výlučným a neomezeným vlastníkem nemovitých věcí,a to pozemku p.Č.501/1 v k.ú.Dolní Břežany o výměře 5929 m2 - ostatní plocha a pozemku p.č.507/1 v k.ú.Dolní Břežany o výměře 7029 m2 - ostatní plocha,zaps.v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Praha-západ,na LV 775 pro obec Dolní Břežany a katastrální území Dolní Břežany.1.2.Pozemky byly předány k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje,příspěvkové organizaci,se sídlem Zborovská 8 1/11,Praha 5 - Smíchov,IČ 00066001.1.3.Geometrickým plánem č.2000-4/202 l pro obec Dolní Břežany a k.ú.Dolní Břežany,vyhotovený schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Praha-západ,který je nedílnou součástí této smlouvy byl z pozemku p.Č.501/1,k.ú.Dolní Břežany,o celkové výměře 5929 m2 utvořen nově vzniklý pozemek,a to: pozemek p.Č.501/3 o výměře 787 m2 - ostatní plocha,v k.ú.Dolní Břežany,dosud v KN nezapsán.1 1.4.Geometrickým plánem č.2001-4/2021 pro obec Dolní Břežany a k.ú.Dolní Břežany,vyhotovený schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Praha-západ,který je nedílnou součástí této smlouvy,byly z pozemku p.č.507/1,k.ú.Dolní Břežany,o celkové výměře 7029 m2 utvořeny nově vzniklé pozemky,a to: pozemek p.č.507/4 o výměře 226 m2 ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz